Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Grzanka"

Effect of addition of ethoxylated tallow amine and other adjuvants on the effectiveness of glyphosate DOI:10.15199/62.2018.7.20


  Glifosat został wprowadzony na rynek w 1974 r. i stał się najczęściej stosowanym herbicydem na świecie1). Jest jedyną substancją aktywną hamującą działanie syntazy 5-enolopirogronoszikimo-3-fosforanowej (enzymu EPSP). Zablokowanie tego enzymu uniemożliwia przekształcenie fosforanu szikimowego w tryptofan, tyrozynę oraz fenyloalaninę2). Cząsteczka glifosatu może mieć formę kwasu, soli sodowej, amonowej, izopropyloaminowej (rys. 1), potasowej (rys. 2), soli trimetylosiarczanu3). Fig. 1. Glyphosate in the form of isopropylamine salt Rys. 1. Glifosat w formie soli izopropyloaminowej Fig. 2. Glyphosate in the form of potassium salt Rys. 2. Glifosat w formie soli potasowej 1136 97/7(2018) Mgr inż. Monika GRZANKA w roku 2018 ukończyła studia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest doktorantką w Katedrze Agronomii tej samej uczelni. Specjalność - ochrona roślin, herbologia, herbicydy, adiuwanty. W celu poprawy skuteczności działania herbicydów wykorzystuje się adiuwanty. Mogą być one włączone w formulację środka ochrony roślin lub dodane do zbiornika opryskiwacza w trakcie przygotowywania cieczy opryskowej4). Jedną z substancji pomocniczych jest polietoksylowana amina tłuszczowa (nr CAS 61791-26-2), (rys. 3), która jest w wielu formulacjach glifosatu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały jednak zobowiązane do wycofania tego związku z preparatów zawierających glifosat5). Substancje pomocnicze przeznaczone do poprawy skuteczności działania herbicydów mogą mieć w swym składzie betainy. Są to związki amfoteryczne, zwykle otrzymywane w reakcji amin czwartorzędowych z chlorooctanem sodu16). Ważnym elementem mogącym wpłynąć na skuteczność działania glifosatu jest odczyn cieczy opryskowej17). Glifosat jest herbicydem powszechnie wykorzystywanym na całym świecie. Z opinii przyjętej przez Europejską Agencj[...]

 Strona 1