Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Chyży"

Badania wytrzymałości międzyfazowej lekkiej podłogi z wężownicą grzewczą DOI:10.15199/33.2018.08.17


  Lekką podłogę z wężownicą grzewczą stanowi konstrukcja złożona z warstwy izolacji termicznej, w której są wyżłobione rowki na umiejscowienie rur grzejnych. Płytę izolacyjną pokrywa się zaprawą klejącą, zatapiając w niej siatkę z włókna szklanego lub pomijając jej użycie. Na tak przygotowanym podłożu układa się posadzkę (rysunek 1). Wiele zalet nowego grzejnika płaszczyznowego i pozytywne wyniki badań cieplnych, opisanych w [6], stanowiły pretekst do sprawdzenia wytrzymałości mechanicznej tego typu przegrody budowlanej. Zbadano połączenia klejowe, gdyż stanowią one jeden z ważniejszych parametrów technologiczno- -konstrukcyjnych grzejnika, zapewniających jego prawidłową pracę. Wstępne testy przyczepności płytek gresowych do izolacji termicznej EPS, XPS typu szorstkiego (frezowany) i XPS o powierzchni gofrowanej, połączonych klejem cementowym o charakterystyce C2S1 z wtopioną[...]

Wpływ poprawy stanu drogi na redukcję drgań w zabytkowym kompleksie budynków DOI:10.15199/33.2015.06.40


  Potwierdzenie negatywnego wpływu drgań komunikacyjnych wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań dynamicznych in situ z wykorzystaniem precyzyjnej, niskoczęstotliwościowej aparatury pomiarowej do rejestracji: przemieszczeń, prędkości lub przyspieszenia drgań oraz dokonania oceny wpływu drgań zgodnie z normami [1, 2] oraz szczegółowymi wytycznymi [3]. Takie prace przeprowadziliśmy w przypadku zabytkowego kompleksu budynków zlokalizowanych w Tykocinie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 671 o nawierzchni z nieregularnej kostki granitowej i brukowca. Oceny szkodliwości drgań drogowych przenoszonych drogą gruntową na budynki i ich mieszkańców, przeprowadzone dla dziesięciu wybranych budynków wykazały, że w przypadku większości z nich rejestrowano drgania, które zakwalifikowano do II strefy szkodliwości, a w przypadku dwóch budynków do III strefy szkodliwości. Konieczne więc było podjęcie odpowiednich działańmających na celuminimalizację negatywnych skutków drgań drogowych przenoszonych na pobliskie budynki, tym bardziej iż większość z nich zlokalizowana wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 671, ze względu na unikalne walory historyczne i architektoniczne, była objęta ochroną konserwatora zabytków. Opis badań i zastosowanej aparatury pomiarowej Do badań wytypowano 4 z 10 budynków, w przypadku których przed planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 671 dokonano oceny wpływu drgań drogowych: [...]

Wpływ wysokowartościowego kruszywa z recyklingu na odkształcenia betonu belek teowych Influence of high recycling aggregate for strains of concrete of T-beams DOI:10.15199/33.2017.05.37


  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne i numeryczne belek teowych wykonanych z betonu wysokowartościowego oraz betonu z użyciem kruszywa z recyklingu. Belki do badań wykonano w skali półtechnicznej jako teowe o szerokości półki 160 mm i szerokości środnika 80 mm oraz wysokości 120 mm i długości efektywnej 1100 mm. Opisano program badań oraz analizę wyników w zakresie odkształceń betonu w belkach. Badania eksperymentalne potwierdzone zostały analizą numeryczną, co wykazało zgodność uzyskanych wyników. Słowa kluczowe: belki teowe, beton z kruszywem naturalnym, beton z kruszywem z recyklingu, odkształcenia betonu.Powszechnym w budownictwie materiałemodpadowymjest gruz betonowy pozostały po rozbiórce wyeksploatowanej budowli.Często trafia on na wysypiska, stanowiąc obciążenie dla lokalnego ekosystemu.Wdostępnej literat[...]

 Strona 1