Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz BUŁA"

Ocena czasu reakcji na awarie w sieci z protokołem rodziny Spanning-Tree Część I: Protokoły STP i RSTP oraz ich warianty DOI:10.15199/59.2016.5.4


  Artykuł poświęcono rodzinie protokołów Spanning Tree, używanych w sieciach Ethernet. W pierwszej części omówiono protokoły STP (Spanning Tree Protocol) i RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) oraz ich warianty PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Protocol Plus) oraz Rapid PVST+ (Rapid Per-VLAN Spannig Tree Protocol Plus). Dla przygotowanych scenariuszy sieciowych oszacowano czas reakcji wybranych protokołów na awarie, a następnie zmierzono go w sieci testowej. Całość tej części artykułu dopełnia rozdział szczegółowo opisujący rzeczywistą wymianę komunikatów w założonym scenariuszu awarii. Druga część artykułu będzie poświęcona protokołowi MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol). Słowa kluczowe: protokół Spanning-Tree, STP, RSTP, PVST+, Rapid PVST+, awaria.Sieci oparte na technice Ethernet zyskały ogromną popularność, zarówno w zastosowaniach domowych, korporacyjnych, jak i operatorskich. Powodem sukcesu tej techniki jest m.in. jej prostota, niski koszt i łatwość w administrowaniu. Technika Ethernet była pierwotnie stworzona do pracy w topologii magistrali, w której między dwoma urządzeniami istniała tylko jedna ścieżka komunikacyjna. Jednakże ze względu na rosnące znaczenie niezawodności w komunikacji sieciowej, ważną kwestią stało się wprowadzenie nadmiarowych łączy i węzłów, tak aby zapewnić co najmniej dwie niezależne drogi komunikacji pomiędzy urządzeniami końcowymi sieci. Obecność alternatywnych ścieżek do celu w topologii fizycznej sieci umożliwia z jednej strony uniezależnienie poprawnego działania tej sieci od awarii pojedynczych łączy i urządzeń, z drugiej strony jednakże niesie ze sobą zagrożenie powstania pętli logicznej, niezwykle groźnej dla poprawnego działania. Ramka rozgłoszeniowa jest przekazywana w przełączniku przez wszystkie porty z wyjątkiem tego, na którym została odebrana. Podobnie traktowane są wszystkie ramki typu unicast o nieznanym adresie docelowym. Takie rozwiązanie gwarantuje, że wszystkie urządzenia będąc[...]

Ocena czasu reakcji na awarie w sieci z protokołem rodziny Spanning-Tree Część II: Protokół MST1 DOI:10.15199/59.2016.10.2


  An estimation of failure reaction times in a Spanning-Tree based network Part II: The MST protocol DOI: 10.15199/59.2016.10.2 The paper is devoted to the family of the Spanning Tree protocols, used in Ethernet networks. In this part we describe the Multiple Spanning Tree protocol (MST) and show its failure reaction times in contrast to the Rapid PVST+ protocol. Key words: The Multiple Spanning-Tree protocol, MSTP, Rapid PVST+, failure Artykuł poświęcony jest rodzinie protokołów Spanning Tree, używanych w sieciach Ethernet. Omówiono w nim protokół MST (Multiple Spanning Tree) oraz przedstawiono pomiary czasów reakcji na awarie w sieci pracującej pod kontrolą tego protokołu, zestawiając je z czasami reakcji na awarie identycznej sieci pracującej pod kontrolą protokołu Rapid PVST+. Słowa kluczowe: protokół MST, Rapid PVST+, awaria Jedną z podstawowych kwestii branych pod uwagę podczas budowy sieci komputerowych jest zapewnienie ich odporności na awarie. Jest to realizowane między innymi przez wprowadzanie nadmiarowości. Z wprowadzaniem nadmiarowych łączy wiąże się jednak niebezpieczeństwo powstania pętli w warstwie drugiej. Protokoły z rodziny Spanning-Tree mają za zadanie zapobiegać powstawaniu tego typu pętli. Gwarantują one istnienie tylko jednej logicznej ścieżki pomiędzy dwoma dowolnymi punktami w sieci, blokując ścieżki nadmiarowe. W sytuacji, gdy dojdzie do awarii, 1) Artykuł pt.: Ocena czasu reakcji na awarie w sieci z protokołem rodziny Spanning-Tree - część I: Protokoły STP i RSTP oraz ich warianty został zamieszczony w zeszycie 5/2016 PTiWT jedna z zablokowanych do tej pory ścieżek zostaje uaktywniona, aby ruch mógł być nadal przekazywany. Długość przerwy w łączności, związanej z podjęciem decyzji, którą ścieżkę należy odblokować oraz sam mechanizm jej odblokowywania zależy od rodzaju awarii oraz użytego protokołu z rodziny Spanning-Tree. W pierwszej części artykułu [5] omówiono szczegółowo protokoły STP i RSTP oraz[...]

 Strona 1