Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANNA WĄSIK"

WPŁYW DODATKU MIEDZI ORAZ ZAWARTOŚCI FAZY UMACNIAJĄCEJ SiC NA MIKROSTRUKTURĘ I TWARDOŚĆ KOMPOZYTÓW Al-SiC DOI:10.15199/67.2016.6.5


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące właściwości mechanicznych oraz mikrostruktury kompozytów na osnowie aluminium i jego stopu Al4Cu, umacnianych cząstkami węglika krzemu. Praca miała na celu określenie wpływu ilości fazy umacniającej SiC oraz dodatku miedzi do aluminiowej osnowy na mikrostrukturę oraz twardość tych kompozytów. Kompozyty Al-SiC oraz Al4Cu-SiC zostały otrzymane na drodze metalurgii proszków. Faza umacniająca została dodana w ilościach: 2,5; 5; 7,5; 10 oraz 15 wag. SiC. Formowanie kompozytów obejmowało proces prasowania jednostronnego pod ciśnieniem 300 MPa oraz proces spiekania w atmosferze azotu w temperaturze 600°C przez 1 godz. Dodatkowo dokonano operacji doprasowania i ponownego spiekania w celu uzyskania wyższej gęstości, a przez to lepszych właściwości mechanicznych. Uzyskane kompozyty poddano badaniom gęstości oraz twardości, a następnie dokonano obserwacji mikrostruktury przy użyciu mikroskopu świetlnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. Przeprowadzone badania dowiodły, że ze wzrostem zawartości cząstek fazy SiC nastąpił wzrost twardości kompozytów, a najwyższą wartość twardości uzyskano dla najwyższej zawartości fazy umacniającej SiC. Dodatek miedzi do osnowy również pozwolił na niemal dwukrotny wzrost twardości kompozytów w porównaniu do kompozytów na osnowie aluminium bez dodatku miedzi. Jak przypuszczano, operacje doprasowania i ponownego spiekania skutkowały w obu przypadkach lepszym zagęszczeniem kompozytów. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, kompozyty, węglik krzemu, mikrostruktura EFFECT OF THE ADDITION OF COPPER AND SiC REINFORCING PHASE ON MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF Al-SiC COMPOSITES In this paper results of mechanical properties and microstructure of aluminium matrix and aluminium alloy Al4Cu matrix composites reinforced with silicon carbide particles are presented. The main purpose of the work was to determine the influence of weight fraction of reinforcing phase SiC and additi[...]

WPŁYW ATMOSFERY SPIEKANIA ORAZ ZAWARTOŚCI FAZY UMACNIAJĄCEJ SiC NA MIKROST RUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlCu-Si DOI:10.15199/67.2016.7.5


  W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu atmosfery spiekania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie stopu aluminium Al4Cu z dodatkiem fazy umacniającej w postaci cząstek węglika krzemu, dodanego w ilości 2,5; 5; 7,5 oraz 10% wag. SiC. Kompozyty AlCu-SiC zostały otrzymane metodą konwencjonalnej metalurgii proszków. Zastosowano dwa rodzaje atmosfer do spiekania: azot oraz próżnię. Kształtki spiekano w temperaturze 600°C przez 1 godz. Dodatkowo kompozyty poddano operacji doprasowania i ponownego spiekania, przy zastosowaniu takich samych parametrów procesu, w celu lepszego zagęszczenia otrzymanych spieków. Uzyskane kompozyty poddano pomiarom gęstości, twardości metodą Brinella, próbie trójpunktowego zginania oraz obserwacjom mikrostrukturalnym. Do obserwacji mikrostruktury wykorzystano mikroskop świetlny (LM) oraz elektronowy mikroskop skaningowy (SEM). Zastosowanie atmosfery azotu w procesie spiekania kompozytów AlCu-SiC skutkowało formowaniem azotków aluminium (AlN), co ma korzystny wpływ na otrzymane właściwości mechaniczne, które były wyższe niż dla kompozytów spiekanych w próżni. Stwierdzono wzrost twardości badanych kompozytów wraz ze wzrostem zawartości cząstek SiC. Jakkolwiek, zastosowanie małych cząstek fazy umacniającej SiC (> 2 μm) przyczyniło się do lokalnego tworzenia aglomeratów cząstek węglika krzemu. Słowa kluczowe: kompozyty, aluminium, węglik krzemu, metalurgia proszków, atmosfera spiekania.TH E INFLUECNE OF SINTERING ATMOSPHERE AND REINFORCING PHASE CONTENT ON MICROST RUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AlCu-SiC COMPOSITES The main purpose of the work was to determine the influence of sintering atmosphere on microstructure and mechanical properties of aluminium alloy Al4Cu matrix composites with the addition of reinforcing phase in the form of silicon carbide particles added in an amount of 2.5; 5; 7.5 and 10 wt.% of SiC. AlCu-SiC composites were obtained us[...]

