Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Walery Jezierski"

Wieloskrzydłowa stolarka okienna w budynkach mieszkalnych i jej właściwości cieplne DOI:10.15199/9.2018.2.5


  1. Wstęp Okna wieloskrzydłowe są powszechne stosowane przede wszystkim dzięki swojej praktyczności i ogólnodostępności. W literaturze naukowo-technicznej [3], jak i w materiałach producentów stolarki okiennej [14],[15], brakuje charakterystyk cieplnych okien wieloskrzydłowych (wielokwaterowych) pomimo tego, że okno składa się z kilku elementów ze zróżnicowanymi wartościami parametrów fizyko-technicznych [4]. Częściej w publikacjach są wyniki obliczeń najprostszego wariantu ‒ okna standardowego jednoskrzydłowego o wymiarach 1,23 m na 1,48 m [3]. Ostatnio pojawiły się artykuły z wynikami badań wpływu wybranych czynników na współczynnik przenikania ciepła przez stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych [3]. Jednak Autorzy w pierwszym etapie badań ograniczyli się też tylko do okien jednoskrzydłowych. Okna wieloskrzydłowe różnią się od jednoskrzydłowych słupkami okiennymi, które określają podział ościeżnicy okiennej (pionowy lub poziomy). W wypadku okien wielokwaterowych powierzchnia okna podzielona jest na pola poziome lub pionowe i poziome. Powstają wtedy szprosy bądź szczebliny, tj. elementy poprzeczne zamocowane w ościeżnicy dzielące skrzydła na mniejsze pola. Wielu naukowców zastanawiało się nad izolacyjnością cieplną okien [5], [6], jednak szacowane dane o współczynniku przenikania ciepła U przez stolarkę wielodzielną odnalezione zostały jedynie w materiałach Dolnośląskiej Agencji Poszanowania Energii (tab. 1) [13]. W tabeli 1 pokazano przykładowe okno o wymiarach 1800 mm × 2400 mm w różnych konfiguracjach podziału. W wierszu pierwszym przedstawione zostały podglądowe CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/2 (2018) 67 przydatna i oczywista jest metoda obliczeniowa, zgodna z [8], [9]. Metoda ta dzieli fragment przegrody na pola powierzchni o różnych właściwościach cieplnych, a całkowity współczynnik przenikania ciepła oblicza się za pomocą ważonych powierzchniowo wartości U elementów składowych z dodatkowymi c[...]

Wpływ parametrów i orientacji okien na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku DOI:10.15199/9.2018.10.4


  Do ważniejszych zadań, którym w dzisiejszych czasach musi sprostać projektant nowego lub modernizowanego budynku, należy zaliczyć zapewnienie właściwego poziomu ochrony cieplnej. Jest to problem złożony i należy go rozpatrywać wieloaspektowo. Chodzi tu między innymi o zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego użytkownikom, zaprojektowanie prawidłowych charakterystyk cieplno-wilgotnościowych przegród oraz optymalnego bilansu cieplnego budynku. Ten ostatni element wiąże się bezpośrednio z przyszłymi kosztami eksploatacji budynku oraz obciążeniem środowiska naturalnego, m.in. emisją gazów cieplarnianych. Proces weryfikacji jakości energetycznej budynku jest dziś znacznie bardziej złożony, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Jest to spowodowane m.in. większą złożonością procedur oceny budynku oraz obowiązującym obecnie dualizmem w odniesieniu do wymagań ochrony cieplnej. W przypadku nowych budynków wymuszają one sprawdzenie kryterium izolacyjności cieplnej przegród (U ≤ Umax) oraz energooszczędności budynku (EP ≤ EPmax) [6]. Z uwagi na wymaganie oceny obliczeniowego zużycia energii projektant musi wykonać szczegółową analizę bilansu cieplnego budynku. Wymaga to uwzględnienia wpływu wielu czynników, takich jak: warunki klimatyczne, otoczenie budynku, bryła i orientacja, konstrukcja budynku i jego przegród chłodzących, warunki wewnętrzne (tj. temperatura i wilgotność powietrza) oraz sposób eksploatacji. Elementem, któremu należy poświęcić szczególną uwagę są okna. Jest to komponent obudowy budynku o złożonej konstrukcji, który generuje zarówno korzyści, jak i straty energii w bilansie cieplnym. Stąd też tak ważne jest dobranie najkorzystniejszych w danych warunkach parametrów okien. Ocenę wpływu składowych charakterystyk okna na jego wypadkową izolacyjność cieplną przeprowadzono między innymi w [1]. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie i analiza zależności wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową model[...]

Wpływ parametrów oraz orientacji okien na zapotrzebowanie na energię użytkową budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2018.08.10


  na 1) Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: a.swiecicki@pb.edu.pl Streszczenie. Na podstawie eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministycznymodelmatematyczny zapotrzebowania na energię użytkową jednorodzinnego budynku mieszkalnego QH, nd (funkcja Y) w zależności od pola powierzchni poszczególnych okienAoi (czynnik X1), ich współczynnika przenikania ciepła Uoi (czynnik X2), współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego oszklenia ggl (czynnik X3), orientacji okien α (czynnik X4) dla klimatu Białegostoku. Za pomocą tego modelu oszacowano efekty wpływu wymienionych czynników oraz określono ich wartości optymalne. Słowa kluczowe: zapotrzebowanie na energię użytkową; charakterystyka cieplna okien; deterministyczny modelmatematyczny. Abstract. Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model of the demand for usable energy for heating of the selected residential building QH,nd (Y function) was developed depending on the area of the individual Aoi windows (factor X1), Uoi window heat transfer coefficient (fac[...]

 Strona 1