Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Pasikowski"

Organizacja pracy operatorów żurawi wieżowych na budowie DOI:


  W listopadzie 2017 r. na jednej z dużych krakowskich budów doświadczony operator po zakończonej pracy w godzinach popołudniowych podczas schodzenia po pionowej drabinie z pałąkami umieszczonej wewnątrz wieży żurawia upadł z wysokości. Odniósł śmiertelne obrażenia. Nikt nie zauważył ani samego upadku, ani jego ciała leżącego na pomoście. Nikt nie udzielił pomocy poszkodowanemu. Jego ciało zostało odnalezione dopiero następnego dnia wcześnie rano przez zaniepokojonego z oczywistych powodów syna.Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, które bezpośrednio dotyczyły aspektu bezpiecznej obsługi żurawi wydane w 1953 r., zostały uchylone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 1 marca 2013 r. (DzU poz. 376). Uchylenie uzasadniano m.in. tym, że wprowadzono inne nowsze akty prawne dotyczące pośrednio kwestii bezpieczeństwa związanych z obsługą i eksploatacją tych urządzeń. Nie ulega wątpliwości, że żurawie wieżowe to przede wszystkim maszyny, dotyczą ich akty prawne, które regulują kwestie bezpieczeństwa w tym zakresie. Żurawie wieżowe podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego, a dozór sprawowany przez UDT także regulowany jest przez odrębne akty prawne, które dotyczą głównie spraw czysto technicznych w trakcie eksploatacji. Życie wymusiło jednak szybką potrzebę szczegółowego uregulowania prawnego szeroko rozumianych warunków bezpieczeństwa pracy związanych z obsługą żurawi, w szczególności w odniesieniu do operatorów i hakowych, d[...]

Bezpieczeństwo obsługi żurawi DOI:


  Obowiązujące przez wiele lat rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (DzU nr 15, poz. 58) zostało uchylone w 2013 r. W związku z licznymi sygnałami ze strony organizacji pracowniczych i związkowych reprezentujących sektor budowlany, dotyczącymi braku przepisów bezpośrednio odnoszących się do problematyki bezpiecznej pracy przy obsłudze żurawi, zaszła potrzeba opracowania nowej regulacji uwzględniającej zgłaszane w tej sprawie postulaty. 22 października 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (DzU poz. 2147).Celem wprowadzenia nowego aktu prawnego było zapewnienie pracownikom obsługującym żurawie bezpiecznych warunków pracy, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanego przez nich zawodu. Przepis ten stał się podstawą do szczegółowych kontroli warunków pracy tych osób. W ocenie autorów omawianego rozporządzenia zawarte w nim przepisy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w obszarze organizacji prac transportowych z wykorzystaniem żurawi wieżowych, co z kolei powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. Czy jednak nowe regulacje faktycznie pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, czy korespondują z obecnym stanem różnorodnych struktur organizacyjnych na budowach? To już pokaże praktyka. W artykule postaramy się podpowiedzieć, jak praktycznie podejść do najważniejszych zapisów rozporządzenia. Najważniejsze przepisy Ustawodawca w § 5.1 rozporządzenia wprowadza obowiązek, aby pracodawca przed dopuszczeniem do pracy operatora żurawia, sygnalisty i hakowego udostęp-nił im do stałego korzystania informacje i instrukcje przewidziane w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także: 1) instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych (dalej IBPT); 2) instrukcję ewakuacj[...]

 Strona 1