Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz MŁYNARCZYK"

Szerokopasmowy, wieloantenowy odbiornik dla systemu bezprzewodowej rejestracji potencjałów neuronowych DOI:10.12915/pe.2014.05.041

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono projekt szerokopasmowego wieloantenowego układu odbiorczego dla systemu bezprzewodowej rejestracji potencjałów neuronowych. Odbiornik pracuje w paśmie 4 GHz i wykorzystuje macierz anten szerokopasmowych celem zapewnienia wymaganego pasma transmisji w szerokim zakresie częstotliwości fali nośnej, zwiększenia zasięgu transmisji, oraz zapewnienia możliwości zgrubnej lokalizacji przestrzennej badanego obiektu. Proces dekodowania i demodulacji sygnałów realizowany jest w strukturze programowalnej FPGA. Abstract. The paper discuses the design of a wideband multiple antennas receiver dedicated for wireless data reception in neural recording systems. The presented receiver operates in 4 GHz frequency band. It makes use of a matrix of wideband antennas to support proper data reception in very wide carrier frequencies range, to increase transmission range and to enable localization of the transmitter. Received signals are decoded and demodulated using an FPGA programmable logic. The design of a wideband multiple antennas receiver dedicated for wireless data reception in neural recording systems Słowa kluczowe: transmisja bezprzewodowa, systemy wieloantenowy, OOK, FPGA. Keywords: wireless transmission, multiple antennas systems, OOK, FPGA. doi:10.12915/pe.2014.05.41 Wstęp Systemy zdalnej, wielokanałowej rejestracji sygnałów elektrycznej aktywności neuronów w korze mózgowej małych, swobodnie poruszających się zwierząt dostarczają informacji pozwalających na analizę sposobu kodowania i przetwarzania informacji w żywych sieciach neuronowych. Dzięki szybkiemu postępowi mikroelektroniki, konstruowane obecnie systemy pozwalają na rejestrację sygnałów nawet z kilkuset elektrod równocześnie [1], [2], [3]. Sygnały te, po wstępnym wzmocnieniu, poddawane są operacji filtracji celem redukcji szumu oraz podziałowi na składowe niosące informację o potencjałach czynnościowych i polowych. Tak otrzymane sygnały poddawane są operacji p[...]

Front-End electronics for Silicon Photomultiplier detectors implemented in CMOS VLSI integrated circuit

Czytaj za darmo! »

Silicon Photomultiplier (SiPM) detectors are of great interest mostly because they can operate with light levels of few photons at room temperature and have fast response with typical rise time of 2-5ns. The paper presents an integrated circuit of front-end electronics designed in CMOS technology, dedicated for Silicon Photomultiplier (SiPM) detectors. The circuits was produced in the AMS 0,35m technology and preliminary test results show its high performance. Streszczenie. Krzemowe fotodetektory cieszą sie dużym zainteresowaniem e względu na możliwość rejestracji światła w temperaturze pokojowej na poziomie pojedynczych fotonów. W artykule przestawiono układ scalony elektroniki odczytowej do krzemowych fotopowielaczy zrealizowany w technologii CMO (AMS 0,35 m) oraz wstępne wyniki testów potwierdzające jego funkcjonalność. (Układ scalony elektroniki odczytowej do krzemowych fotopowielaczy zrealizowany w technologii CMOS) Keywords: SiPM, CMOS, photodetector, photon counting Słowa kluczowe: Krzemowy fotopowielacz, CMOS, fotodetektor, zliczanie fotonów Introduction Silicon photomultipliers (SiPM) are high performance photodetectors capable of dealing with extremely low photon fluxes. They are strong competitors of widely used Photomultiplier Tubes (PMT) which require high voltage (kV range) for operation and are quite expensive. State-of-theart SiPM’s work with bias voltages at the order of 25-100V, have much smaller dimensions than a PMT’s and its unit cost can be very low (for large quantities the cost can be ~10 euro) [1, 2]. Moreover the SiPM can be operated in strong magnetic field. There are several important applications where silicon photomultipliers appear to be extremely attractive: Positron Emission Tomography, Real-time dosimetry (i.e. Mammography) and High Energy Physics experiments (i.e. calorimetry). There is a lot of research ongoing to exploit the potential of SiPM sensors related to those[...]

 Strona 1