Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ DZIKI"

WPŁYW ZAWARTOŚCI Mg NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STOPÓW ALUMINIUM SERII 5xxx WYTWARZANYCH NA DRODZE WYCISKANIA ZGRZEWAJĄCEGO DOI:10.15199/67.2016.6.3


  Materiałem do badań były kształtowniki ze zgrzewem wyciskane z wysokoskładnikowych stopów serii 5xxx w gatunkach 5754 (3,5% Mg), 5083 (4,5% Mg) i 5019 (5,5% Mg) na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 5 MN, przy użyciu 2-otworowej matrycy mostkowo-komorowej specjalnej konstrukcji. Proces wyciskania prowadzono przy zmiennych parametrach prędkościowo-temperaturowych. Analizowano własności mechaniczne i mikrostrukturę kształtowników oraz jakość otrzymanych połączeń. Wyniki prób rozciągania badanych kształtowników wykazały obniżenie jakości powstałych zgrzewów przy wzroście zawartości Mg w stopie. Obserwacje mikrostruktury ujawniły zróżnicowanie wielkości ziaren pomiędzy obszarem zgrzewu i poza nim w przypadku kształtownika ze stopu 5083. Słowa kluczowe: kształtowniki, stopy 5xxx, wyciskanie, mikrostruktura, własności mechaniczne, zgrzewalność INFLUENCE OF Mg CONTENT ON MECHANICAL PROPERTIES OF PRODUCTS FROM 5xxx SERIES ALUMINIUM ALLOYS PRODUCED BY EXTRUSION WELDING The flat bars with longitudinal welds were extruded from high-alloyed 5xxx series alloys, 5754 (3.5% Mg), 5083 (4.5% Mg) and 5019 (5.5% Mg) on the semi-industrial 5 MN hydraulic press, using special construction of 2-holes bridge die. The extrusion process was carried out at variable temperature- velocity parameters. The mechanical properties as well as microstructure of obtained bars were investigated and the quality of welds was analyzed. The results of tensile test showed a decrease in the quality of the welds with an increase of Mg content in the alloy. The microstructure observations on 5083 alloy revealed differences in grain size between weld area and regions outside of it. Keywords: profiles, 5xxx alloys, extrusion, microstructure, mechanical properties, weldability.Wprowadzenie Wyroby wyciskane ze stopów serii 5xxx mogą osiągać wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą nawet 300 MPa [1, 7]. Wraz ze wzrostem zawartości magnezu w stopie, własności wytrzymałościowe ro[...]

WYCISKANIE RUR ZE STOPU MgLi8 PRZEZ MATRYCE MOSTKOWE DOI:10.15 199/67.2015.12.27


  W artykule przedstawiono wyniki wstępnych prób wyciskania ultralekkiego stopu MgLi8 z wykorzystaniem matryc mostkowych. Eksperymenty przeprowadzone w skali półprzemysłowej wskazały na możliwość wytworzenia wyrobów pustych o stabilnej geometrii z ultralekkich stopów magnezowo-litowych. Wyroby takie mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcjach wymagających małej gęstości materiału jednak bez dużych wymagań odnośnie własności mechanicznych. Pozytywnym efektem procesu wyciskania jest drobnoziarnista struktura wytworzonych rur. Istnieje potrzeba dalszych badań nad technologią wytwarzania wyrobów pustych ze stopów Mg-Li tak w zakresie odlewania wlewków, jak i samego procesu wyciskania przy użyciu matryc mostkowo-komorowych. Słowa kluczowe: ultralekkie stopy magnezowo-litowe, wyciskanie, matryce mostkowo-komorowe EXTRUSION OF TUBES FROM MgLi8 ALLOY THROUGH THE PORTHOLE DIE The work presents results of preliminary tests on extrusion of ultra light Mg-Li8 alloy through the porthole dies. The experiments performed in semi industrial conditions confirmed possibility of producing hollow sections characterized by stable geometry. Such products can be applied in structures of low weight, while their high mechanical strength cannot be expected. The obtained tubes demonstrate fine grain microstructure, particularly in the region of welds. There is a need for improvements in production technology, both in casting of billets and in extrusion process as well. Keywords: ultra light Mg-Li alloys, extrusion, porthole die Wstęp Stopy Mg-Li należą do grupy tzw. stopów ultralekkich, gdyż ich ciężar właściwy, przy maksymalnej stosowanej obecnie zawartości litu (14÷16 % mas.), wynosi 1,30÷1,45 g/cm3. Wykazują one szereg korzystnych cech, jak na przykład: dobre właściwości odlewnicze, dobra zgrzewalność i duża łatwość obróbki mechanicznej. W ostatnich latach wzrost zainteresowania stopami magnezu spow[...]

