Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Lipiński"

Prediction of Oil Temperature for Substation Distribution Transformers Using Wavelet Neural Networks

Czytaj za darmo! »

In this paper a new approach for predicting oil temperature for substation distribution transformer is presented. It takes advantage of a wavelet neural network (WNN), which is used to predict the oil temperature in the following 32 minutes. The in this article we choose optimal parameters for WNN and demonstrate that linear WNN performs better in terms of mean square error (MSE) of predicted va[...]

Probabilistic methods for determining position using WiFi signal DOI:10.15199/48.2016.12.48

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono probabilistyczne metody określania położenia za pomocą sygnału WiFi przy wykorzystaniu klasycznego telefonu komórkowego z wbudowanym modułem WiFi. Abstract. In this article we present probabilistic methods to determine the position using the WiFi signal with the use of a classic mobile phone with built-in WiFi. (Probabilistyczne metody określania położenia za pomocą sygnału WiFi). Słowa kluczowe: lokalizacja, wifi, gps, metody probabilistyczne Keywords: localisation, wifi, gps, probabilistic methods Introduction Localizing WiFi signal has become extremely popular over the recent years. The most common method is the use of so-called fingerprinting. To ‘fingerprint’ means to correlate a signal’s strength (RSSI) of the actual position by an observation on the map. This technique is widely used in scientific researches of building a system of object identification. The studies present data analysis carried throughout a survey of fingerprinting the map, defining quality parameters of the signal. To achieve the goal of creating data for analysis, two identical access points emitting a WiFi signal need to be arranged at a predetermined distance. Secondly, the data to create fingerprints is to be taken using a mobile phone equipped with a network card and an application, created for this purpose, collecting data about a signal emitted by the access points. Data collected during the first measurement is used to create the first map of fingerprints. They are identified as so-called reference data owing to which studies are next to be conducted. Subsequent measurements are carried out using the same methods, while data are stored in the database of the fingerprints. This database is used as the basis for data analysis, during which data is compared with the reference ones and measurements are studied. Data is compiled by calculating the[...]

Wpływ bombardowania jonowego na mikrostrukturę i właściwości mikromechaniczne metalicznych nanowarstw na podłożu HDPE

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne materiały polimerowe znajdują wiele zastosowań, od elementów biomedycznych do wielowarstwowych układów elektronicznych. Istotnym problemem ograniczającym możliwości praktycznego stosowania polimeru jest jego niewielka twardość i odporność na zużycie. Metalizacja powierzchni polimeru wydaje się być atrakcyjną metodą polepszającą jego właściwości funkcjonalne, takie jak: twardość, o[...]

Optymalizacja układu chłodzenia w systemie nadzorującym pracę transformatorów sieciowych

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie diagnostycznych systemów informatycznych dzięki analizie sygnałów pochodzących z urządzenia pozwala na efektywne sterowanie pracą transformatora. Rosnące koszty eksploatacji maszyn i urządzeń sprawiają, że istotnym kryterium konkurencyjności oprogramowania są aspekty ekonomiczne. W pracy przedstawione zostały sposoby obniżenia kosztów eksploatacji transformatorów sieciowych poprzez optymalizację sterowania układami chłodzenia. Abstract. The usage of diagnostic systems, which analyze signals coming from the device, allows effective control of the work of the transformer. The increasing operating costs of machinery and equipment make economic aspect an important criterion for the competitiveness of the software. The paper presents the ways of reducing operating costs by o[...]

Prognozowanie zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem uczenia maszynowego DOI:10.15199/17.2018.10.5


  Prognozowanie wielkości zużycia wody staje się współcześnie jednym z ważniejszych czynników niezbędnych do racjonalnego zarządzania infrastrukturą wodociągową i zasobami wodnymi. W zależności od celu prowadzonych obserwacji, coraz bardziej rozwinięte systemy WDF (ang. Water Demand Forecasting) pozwalają na predykcję poboru wody w ujęciu krótko- i długoterminowym. Analizy długoterminowe, z perspektywą kilku miesięcy lub lat, mają służyć wspomaganiu podejmowania decyzji związanych z projektowaniem i rozbudową sieci wodociągowych. Symulacje krótkoterminowe, najczęściej dobowe lub 48 godzinne, są wykorzystywane do optymalizacji pracy pompowni oraz rozwiązywania bieżących problemów eksploatacyjnych [4]. Tiwari i Adamowski [21] wyróżniają także prognozowanie średnioterminowe, w odniesieniu do tygodniowych przedziałów czasu, mające zastosowanie do planowania prac związanych z konserwacją i modernizacją sieci oraz w procedu- *) mgr inż. J. Stańczyk, dr J. Kajewska-Szkudlarek, prof. dr hab. inż. J. Łomotowski - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, e-mail: justyna.stanczyk@upwr.edu.pl dr P. Lipiński, dr P. Rychlikowski - Pracownia Inteligencji Obliczeniowej, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski, ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, e-mail: piotr.lipinski@cs.uni.wroc.pl, pawel.rychlikowski@cs.uni.wroc.pl mgr inż. T. Konieczny - Centrum Nowych Technologii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, e-mail: tomasz.konieczny@mpwik.wroc.pl Prognozowanie zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem uczenia maszynowego Water demand forecasting using machine learning Justyna Stańczyk, Joanna Kajewska-Szkudlarek, Janusz Łomotowski, Piotr Lipiński, Paweł Rychlikowski, Tomasz Konieczny*) GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2018 373 rach stosowanych do ograniczenia liczby awarii. Każdorazowo, do oc[...]

 Strona 1