Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał ROLAK"

Post-fault operation of FOC-controlled 5-phase induction machine with hysteresis and PI+SVM current control DOI:10.15199/48.2015.05.34

Czytaj za darmo! »

The paper presents a post-fault operation of 5-phase induction machine supplied from 2-level, 5-leg power converter. Presented simulation results consider an open-phase fault operation without fault-tolerant control. Thus this work compares torque and speed ripples in this faulted condition for Field Oriented Control (FOC) system with nonlinear hysteresis current controller (HCC) and linear PI + Space Vector Modulator (PI+SVM), respectively. Streszczenie. Artykuł prezentuje pracę 5-fazowej maszyny indukcyjnej w przypadku awarii spowodowanej przerwą w jednej z faz. Przedstawione wyniki symulacyjne dotyczą zachowania się algorytmu sterowania wektorowego zorientowanego względem strumienia wirnika dla dwóch różnych metod regulacji prądu. Pierwsza z nich wykorzystuje metodę histerezową, druga natomiast liniową regulację prądów w wirującym układzie współrzędnych oraz modulator wektorowy SVM. (Praca w przypadku awarii 5-fazowej maszyny indukcyjnej z wykorzystaniem histerezowych oraz liniowych PI+SVM regulatorów prądu). Słowa kluczowe: maszyny wielofazowe, praca awaryjna, zwiększona niezawodność, sterowanie zorientowane polowo. Keywords: multiphase machines, post-fault, reliable machines, Field Oriented Control. Introduction A constant development in power electronics results in systematically changing trends that consider and highlight a contemporary and near future issues. As it is mentioned in [1] a main goals and directions in power electronics presented in 1974 differ from current problems. It happed mainly due to the fact that previously indicated directions have been deeply investigated and developed during over 40 years existence of this discipline. This situation can be clearly seen in a field of electrical machines, where many different control algorithms and converter topologies appeared relatively quickly and have been developed for long time. This in turn led to saturation in this field and no breakthrough solutions have appear[...]

Analiza i badanie właściwości wielofazowego przekształtnikowego systemu przetwarzania energii w stanie awaryjnym DOI:10.15199/48.2016.05.11

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony artykuł opisuje możliwość pracy wielofazowego, przekształtnikowego systemu przetwarzania energii, w przypadku utraty jednej z faz maszyny. System taki, w przeciwieństwie do swoich 3-fazowych odpowiedników, może pracować bez jakiejkolwiek modyfikacji algorytmu sterowania, jednak skutkuje to tętnieniami momentu maszyny wielofazowej. Przedstawione w artykule wyniki symulacyjne oraz eksperymentalne pokazują możliwość pracy w trybie awaryjnym redukującym pulsacje momentu dzięki odpowiedniej modyfikacji prądów fazowych. Abstract. This paper presents an operation of a fault-tolerant algorithm for multiphase energy conversion system during machine’s open-phase fault. These systems, unlike their 3-phase counterparts, are able to work in faulted condition without any modification in control algorithm. However, this approach results in additional torque ripples of multiphase machine what should be avoided. An analytical approach of torque ripple reduction algorithm are verified by simulation and experimental investigation.(Fault-tolerant operation of Multiphase Energy Conversion Systems). Słowa kluczowe: maszyny wielofazowe, praca w trybie awaryjnym, wektorowe metody sterowania, odnawialne źródła energii. Keywords: multiphase machine, fault-tolerant operation, vector control, renewable energy sources. Wstęp Trójfazowe maszyny indukcyjne są bez wątpienia najpopularniejszymi urządzeniami stosowanymi w przemyśle. Służą one głównie do przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną co wynika przede wszystkim z ich nieskomplikowanej konstrukcji, braku potrzeby konserwacji, a także za sprawą dobrze znanych i opanowanych metod sterowania, które umożliwiają odprzęgnięcie momentu od strumienia na wzór maszyn prądu stałego. To ostatnie było możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii wytwarzania elementów półprzewodnikowych dużej mocy, a także polepszeniu osiągów produkowanych układów mikroprocesorowych pozwalających wykonywać[...]