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE WYROBÓW O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH WYCISKANYCH ZE STOPÓW AlMg O WYSOKICH ZAWARTOŚCIACH Mg DOI:10.15199/67.2016.5.1


  Materiałem do badań były kształtowniki o różnej geometrii wyciskane z wysokoskładnikowych stopów AlMg w gatunkach 5754 (3,5% Mg), 5083 (4,5% Mg) i 5019 (5,5% Mg) na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 500 T, przy użyciu matryc 2-otworowych. Analizowano mikrostrukturę i właściwości kształtowników po wyciskaniu. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań stopów w stanie surowym i po homogenizacji. Wyniki obserwacji mikrostruktury kształtowników w większości przypadków wykazały występowanie niemal równoosiowych zrekrystalizowanych ziaren, a badania właściwości wytrzymałościowych dowiodły wysokiego poziomu umocnienia, przy jednoczesnej wysokiej plastyczności na poziomie 20-26%. Poziom właściwości wytrzymałościowych uzależniony jest od gatunku stopu i wzrasta ze wzrostem zawartości magnezu w stopie. Słowa kluczowe: wysokomagnezowe stopy AlMg, mikrostruktura, właściwości wytrzymałościowe, wyciskanie MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES CHARACTERIZATION OF EXTRUDED SECTIONS WITH DIFFERENT SHAPES FROM AlMg ALLOYS WITH HIGH Mg CONTENTS The material for research were sections extruded from high-component AlMg alloys 5754 (3.5% Mg), 5083 (4.5% Mg) and 5019 (5.5% Mg) on the semi-industrial 500 T hydraulic press by using 2-holes dies. Microstructure and mechanical properties of the alloys were analyzed - in the state as cast, after homogenization and after extrusion. The results of the microstructure observation of sections in most cases showed the occurrence of almost equiaxial recrystallized grains. Mechanical properties investigations show the high level of strengthening and high plasticity at the level of 20-26%. The level of tensile properties is dependent on the chemical composition of the alloy and increases with increasing magnesium content of the alloy.Wprowadzenie Stopy aluminium serii 5xxx (tzw. hydronalia) charakteryzują się największą wytrzymałością pośród stopów aluminium nieobrabianych cieplnie. Graniczna rozpuszczalność magnezu w alumini[...]

PODATNOŚć DO PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ NA ZIMNO WYCISKANYCH NA GORĄCO STOPÓW Aluminium serii 5xxx DOI:10.15199/67.2017.9.2


  Kształtowane plastycznie stopy aluminium z magnezem, tzw. hydronalia, często stosowane w przemyśle stoczniowym, samochodowym, lotniczym, jak również do celów militarnych, charakteryzują się średnią wytrzymałością oraz wysoką odpornością na korozję i podatnością do spawania, zgrzewania i obróbki mechanicznej [1, 5]. Opanowanie technologii wytwarzania wysoko umocnionych wyrobów ze stopów aluminium serii 5xxx należy do bardzo trudnych przedsięwzięć badawczych, wymagających kompleksowej wiedzy, m.in. na temat odkształcalności tego typu materiałów w różnych procesach kształtowania plastycznego. W zależności od zawartości magnezu w stopie, maksymalne własności wytrzymałościowe po wyciskaniu na gorąco sięgają 300 MPa [2, 4, 7]. Wraz ze wzrostem zawartości Mg, własności wytrzymałościowe rosną, jednak możliwość wyciskania jest mocno ograniczona, ze względu na duży opór plastyczny oraz niską podatność do odkształcenia. Stopy zawierające powyżej 3% Mg określa się mianem trudno odkształcalnych, bowiem w procesie wyciskania na gorąco sprawiają trudności związane m.in. z wysokimi parametrami siłowymi, czy niskimi dopuszczalnymi prędkościami wypływu metalu z matrycy [3, 6]. WALCOWANIE NA ZIMNO PŁASKOWNIKÓW AlMg W badaniach użyto płaskowników o grubości 3,6 mm i szerokości 74 mm, wyciskanych na gorąco ze stopów AlMg o różnym składzie chemicznym. Płaskowniki oznaczone jako A, odznaczały się najniższą zawartością Mg (3,5%); płaskowniki oznaczone jako B, zawartością Mg 4,5%; płaskowniki oznaczone jako C, zawartością Mg 5,5%; a płaskowniki oznaczone jako D, 12 Rudy Metale 2017, R. 62, nr 9 najwyższą zawartością Mg (7,1%). Próby wyciskania płaskowników zrealizowano w warunkach półprzemysłowych w IMN OML w Skawinie. Warunki wyciskania przedstawiono w tablicy 1. Tablica 2 Wyniki walcowania płaskownika A1C Table 2 Results of rolling process of flat section A1C Nr przepustu g1, mm g2, mm g3, mm gśr, mm [...]

