Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Chyłek"

Uwarunkowania działalności zaplecza naukowo-badawczego w Programach Ramowych Unii Europejskiej DOI:10.15199/65.2018.3.3


  Przygotowanie w Polsce warunków do jak najlepszego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zapewnienie możliwie wysokiego standardu życia mieszkańcom jest głównym priorytetem zawartym w strategicznych dokumentach administracji rządowej Rzeczpospolitej Polskiej1. Zmiany w sektorach gospodarczych zachodzące pod wpływem procesów globalizacji wskazują, że chcąc konkurować na współczesnych rynkach, przedsiębiorstwa muszą nastawić się na wdrażanie innowacji, dzięki którym będą nadążały za światowym postępem naukowo-technicznym i oczekiwaniami konsumentów. W gospodarce globalnej wiedza jest najwyższą wartością, a tym samym nośnikiem postępu i kreowania innowacyjności, co zwiększa konkurencyjność i przyspiesza rozwój gospodarczy. W krajach rozwiniętych gospodarczo widoczna jest już tendencja do intensyfikacji więzi między ośrodkami naukowymi, praktyką i strukturami administracji publicznej. Idea rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego jest jednym z celów działania Komisji Europejskiej. Stan taki stymuluje rozwój nauki i techniki, a także działania na rzecz wzrostu efektywności prac badawczych. Dynamika zmian polityki UE w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, nowe zadania zdefiniowane dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także działania realizowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w tym aktualnego programu Horyzont 2020, wskazują, że powinna nastąpić zdecydowana poprawa w tworzeniu silnych więzi i systemowej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. W Polsce procesy efektywnego wykorzystywania nauki i innowacyjności nie są skutecznie wspierane i nie znajdują systemowego rozwiązania w opracowywanych programach zarówno polityki naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej, jak i polityki gospodarczej, w tym polityki rolnej. Istniejące struktury instytucjonalne i organizacyjne badań naukowych oraz słabo zorganizowane struktury odbiorców wyników badań i ich znikome zainteresowanie[...]

Ślad środowiskowy i jego znaczenie dla rynku produktów i organizacji DOI:10.15199/65.2018.6.1


  W komunikacie z 2013 r. Komisja Europejska (KE) zasygnalizowała konieczność określenia głównych kierunków rozwoju rynku produktów i organizacji przyjaznych środowisku. Uwzględniając różnorodność procesów produkcji i działania struktur organizacyjnych, dołączono do komunikatu propozycję dwóch metod pomiaru efektywności środowiskowej. Jedna dotyczy oceny środowiskowej produktów, natomiast druga oceny organizacji środowiskowej. Działania te mają przyspieszyć prace nad wprowadzeniem ujednoliconych kryteriów określania śladu środowiskowego produktów i organizacji na terenie Unii Europejskiej. Określenie śladu środowiskowego ma duże znaczenie dla działań gospodarczych przyjaznych środowisku obejmujących wytwarzanie produktów oraz warunki funkcjonowania mikro, małych, średnich i dużych organizacji. W niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania wprowadzenia do obiegu prawnego reguł pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji oraz zasad stosowania metodyk oceny śladu środowiskowego w krajach Unii Europejskiej. Materiałami źródłowymi do podjęcia badań były dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące głównych kierunków rozwoju rynku produktów przyjaznych środowisku. Analiza dokumentów obejmująca zagadnienie śladu środowiskowego została przeprowadzona przy uwzględnieniu wniosków z projektu Komisji Europejskiej, którego celem było opracowanie metodologii określenia śladu węglowego produktów. Na potrzebę taką wskazywało podjęcie opracowania bardziej rozległej metodologii oceny wpływu biznesu na środowisko, obejmującej wszystkie aspekty środowiskowe wraz z emisją gazów cieplarnianych. W badaniach wykorzystano metody analizy, w tym analizy elementarnej i porównawczej, oraz syntezy opisowej. ŚLAD ŚRODOWISKOWY Ocena śladu środowiskowego produktów i organizacji bazuje na ocenie cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA), która obejmuje wszystkie lub wybrane elementy związane z pozyskaniem zasobów, transportem, procesem prod[...]

 Strona 1