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW Al-SiC OTRZYMANYCH TECHNOLOGIĄ KONWENCJONALNEJ METALURGII PROSZKÓW DOI:10.15199/67.2017.2.1


  artykule przedstawiono wyniki badań materiałów kompozytowych otrzymanych metodą konwencjonalnej metalurgii proszków. W celu zwiększenia właściwości mechanicznych, do aluminiowej osnowy wprowadzono fazę umacniającą w postaci cząstek węglika krzemu w ilości 2,5; 5; 7,5 oraz 10% wag. Zbadano wpływ udziału cząstek SiC oraz wpływ parametrów procesu wytwarzania na gęstość, twardość, wytrzymałość na zginanie oraz wytrzymałość na ściskanie otrzymanych materiałów. Aby wykazać korelację pomiędzy mikrostrukturą, a otrzymanymi właściwościami mechanicznymi badanych kompozytów, dokonano analizy mikrostruktury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzono znaczny wpływ rodzaju zastosowanej atmosfery spiekania na końcowe właściwości mechaniczne kompozytów. Wyroby otrzymane w procesie spiekania w atmosferze azotu, odznaczały się wyższą gęstością, a przez to lepszymi właściwościami mechanicznymi niż wyroby spiekane w próżni. Zaletą spiekania aluminium i jego stopów w atmosferze azotu jest tworzenie azotków aluminium, pełniących funkcję dodatkowego czynnika umacniającego. Słowa kluczowe: kompozyty Al-SiC, metalurgia proszków, właściwości mechaniczne, atmosfera spiekania SELECTED MECHANICAL PROPERTIES OF Al-SiC COMPOSITES PRODUCED IN CONVENTIONAL POWDER METALLURGY PROCESS In the article the results for composite materials produced by conventional powder metallurgy methods are presented. To improve the poor mechanical properties of aluminium, its soft matrix was reinforced with silicon carbide in form of particulate in quantities equal to 2.5; 5; 7.5 and 10 wt%. In this research the influence of weight fraction of SiC particles and process production parameters on density, hardness, bending strength and compressive strength of fabricated composites were determined. To check the relationship between microstructure and mechanical properties of investigated materials, the microstructure was examined by me[...]

CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Al-Cu/SiC SPIEKANYCH W PRÓŻNI DOI:10.15199/67.2018.2.2


  WPROWADZENIE Kompozyty typu metal-ceramika, których osnowę stanowi aluminium lub jego stopy, a fazę umacniającą węgliki (SiC) są jednym z ważniejszych materiałów stosowanych na elementy pracujące pod dużym obciążeniem oraz narażone na działanie podwyższonej temperatury. Swoją popularność materiał zawdzięcza wysokiej proporcji wytrzymałości do gęstości, niskiej masie, odporności na korozję oraz odpowiednio wysokim właściwościom mechanicznym [1, 10]. Ustalając parametry procesu wytwarzania kompozytów metodą metalurgii proszków należy uwzględnić wiele czynników, z których najważniejsze stanowią m.in. dobór wielkości, kształtu oraz udziału procentowego cząstek fazy umacniającej i materiału osnowy, zastosowanie odpowiedniej metody mieszania umożliwiającej równomierne rozmieszczenie fazy umacniającej oraz ustalenie optymalnych parametrów spiekania (temperatura i atmosfera spiekania), które pozwolą na utworzenie trwałych wiązań pomiędzy cząstkami [5, 6]. Decydujący wpływ na trwałość połączenia metalu z ceramiką, a przez to na właściwości mechaniczne materiałów, mają procesy zachodzące w obszarze międzyfazowym na styku osnowy i umocnienia [4]. Główny udział w formowaniu trwałych połączeń metal-ceramika ma proces spiekania, podczas którego utworzone w wyniku prasowania mechaniczne połączenia między cząstkami proszku, powstałe wskutek odkształcenia plastycznego i działania sił adhezji, ulegają przekształceniu w silne wiązania międzyatomowe w konsekwencji działania podwyższonej temperatury, umożliwiającej zajście dyfuzji. W technologii formowania kompozytów metalicznych istotny wpływ na jakość połączenia osnowy z fazą umacniającą oraz końcowe właściwości i mikrostrukturę kompozytów ma zastosowana atmosfera spiekania. Wielu autorów, jak np. Leon Mishnaevsky i Tadeusz Pieczonka [7, 8] sugeruje, że azot stanowi jedną z lepszych atmosfer spiekania aluminium i jego stopów z uwagi na jego wpływ na przebieg procesu spiekania oraz gęstości k[...]

 Strona 1