Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz RUDNICKI"

Metody kreacji nowoczesnego interfejsu graficznego dla kodu symulacji elektromagnetycznej FDTD DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono dwie koncepcje zrealizowanego praktycznie intefejsu użytkownika dla elektromagnetycznego kodu obliczeniowego FDTD. Interfejsu, który może konkurować z najlepszymi programami tego typu na współczesnym, globalnym rynku. Abstract. Two concepts of the modern GUI realization in practice for FDTD electromagnetic simulation code are presented. Such interface solutions can compete with the best CAD programs on contemporary global market. (Modern GUI creation for FDTD electromagnetic simulation code). Słowa kluczowe: interfejs graficzny, GUI, symulacje elektromagnetyczne, metoda FDTD, CAD, formaty danych CAD. Keywords: graphical interface, GUI, electromagnetic simulation, FDTD method, CAD, CAD file formats. Wprowadzenie O powodzeniu rynkowym innowacyjnego kodu obliczeniowego symulatora elektromagnetycznego decyduje wiele czynników, Jednym z ważniejszych w kategorii składników technicznych jest interfejs graficzny (GUI - Graphical User Interface). Projektant układów wysokich częstotliwości wymagających pełno falowej analizy elektromagnetycznej zwykle rozpoczyna pracę od zdefiniowania struktury geometrycznej i wprowadzenia danych tej struktury do programu umożliwiającego późniejszą symulację elektromagnetyczną (EM). Parametryzacja struktury geometrycznej jest bardzo istotna, gdyż proces projektowania zwykle nie kończy się na pojedynczej symulacji, ale wymaga wielokrotnych obliczeń w celu optymalizacji, badań wrażliwości zmiany wyników obliczeń na zmiany parametrów czy nawet dużych modyfikacji związanych ze zmianami koncepcji działania układu. Z drugiej strony dla inżyniera w.cz. czynności związane z definiowaniem i wprowadzaniem geometrii układu stanowią działalność drugoplanową wymaganą do otrzymania wyników elektrycznych. Inżynier w.cz. zwykle nie jest mechanikiem i dlatego w programie przeznaczonym do symulacji definiuje geometrię układu elektrycznego intuicyjnie, możliwie prosto, ucząc się stopniowo jak reali[...]

Projekt aplikatora do mikrofalowego spajania nawierzchni bitumicznych DOI:10.15199/13.2015.7.7


  Szczeliny wzdłużne często występują w nawierzchniach bitumicznych, takich jak drogi asfaltowe, które są bardzo narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ten typ defektów jest także typowy dla procesu powstawania nawierzchni drogowej, kiedy powstaje przerwa technologiczna pomiędzy dwoma, odlewanymi oddzielnie, pasami ruchu. Przerwa ta likwidowana jest przez podgrzewanie za pomocą palników gazowych wykonywane po procesie walcowania. Proces walcowania wykonywany jest kiedy powierzchnia świeżo położonej warstwy bitumicznej wynosi około 150ºC. Tymczasem temperatura sąsiedniego, wcześniej odlanego pasa ruchu, jest równa temperaturze otoczenia. Taka rozbieżność temperaturowa znacząco pogarsza efektywność procesu zgrzewania termicznego obu pasów. Inną wadą stosowania palników gazowych sterowanych przez operatora jest niska powtarzalność i słaba możliwość kontroli procesu, który znacząco wpływa na jakość i niezawodność powstałej drogi. Wspomniane wyżej problemy mogą zostać częściowo rozwiązane, jeśli szczelina technologiczna zostanie poddana procesowi grzania mikrofalowego. Z tego względu, głównym celem tego artykułu jest zaprezentowanie mo[...]

 Strona 1