Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Gierasimiuk"

Porównanie współczynnika tarcia i makrotekstury górnych warstw nawierzchni drogowej o maksymalnym uziarnieniu 8 mm w warunkach laboratoryjnych DOI:10.15199/33.2018.12.20


  Nawierzchnie drogowe powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, za co w głównej mierze odpowiadają właściwości przeciwpoślizgowe, charakteryzowane przez współczynnik tarcia z uwzględnieniem geometrycznego opisu nierówności – mikrotekstury i makrotekstury. Mikrotekstura zależy przede wszystkim od rodzaju i ilości zastosowanego kruszywa grubego oraz drobnego w warstwie ścieralnej lub w przypadku nawierzchni betonowych od metody teksturowania. Jest definiowana jako nierówność o długości fali do 0,5 mm.Mikroteksturę pośrednio można opisać przez pomiar wartości współczynnika tarcia przy niewielkiej prędkości poślizgu.Makrotekstura to nierówności o długości fali 0,5 ÷ 50,0 mm. Zależy przede wszystkim od maksymalnego uziarnienia kruszywa w warstwie ścieralnej, rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, zawartości grubych ziaren kruszyw w mieszance betonowej[...]

Wpływ metody teksturowania na hałaśliwość nawierzchni z betonu cementowego DOI:10.15199/33.2015.07.24


  Na poziom hałasu toczenia pojazdów samochodowych wpływa tekstura nawierzchni drogowej. Dotyczy to szczególnie nawierzchni z betonu cementowego.Wartykule przedstawiono wyniki badań poziomu hałasu na przykładowych nawierzchniach betonowych w Polsce, teksturowanych tkaniną jutową, szczotką z włóknami z tworzywa sztucznego i metodą odkrytego kruszywa. Ustalono, że w przypadku metody odkrytego kruszywa istotny wpływ na poziomhałasumamaksymalne uziarnienie kruszywa, które w górnej warstwie nawierzchni nie powinno przekraczać uziarnienia 8mm. Nawierzchnia teksturowana tkaniną jutową jest zdecydowanie najgłośniejszym rozwiązaniem w przypadku pojazdów ciężarowych poruszających się z prędkością powyżej 80 km/h. Odcinki teksturowane poprzecznie szczotką różniły się między sobą w sposób istotny pod względem poziomu hałasu toczenia od przejeżdżającego pojazdu osobowego. Słowa kluczowe: nawierzchnia z betonu cementowego, hałas opona/nawierzchnia, tekstura.1) Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; *) Autor do korespondencji: e-mail: w.gardziejczyk@pb.edu.pl Wpływ metody teksturowania na hałaśliwość nawierzchni z betonu cementowego Influence of texturing method for noisiness of cement concrete pavement dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. nzw.1)*) mgr inż. Paweł Gierasimiuk1) Streszczenie. Na poziom hałasu toczenia pojazdów samochodowych wpływa tekstura nawierzchni drogowej. Dotyczy to szczególnie nawierzchni z betonu cementowego.Wartykule przedstawiono wyniki badań poziomu hałasu na przykładowych nawierzchniach betonowych w Polsce, teksturowanych tkaniną jutową, szczotką z włóknami z tworzywa sztucznego i metodą odkrytego kruszywa. U[...]

Ocena współczynnika tarcia nawierzchni betonowych w warunkach laboratoryjnych DOI:10.15199/33.2018.03.07


  Bezpieczeństwo ruchu samochodowego zależy m.in. od właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych, które są definiowane jako zdolność do wytworzenia siły tarcia pomiędzy oponą a nawierzchnią w warunkach wzajemnego poślizgu [1]. Na właściwości przeciwpoślizgowe ma wpływ zarówno makrotekstura powierzchni, jak i współczynnik tarcia. Makrotekstura zapewnia odprowadzeniewody z powierzchni drogi i jest szczególnie ważna na drogach przeznaczonych do poruszania się z większą prędkością.Wprzypadku nawierzchni betonowych zależy ona od metody teksturowania, a nawierzchni betonowych z odkrytymkruszywemrównież od maksymalnego wymiaru ziaren kruszywa oraz jego zawartości w mieszance betonowej. Przy teksturowaniu piłami diamentowymi makrotekstura zależy od rozstawu tarcz diamentowych, ich szerokości i głębokości, na jakiej pracują, a metodą rowkowania - od rozstawu i szerokości widełek metalowych. Współczynnik tarcia jest określany jako stosunekwypadkowej siły tarciawy[...]

CTMeter i DFTester w ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych


  Wartykule przedstawionomożliwościwykorzystania urządzeń CTMeter i DFTester do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych, które są związane z ich mikro- i makroteksturą. Pomiary przeprowadzono na warstwie ścieralnej z mieszanki SMA i betonu asfaltowego (AC). Stwierdzono, że warstwa ścieralna zAC odznacza się większymwspółczynnikiem tarcia przy niższej prędkości niż z SMA, natomiast przy większej prędkości poślizgu wyższy współczynnik tarcia otrzymano w przypadku nawierzchni z SMA. Słowa kluczowe: nawierzchnia drogowa, właściwości przeciwpoślizgowe, współczynnik tarcia, makrotekstura, mikrotekstura.Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest współczynnik tarcia w funkcji prędkości poślizgu z uwzględnieniem makrotekstury i mikrotekstury. Na suchej i czystej nawierzchni siły tarcia są wystarczająco duże, by zapewnić bezpieczną jazdę. Inaczej jest w przypadku nawierzchni wilgotnych i mokrych. Za odprowadzenie wody z płaszczyzny kontaktu opony z nawierzchnią odpowiada tekstura powierzchni. Nierówności w zakresie fal długości powyżej 50 mm są [...]

Ocena właściwości przeciwpoślizgowych i równości podłużnej dróg gminnych wykonanych w technologii CCR DOI:10.15199/33.2019.04.06


  Technologia CCR Beton Drogowy Kruszbet jest przeznaczona do budowy górnych warstw nawierzchni dróg gminnych. Została opracowana na bazie doświadczeń z budowy dróg w technologii betonu wałowanego. Do produkcji mieszanki betonowej wykorzystuje się te same materiały jak do betonu zwykłego, ale w innych proporcjach. Dzięki temu podczas jej układania można zastosować typowy rozściełacz jak przy wykonaniu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych. Bezpośredni wypływ na zmniejszenie kosztów budowy, w stosunku do dróg z betonu wałowanego,ma wyeliminowanie użycia walców drogowych. Odpowiednie zagęszczenie mieszanki betonowej przy użyciu rozściełacza ma również na celu wyeliminowanie błędów wykonawczych związanych z profilowaniem, które wpływają na jakość nawierzchni. Wcelu określenia korzyści, jakie może otrzymać zarządca i użytkownik dróg wykonanych w technologii CCR Beton Drogowy Kruszbet, przeprowadzono kompleksową ocenę na etapie projektowania mieszanki CCR w warunkach laboratoryjnych oraz ocenę istotnych cech nawierzchni na etapie użytkowania dróg. Określono takie cechy nawierzchni drogowej, jak właściwości przeciwpoślizgowe i równość podłużną, które mają ist[...]

 Strona 1