Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Dulak"

Wpływ ocieplenia na izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej


  Wostatnich latach najpopularniejszymrozwiązaniem ściany zewnętrznej na rynku krajowym została niewątpliwie ściana dwuwarstwowa. System ETICS (External Thermal Insulation Composite System) występujący wcześniej pod nazwą BSO(Bezspoinowy SystemOcieplenia), stał się bardzo popularny szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. Lista argumentów za, jak i przeciw temu rozwiązaniu jest długa. W artykule poruszone zostaną wyłącznie kwestie dotyczące izolacyjności akustycznej ściany dwuwarstwowej z ociepleniem w systemie ETICS oraz wyniki badań dźwiękoizolacyjności przegrody zewnętrznej z warstwą izolacji przezroczystej. Technologia ta zyskuje coraz większą popularność w krajach Europy Zachodniej, ale i u nas powoli zyskuje zwolenników, ze względu namożliwość dodatkowego wykorzystania energii słonecznej. Wyniki badań laboratoryjnych Wcelu określenia izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej z ociepleniem należy przeprowadzić badania laboratoryjne izolacyjności akustycznej [4], [5]. Prawidłowo zrealizowany program badań pozwala określić izolacyjność akustyczną przegrody składającej się z warstwy konstrukcyjnej (tzw. przegrody bazowej), izolacyjność przegrody z ociepleniem oraz wpływ ocieplenia na izolacyjność akustyczną właściwą w wyniku zastosowania dodatkowych okładzin [6]. Niekorzystny wpływ ocieplenia wykonanego w technologii lekkiej mokrej na parametry dźwiękoizolacyjne przegrody zewnętrznej określony został już jakiś czas temu.Wyniki badań Zakładu Akustyki ITB [10] dotyczące izolacji termicznej ze styropianu oraz wełny mineralnej na ścianie bazowej z betonu komórkowego oraz ceramiki drążonej przedstawiono w tabeli 1. Również zagraniczne wyniki badań potwierdzają negatywny wpływ tego typu rozwiązań na dźwiękoizolacyjność ściany. Należy zaznaczyć, że producenci termoizolacji prowadzą prace mające na celu poprawienie właściwości akustycznych ściany z ociepleniem. NaWydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej przeprowadzono b[...]

Izolacyjność akustyczna szyb w kontekście ich parametrów cieplnych DOI:10.15199/33.2016.08.14


  Artykuł stanowi próbę spojrzenia na problem akustyki przez pryzmat wymagań energetycznych. Autor stara się określić, na ile wymagania dotyczące dźwiękoizolacyjności i energooszczędności są zbieżne, a na ile stoją w sprzeczności względem siebie. W artykule przedstawiono zależności pomiędzy izolacyjnością akustyczną właściwą wyrażoną wartością wskaźnika RA2 a współczynnikiem przenikania ciepła U, a także masą powierzchniową przykładowych szyb zespolonych.Na podstawie wyników stwierdzić należy, że rozwój technologii wykonania obiektówzmusza uczestnikówprocesu budowlanego do dokładniejszego zapoznania się z problematyką akustyki budowlanej. Przyjęcie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych o dobrych parametrach cieplnych nie daje żadnej gwarancji osiągnięcia dobrych parametrów dźwiękoizolacyjnych przegród. Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna właściwa R, poprawa izolacyjności akustycznej właściwej, współczynnik przenikania ciepła U, system izolacji cieplnej.Zaostrzenie wymagań dotyczących oszczędności energii w budownictwie wymusiło poszukiwanie rozwiązań o bardzo dobrej termoizolacyjności. Producenci prześcigają się w oferowaniu wyrobów o corazmniejszymwspółczynniku przenikania ciepła. Zastosowanie nowych rozwiązań o bardzo dobrych parametrach cieplnych nie musi jednocześnie ozna[...]

Możliwości obliczeniowe izolacyjności akustycznej stropów DOI:10.15199/33.2017.08.45


  Ochrona przed hałasem w budynku jest jednym z siedmiu wymagań podstawowych zapisanych w ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 49, poz. 414) [9]. Warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym do realizacji tego wymagania jest takie zaprojektowanie i wykonanie przegród w budynku, aby izolacyjność akustyczna między pomieszczeniami spełniała wymagania zapisane w normie [1]. W najbliższym czasie należy się spodziewać nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [7] i wówczas przywołana zostanie w załączniku 1 aktualna norma [2]. Podstawową trudnością, jaką napotyka projektant, chcąc prognozować izolacyjność między pomieszczeniami, jest pozyskanie informacji dotyczących dźwiękoizolacyjności wzorców przegród przebadanych w laboratorium. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim stropów, ponieważ koszty związane z przeprowadzeniem ich badań laboratoryjnych mogą być dla wielu producentów dużym wydatkiem. W sytuacji kiedy niema parametrów dźwiękoizolacyjnych wyznaczonych w laboratorium, projektant zmuszony jest do określenia ich za pomocą obliczeń teoretycznych.Wartykule przeanalizowano, na ile dostępne wzory obliczeniowe sprawdzają się w takiej sytuacji. Wykonano obliczenia wskaźników oceny izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych oraz znormalizowanego wskaźnika poziomu uderzeniowego wybranych stropów. Uzyskane wartości porównano z wartościami wyznaczonymi w pomiarach laboratoryjnych. Obliczanie wskaźników dźwiękoizolacyjnych Najwłaściwszymsposobemokreślenia izolacyjności akustycznej stropu jest wykonanie pomiarów laboratoryjnych izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Metody obliczeniowe dotyczą wyłącznie sytuacji, kiedy pozyskanie wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe. Izolacyjnośćoddźwiękówpowietrznych wg PN-EN 15037-1:2011 [5], wyrażoną za pomocą jed[...]