Six-phase symmetrical induction machine under fault states-modelling, simulation and experimental results DOI:10.12915/pe.2014.11.26

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia podstawowy stan wiedzy z zakresu maszyn wielofazowych oraz sposób modelowania 6-fazowej, symetrycznej maszyny indukcyjnej w wybranych stanach awaryjnych podczas pracy z 2-poziomowym falownikiem napięcia. Całość układu zamodelowano i przeanalizowano w środowisku Matlab/Simulink, a następnie zweryfikowano na stanowisku eksperymentalnym.(Symetryczna sześcio-fazowa maszyna indukcyjna podczas stanów awaryjnych - modelowanie, symulacja i badania eksperymentalne) Abstract. Paper presents principles of multiphase machines and modelling of symmetrical 6-phase induction machine connected to 2-level 6-phase Voltage Source Inverter during chosen fault states. Presented model was built, analyzed in Matlab/Simulink simulation software and verified on laboratory test bench. Słowa kluczowe: maszyny wielofazowe, praca w trybach awaryjnych, wielofazowe systemy wytwarzania energii, praca w przypadku awarii. Keywords: multiphase machine, fault tolerant, fault modeling, multiphase energy generation systems. doi:10.12915/pe.2014.11.26 Introduction Power electronics has been utilized in many fields of industry for over several decades now, and due to its continuous development many areas have been deeply investigated. One of the earliest field of application for power electronics were an electrical drives, what resulted in a well-known and widely used technology today. It is worth mentioning that modern civilization demands more and more for electric machines in vast range of applications. There are several reasons for this situation among which a searching for an alternative energy sources [1], introducing more efficient solution for automotive [2] and aircraft industry [3], can be listed. Many of applications in mentioned fields such an offshore wind turbines, vehicles drives and aircraft generators or aileron actuators, require devices with an ability to uninterruptable work. For remote applications such an offshore wind energy g[...]

AC/DC converter with Maximum Power Point Tracking algorithm for complex solution of Small Wind Turbine

Czytaj za darmo! »

This paper presents a complex solution of Small Wind Turbine for AC/DC converter with Maximum Power Point Tracking Algorithm. The different topologies of converters are presented and compared to chose optimal solution. Chosen Maximum Power Point Tracking methods are introduced, described and simulated. Some important phenomenon which occurred during designing process of the wind rotor and permanent magnet synchronous generator are described either. Streszczenie: Artykuł przedstawia proces projektowania małej elektrowni wiatrowej z przekształtnikiem AC/DC do śledzenia mocy szczytowej MPPT (ang. Maximum Power Point Tracking). W pracy zostały przedstawione i porównane różne topologie przekształtników, jak również opisano i wykonano badania symulacyjne wybranych algorytmów MPPT. Ponadto pokazano problemy pojawiające się podczas procesu projektowania elektrowni wiatrowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących turbiny wiatrowej, generatora i samego przekształtnika AC/DC. (Przekształtnik AC/DC z algorytmem śledzenia mocy szczytowej w zastosowaniu do małej elektrowni wiatrowej) Keywords: Small Wind Turbine, Maximum Power Point Tracking, Permanent Magnet Synchronous Generator, AC/DC converter Słowa kluczowe: mała elektrownia wiatrowa, algorytm śledzenia mocy szczytowej, generator synchroniczny z magnesami trwałymi, Introduction Nowadays it is easy to see increasing role of renewable energy and its growing interest in whole produced energy, mainly because of ecological reasons. The state of the art is that the wind farm market is widely known and almost explored. However, it is focused mostly on the high power (hundreds of kilowatts) power station. There is still a gap in low power plant applications. It is so-called small wind turbines (SWT) which swept area is smaller than 200m2, and generating power is in the ranges of 1-15kW (residential) and 15-100kW (light commercial). The more precise definition and directives are described [...]

 Strona 1