Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Emilia Stańkowska"

Prace porządkowe a czytość mikrobiologiczna powierzchni płaskich wokół niecki basenowej DOI:10.15199/17.2017.10.7

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Utrzymanie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej obiektów basenowych jest jednym z priorytetowych zadań stawianych zarządcom. Problem zanieczyszczeń mikrobiologicznych pływalni jest obiektem badań na całym świecie [2, 9, 15, 16]. Podkreśla to aktualność problematyki. Wysoka temperatura oraz wilgotność, stale panująca na pływalniach, stanowi idealne środowisko do wzrostu i rozwoju patogenów. Aby zminimalizować zagrożenie mikrobiologiczne na obiektach basenowych, stosowana jest dezynfekcja wody. Niezbędnym aspektem jest również prowadzenie codziennych prac porządkowych, zwłaszcza dotyczących powierzchni płaskich wokół niecek basenowych, na których bytują drobnoustroje, mogące stanowić potencjalne zagrożenie zdrowotne dla kąpiących [1, 11]. Prace porządkowe na pływalniach prowadzone są, ze względu na złożoność procesów, w godzinach nocnych (godzinach zamknięcia obiektu). W trakcie serwisu dziennego zakres obowiązków sprowadza się z reguły DOI: 10.15199/17.2017.10.7 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2017 413 do zbierania wody z powierzchni płaskich, serwisu w szatniach i sanitariatach. Dużym problemem dla fi rm sprzątających są powierzchnie przybasenowe. Według wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego posadzki na pływalniach powinny być wykonane z powierzchni o właściwościach antypoślizgowych, które zmniejszają ryzyko wypadku, jednak często utrudniają sprzątanie. Do chropowatych powierzchni przylega więcej zanieczyszczeń, co powoduje ich odkładanie się i nawarstwianie [7]. Ważnym czynnikiem jest dobór odpowiednich preparatów, tak aby wykazywały wysoką skuteczność dezynfekującą, a jednocześnie nie wpływały negatywnie na zdrowie kąpiących się ludzi. Mikrozanieczyszczenia gromadzą się głównie w biofi lmach, na ścianach niecek, oraz w przewodach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji. Szczegółowe wytyczne na temat ryzyka i zarządzania ryzykiem opisane są w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia [...]

Wpływ H2O2/UV na zawartość chloramin w wodzie basenowej DOI:10.15199/62.2018.9.27


  Bezpieczeństwo higieniczne użytkowników pływalni to jedna z podstawowych kwestii związanych z jej użytkowaniem. Aby zatem wymagania mikrobiologiczne i fizyczno-chemiczne stawiane jakości wody basenowej mogły zostać spełnione, musi być ona skutecznie oczyszczana. Klasyczny system uzdatniania wody basenowej, obejmujący koagulację, filtrację pospieszną i chlorowanie, okazuje się w wielu przypadkach niewystarczający, by sprostać tym wymaganiom. Dlatego wciąż poszukuje się nowych, innowacyjnych rozwiązań, które z powodzeniem mogłyby być zastosowane w systemie uzdatniania wody basenowej. Technologią wspomagającą klasyczne rozwiązania, która w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością jest zastosowanie lamp UV1, 2). Skuteczność uzdatniania wody za ich pomocą można jeszcze poprawić, stosując łącznie z nimi niektóre utleniacze (np. O3 lub H2O2). Proces H2O2/UV jest zaliczany do zaawansowanych procesów utleniania AOP (advanced oxidation process)3), stosowanych na całym świecie głównie do oczyszczania ścieków oraz wody do picia4, 5). Zasada tej metody opiera się na fotolizie cząsteczki nadtlenku wodoru, w wyniku której powstaje rodnik hydroksylowy HO-. Jego potencjał redoks wynosi 2,7 V w roztworach kwasowych i 1,8 V w roztworach obojętnych, zatem jest on bardzo skuteczny w utlenianiu wielu mikrozanieczyszczeń, obficie występujących w wodzie basenowej6, 7). Niepożądanymi związkami w tej wodzie, których monitorowanie narzucają obowiązujące przepisy, są chloraminy określane jako parametr globalny8). Obejmuje on bowiem zarówno chloraminy nieorganiczne, jak i organiczne, przy czym ilość chloramin nieorganicznych jest dominująca9). Wśród chloramin nieorganicznych rozróżnia się monochloraminę (NH2Cl), dichloraminę (NHCl2) i trichloraminę (NCl3)10). Doniesienia literaturowe na temat wpływu nieorganicznych mono- i dichloramin na zdrowie człowieka nie wskazują na ich niekorzystne oddziaływania. Jednakże mogą być one prekursorami innyc[...]

Dezynfekcja wody a bezpieczeństwo sanitarne na terenie pływalni DOI:10.15199/62.2018.9.26


  Z chemicznego punktu widzenia woda basenowa jest złożoną matrycą, do której ciągle dodawana jest szeroka gama organicznych i nieorganicznych związków chemicznych przez użytkowników pływalni1). Zanieczyszczenia wprowadzane do wody basenowej to m.in. wydzieliny ludzkiego ciała, brud, kurz, resztki kosmetyków, a także różnego rodzaju mikroorganizmy, w tym chorobotwórcze2). Stężenie zanieczyszczeń organicznych w wodzie basenowej wynosi 3,0-23,6 mg/dm3 węgla organicznego3). Spośród organicznych zanieczyszczeń wchodzących w skład wydzielin ciała ludzkiego dominującym zanieczyszczeniem jest mocznik4), jednak pot i mocz mogą być również źródłem innych zanieczyszczeń, takich jak kreatynina, arginina, histydyna, glicyna i nieorganiczny amoniak5-7). Wysokie stężenia zanieczyszczeń występujące w wodzie basenowej mogą powodować duże zapotrzebowanie na chlor. W Polsce najczęściej stosowane są dezynfektanty chlorowe na bazie chloranów(I) (chloran(I) sodu, chloran(I) wapnia). Głównym celem dezynfekcji jest inaktywacja mikroorganizmów oraz ochrona przed wtórnym ich namnażaniem się. Żeby ten cel osiągnąć, konieczne jest utrzymywanie w wodzie odpowiedniego stężenia środka dezynfekcyjnego. Jednak chemiczne dezynfektanty są silnymi utleniaczami i powodują utlenienie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych zawartych w wodzie8, 9). Chlor w reakcji z innymi składnikami wody powoduje powstawanie ubocznych produktów dezynfekcji, wśród których w największych ilościach w wodzie basenowej tworzą się trihalogenometany i chloraminy nieorganiczne (CAM)10, 11). Te nowe związki często są bardzo szkodliwe dla zdrowia i należy dążyć do minimalizacji ich zawartości. Z punktu widzenia bezpieczeństwa sanitarnego reakcje chloru z zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie prowadzą do jego zużycia i przestaje on pełnić funkcję dezynfektanta. O ile w nieckach basenowych z ciągłym dozowaniem związków chloru (zależnym od zapotrzebowania) nie ma to tak dużego znaczen[...]

 Strona 1