Pomiary terenowe skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego DOI:10.15199/33.2018.08.08


  1) Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa; leszek.dulak@polsl.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wyniki skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego wyznaczone w badaniach terenowych. Wyniki pomiarów wskazują na konieczność poszukiwania alternatywnych dla PN-ISO 10847 [4] metod wyznaczania skuteczności ekranowania w przypadku specyficznych sytuacji w terenie. Słowa kluczowe: ekran akustyczny; skuteczność ekranowania; poziom ciśnienia akustycznego. Abstract. The article presents results of field measurements of insertion loss a low concrete noise barrier. For specific situations in the field, themeasurement resultsmake it necessary to look for methods for determinig the insertion loss that are alternative to PN-ISO 10847 [4]. Keywords: noise barrier; insertio loss; sound pressure level. DOI: 10.15199/33.2018.08.08 Pomiary terenowe skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego Field measurements of insertion loss of a low concrete noise barrier dr inż. Leszek Dulak1) Rys. 1. Badany ekran akustyczny [1] Fig. 1. Tested noise barrier [1] Doniesienie naukowe 41 Akustyka w budownictwie - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2018 (nr 552) tuowania odbiornika: 1,5; 2,5; i 4,0 m. Dodatkowo wykonano pomiary w punkcie referencyjnym (odniesienia) zlokalizowanym 1,5 m nad krawędzią ekranu, których celem jest uwzględnienie zmienności źródła hałasu. Lokalizacja powinna zostać dobrana tak, aby poziom ciśnienia w punkcie referencyjnym nie [...]

Miejski Budynek Jutra 2030 - próba podwyższenia komfortu akustycznego w budynku wielorodzinnym


  Artykuł dotyczy projektu celowego "Miejski Budynek Jutra 2030", numer 6 ZR6 2009 C/07319 realizowanego przez firmę MostostalWarszawa S.A. oraz jednostki naukowe: Instytut Techniki Budowlanej i Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Celem projektu jest określenie rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych umożliwiających wznoszenie budynków wielorodzinnych charakteryzujących się dużą energooszczędnością, dbałością o środowisko, niewielkim użyciem surowców naturalnych, jak również zapewniających wysoki komfort ichmieszkańcom. Planowanymfinalnym efektem projektu jest wybudowanie budynku wielorodzinnego z wykorzystaniemwyników przeprowadzonych badań i analiz [14]. W artykule przedstawiono przyjęte w projekcie założenia, dotyczące ochrony akustycznej budynku wielorodzinnego. Ze względu na ograniczone ramy, tematykę artykułu zawężono do zagadnień związanych z bryłą budynku. Ochrona przed hałasem zewnętrznym Warunkiem skutecznej realizacji zadania powinno być wykorzystanie wiedzy zarówno z dziedziny akustyki budowlanej, jak i urbanistycznej; ograniczenie poziomu hałasu i drgań oddziałujących na budynek przez świadome kształtowanie rozwiązań urbanistycznych terenu, infrastruktury komunikacyjnej, budynków sąsiadujących. Obecnie najczęściej mamy jednak do czynienia z ograniczonymi możliwościami kształtowania krajobrazu urbanistycznego w skali globalnej. Zazwyczaj zadanie architekta polega na wkomponowaniu planowanej inwestycji w określony obszar o niewielkiej powierzchni. [...]

Analiza możliwości zabezpieczeń akustycznych budynków mieszkalnych w sąsiedztwie tras komunikacyjnych na terenach miejskich


  Analizowany odcinek drogi stanowi ok. 6,0 kmtrasy S86 Katowice -Częstochowa -Warszawa, z początkiemwkm18 + 030 w Sosnowcu-Pogoni i końcem na węźle Roździeńskiego w Katowicach (km 23 + 900). S86 jest częścią drogi krajowej DK86 rozbudowanej w latach 1978 - 1986 do parametrów trasy ekspresowej. Rozpatrywany odcinek to droga dwujezdniowa, każda o trzech pasach, z pasem rozdziału i obustronnymi pasami włączenia/wyłączenia oraz łącznicami zjazdowymi, w dobrym stanie technicznym. S86 na tymodcinku przebiega w głębokimwykopie i w sąsiedztwie analizowanej trasy nie występują żadne zabezpieczeniaprzeciwdźwiękowe. Postronie północnej w km 19 + 400 ÷ 19 + 610 z drogą sąsiadują tereny wskazane do ochrony przed hałasem, gdzie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowa, garaże, parkingi i zieleń, obecnie zagospodarowane.Wodległości do 300 m od S86 znajdują się 4 istniejące budynki mieszkalne administrowane przez sosnowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową PREMIL. Najbliżej drogi zlokalizowana jest trzykondygnacyjna kamienica nr 1/I z użytkowym poddaszem przy ul. Stalowej, usytuowana tuż obok zjazdu z łącznicy S86 na ul. Baczyńskiego. Pozostała zabudowa jest nieco dalej zlokalizowana przy ul. Stalowej - niewielki jednoklatkowy trzykondygnacyjny blok nr 1, dwukondygnacyjny budynek nr 5 oraz wysoki, dwusegmentowy 11-kondygnacyjny blok wielorodzinny nr 8. Po stronie południowej zlokalizowany jest teren mieszkaniowo-usługowy, gdzie w pierwszej linii w pasie 150 m od S86 występuje wysoka zabudowa wielorodzinna, stanowiąca element ekranujący dla dalej położonych zabudowań, takich jak czterosegmentowy blok 11-kondygnacyjny przy ul. Dalekiej 13-11-9, trzysegmentowe pięciokondygnacyjne bloki nr 12B-12A-12 oraz 14B-14A-14, parterowy budynek mieszkaln[...]

 Strona 1