Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marek ADAMIEC"

Metodyka badań ogniw paliwowych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano stanowisko badawcze i metodykę badań ogniw paliwowych. Scharakteryzowano poszczególne układy stanowiska badawczego oraz sposoby wyznaczania podstawowych wielkości i charakterystyk ogniw paliwowych. Uwzględniono czynniki eksploatacyjne mające wpływ na pracę ogniw. Opisano szczegółowo stanowisko, na którym badano niskociśnieniowe alkaliczne ogniwa paliwowe małej mocy. Zaprezentowano w formie wykresów przykładowe wyniki badań alkalicznego ogniwa małej mocy. Abstract. The paper describes research stand and research methodology of fuel cells. Individual systems of research position and methods for calculating basic quantities and fuel cells characteristics were characterized. The operation factors of fuel cells were considered. The stand to research low-pressure alkaline fuel cells of low power was described in detail. The paper presents sample results of the research of low power alkaline fuel cell in form of graphs. (Research methodology of fuel cells). Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, wodór, stanowisko badawcze, pomiar Keywords: fuel cell, hydrogen, research position, measurement Wstęp Wodorowe ogniwo paliwowe jest elektrochemicznym przetwornikiem energii, którego nie można zaliczyć do baterii ani akumulatorów. Nie jest więc ono pierwotnym ani wtórnym źródłem energii elektrycznej. Ogniwo paliwowe powinno działać w niezmienny sposób dopóki dostarczane jest do niego paliwo w postaci wodoru i utleniacz w postaci tlenu. Teoretycznie jego elektrody nie powinny ulegać zużyciu w czasie pracy, w praktyce ulegają powolnym przemianom z powodu ubocznych reakcji chemicznych oraz procesów korozyjnych. Sprawność ogniw paliwowych jest duża ponieważ przetwarzanie energii chemicznej w energię elektryczną odbywa się w sposób bezpośredni, na drodze reakcji elektrochemicznej [1]. Ogniwo jest ekonomicznym przetwornikiem energii również z tego powodu, że paliwo jest zużywane w ilości odpowiadającej obciążeniu ogniwa, w stanie jałowym [...]

Problemy eksploatacyjne i uszkodzenia ogniw paliwowych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano różne rodzaje ogniw paliwowych w aspekcie problemów eksploatacyjnych, nieprawidłowości w funkcjonowaniu i trwałych uszkodzeń. Scharakteryzowano ogniwa niskotemperaturowe, wysokotemperaturowe, z elektrolitem w roztworze wodnym i w postaci stałej. Przedstawiono wyniki badań w formie wykresów dla laboratoryjnego alkalicznego ogniwa paliwowego małej mocy. Porównano rezultaty badań wykonanych dla ogniwa nowego oraz zużytego w wyniku pięciu lat doświadczeń w różnych warunkach eksploatacyjnych. Abstract. The paper describes different types of fuel cells in the aspect of operational problems, functioning irregularities and permanent damage. Low-temperature and high-temperature fuel cells with electrolyte in water solution and in solid form were characterized. The paper presents the results of the research in form of charts for laboratory low power alkaline fuel cell. Results of the research made for new cell as well as for damaged cell in result of five years of experiments in different conditions were compared. (Operational problems and damage of fuel cells). Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, wodór, elektroda porowata, polaryzacja, uszkodzenie Keywords: fuel cell, hydrogen, porous electrode, polarization, damage Wstęp W ogniwie paliwowym energia chemiczna wodoru jest przetwarzana w energię elektryczną i cieplną. Przy pominięciu strat, w idealnym ogniwie uzyskano by 83% energii elektrycznej i 17% energii cieplnej. Tak więc urządzenie to jest traktowane i wykorzystywane głównie jako źródło zasilania elektrycznego, a niekiedy również użytkowane jest jego ciepło. W praktyce sprawność uzyskiwania energii elektrycznej osiąga w tego rodzaju przetwornikach wartość 40-60% [1]. Ogniwa paliwowe mogą pracować jako jednostki małych i dużych mocy w zastosowaniach stacjonarnych i mobilnych. Szczególnie dużo badań przeprowadzono w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, gdzie ogniwo znalazło zastosowanie jako źródło energii dla elektrycznego[...]

Aspekty pracy grupowej ogniw paliwowych typu PEM

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano rodzaje i problemy pracy grupowej ogniw paliwowych. Zaprezentowano wyniki badań elementarnych ogniw paliwowych typu PEM pracujących w grupie. Omówiono budowę zaprojektowanego układu zasilania wodorem i tlenem oraz aspekty pracy ogniw połączonych elektrycznie. Zamieszczono zdjęcia elementów stanowiska badawczego oraz wykresy obrazujące przebiegi napięcia i charakterystyki napięciowo-prądowe ogniw paliwowych pracujących grupowo. Porównano wykresy charakterystyk wyznaczonych w różnych warunkach pracy. Abstract. The paper describes varieties and problems of a group operation of fuel cells. Results of the research of elementary PEM fuel cells in a group operation were presented. The article discusses the construction of a designed hydrogen and oxygen supply system as well as aspects of an operation of electrically connected cells. Pictures of elements of the research stand as well as charts of voltage courses and voltage-current characteristics of fuel cells in a group operation were placed. Charts of characteristics calculated in different operation conditions were compared. (Aspects of group operation of PEM fuel cells). Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, stos, wodór, praca grupowa Keywords: fuel cell, stack, hydrogen, group operation Wstęp Ogniwa paliwowe przetwarzają energię chemiczną zawartą w wodorze na energię elektryczną i cieplną. Działanie tych przetworników oparte jest na reakcjach utleniania i redukcji przebiegających oddzielnie na dwóch elektrodach. Występuje kilka rodzajów ogniw, które różnią sie stanem skupienia elektrolitu (ciekły, stały), temperaturą pracy, ciśnieniem dostarczanych gazów, a także rodzajem paliwa (z którego uzyskuje się wodór) i utleniacza (tlen, powietrze) [1]. Zastosowanie ogniw paliwowych i wykorzystanie ich energii elektrycznej oraz cieplnej ma miejsce w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, w energetyce rozproszonej i w systemach rezerwy energii. Korzystnie jest gdy wodór wytwarza [...]

Alkaliczne ogniwo paliwowe - aspekt sprawności

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnego alkalicznego ogniwa paliwowego. Opisano metodykę obliczania jego sprawności energetycznej i sprawności Faradaya. Wyznaczono w sposób doświadczalny zależność sprawności energetycznej i sprawności Faradaya od prądu obciążenia ogniwa. Zbadano wpływ temperatury pracy ogniwa na sprawność energetyczną w znamionowych warunkach pracy. Porównano przebiegi mocy i sprawności energetycznej ogniwa. Abstract. The paper presents results of the research of laboratory alkaline fuel cell. The calculate methodology its energy efficiency and Faraday’s efficiency was described. Dependence of energy efficiency and Faraday’s efficiency of the fuel cell on load current was calculated in experimental way. Influence of operate temperature of f[...]

 Strona 1