Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ilona Świerczyńska"

Wpływ dodatku adiuwantów na skuteczność fungicydów w ograniczaniu wzrostu patogenów w warunkach in vitro DOI:10.15199/62.2018.7.19


  W celu ograniczania strat plonu w uprawie rzepaku, w okresie wegetacji konieczna jest jego ochrona za pomocą fungicydów. Poza dobrze znanymi substancjami czynnymi z grup strobiluryn, triazoli, benzimidazoli i imidazoli, do zwalczania S. sclerotiorum w rzepaku rekomendowane są karboksyamidy z grupy SDHI (succinate dehydrogenase inhibitors), np. pirydynyloetylobenzamidy i orto-fenyloamidy. Możliwość wykorzystania w ochronie fungicydów bazujących na substancjach z nowej grupy chemicznej ma istotne znaczenie w przeciwdziałaniu i ograniczaniu pojawienia się odpornych populacji grzybów patogenicznych, w tym również S. sclerotiorum1-6). Substancje czynne fungicydów charakteryzują się różnymi mechanizmami działania w stosunku do grzybów chorobotwórczych. Four adjuvants were added to azoxystrobin, fluopyram, and isopyrazam fungicides applied to protect rapeseed from Sclerotinia sclerotiorum to improve their efficiency. The adjuvants based on mixed ethoxylated isodecyl and fatty alcs. were the most effective. Azoxystrobin was the least effective in limiting the growth of the fungi but when it was applied in combination with adjuvants, the highest fungistatic activity was obsd. Ethoxylated isodecyl and fatty alcs. were the most efficient adjuvants of the fungicides used. Oceniano skuteczność działania substancji czynnych (azoksystrobina, fluopyram, izopirazam) stosowanych w ograniczaniu wzrostu kolonii grzyba Sclerotinia sclerotiorum w zależności od właściwości fizykochemicznych roztworu modyfikowanego wybranymi adiuwantami. Badania wykazały istotny wzrost skuteczności działania substancji czynnych w ograniczaniu wzrostu grzybni po zmianie właściwości fizykochemicznych roztworu. Najsilniejsze działanie wykazały substancje w mieszaninie z etoksyaInstytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań bUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Effect of adjuvants added to fungicides on the effectiveness of in vitro fungi grow control [...]

 Strona 1