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW WYCISKANYCH ZE STOPÓW AlMgSi PRZEZNACZONYCH DLA SEGMENTU AUTOMOTIVE DOI:10.15199/67.2017.12.2


  WPROWADZENIE Wyzwaniem technologicznym procesu wytwarzania kształtowników wyciskanych ze stopów aluminium dla segmentu automotive (stopy AlMgSi) jest m.in. uzyskanie wysokiej jednorodności struktury i właściwości mechanicznych w przekroju poprzecznym i na długości wyrobu. Bardzo wysokie wymagania jakościowe dotyczące kształtowników wyciskanych dla rynku automotive sprawiają, że wada wyrobu objawiająca się niejednorodnością struktury i właściwości mechanicznych w jego przekroju poprzecznym i na jego długości, dyskwalifikuje taki wyrób podczas kontroli jakości lub w najlepszym przypadku znacząco obniża jego cenę. Ponadto, duża liczba reklamacji klientów i jednocześnie obniżenie uzysku materiału w procesie produkcyjnym (wzrost odpadu technologicznego/ złomu), przyczynia się do znaczącego obniżenia rentowności wytwarzania elementów wyciskanych dla rynku automotive. Dotyczy to przede wszystkim kształtowników o zróżnicowanym przekroju poprzecznym/zróżnicowanej grubości ścianek, w tym o znacznych rozmiarach (elementy do elektroniki samochodowej), gdzie w sposób naturalny występuje tendencja do nierównomiernego płynięcia metalu przez otwór matrycy, co przekłada się na zróżnicowanie cieplno-mechanicznych warunków odkształcenia, a następnie zróżnicowanie szybkości chłodzenia w przekroju poprzecznym wyrobu na wybiegu prasy. Warunki chłodzenia wyrobu na wybiegu prasy są czynnikiem determinującym cechy struktury i właściwości mechanicznych - w przekroju poprzecznym wyrobu, a biorąc pod uwagę znaczny przyrost ciepła/temperatury metalu w otworze matrycy w czasie wyciskania stopów aluminium z serii 6xxx (duże prędkości procesu) - także na długości wyciskanych kształtowników [4, 10, 13]. Współczesne prasy do wyciskania aluminium i jego stopów w większości przypadków są wyposażone w wybiegi, na których można prowadzić przesycanie wyciskanych kształtowników ze stopów aluminium w trakcie ich wyciskania [1, 2, 9]. Starsze konstrukcje wybiegów[...]

WYCISKANIE CIENKOŚCIENNYCH RUR OWALNYCH ZE STOPU AlMgSi W GATUNKU 6082 DOI:10.15199/67.2016.1.2


  W artykule zaproponowano rozwiązania materiałowo-technologiczne dotyczące wysoko-składnikowych stopów z układu AlMgSi, które w praktyce technologicznej wyciska się na matrycach mostkowo-komorowych, jednak barierą jest obecnie wytworzenie kształtowników o grubości ścianki poniżej 1,4÷1,5 mm i minimalnej wytrzymałości na rozciąganie powyżej 300 MPa. Przeprowadzono przemysłowe próby wyciskania cienkościennych rur owalnych ze stopu AlMgSi w gatunku 6082 z jednoczesnym chłodzeniem wyrobu na wybiegu prasy. Użyto prasy hydraulicznej poziomej 1800 T i oryginalnego rozwiązania konstrukcyjnego matrycy mostkowo-komorowej 6-otworowej. Celem badań było określenie parametrów prędkościowo- temperaturowych procesu wyciskania i maksymalnej dopuszczalnej prędkości wypływu metalu z otworu matrycy V1max, będącej wskaźnikiem odkształcalności materiału, rzutującym na wydajność produkcji. Analizowano wielkość siły wyciskania oraz własności mechaniczne i dokładność wymiarów rur wyciskanych na stan T5. Ponadto, analizowano mikrostrukturę stopów w stanie odlewanym oraz po homogenizacji. Słowa kluczowe: stopy AlMgSi, mikrostruktura, wyciskanie, odkształcalność EXTRUSION OF THIN-WALLED OVAL TUBES FROM 6082 ALUMINIUM ALLOY In the work material and technological solution are proposed concerned AlMgSi alloys of high content of components, which are extruded through the porthole dies. Production of thin walled profiles from these alloys is limited to thickness of about 1.4÷1.5 mm and tensile strength below 300 MPa. The industrial tests of extrusion of thin-walled oval shaped tubes from the 6082 alloy with heat treatment on the press were carried out. The 18MN horizontal press and original design of six-hole porthole die were used in experiments. The aim of the test was to determine the speed - temperatures conditions of the extrusion process and maximal exit speed from the die orifice, which is assumed to be the extrudability measure. The extrusion load, mechanical prop[...]

 Strona 1