Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz KASTEK"

Zintegrowany, optoelektroniczny system ochrony obiektów rozległych infrastruktury krytycznej

Czytaj za darmo! »

Niniejsze artykuł przedstawia opis koncepcji użycia wyselekcjonowanych podzespołów optoelektronicznych, opracowanych elementów integracji hardwarowo/softwarowych, i ich badań oraz metod syntezy uzyskanych informacji w celu monitorowania stref ochrony przestrzennej obiektów rozległych z możliwą automatyczną detekcją zagrożeń. W artykule przedstawiono proces identyfikacji czujników optoelektronicznych dostępnych na rynku światowym przeznaczonych do monitorowania wielokilometrowych obszarów pod względem metodyki ich wyboru w zależności od wymagań funkcjonalnych ochrony. Podstawową funkcjonalnością ujawnioną w przedstawionej problematyce, a ujmującą wyniki badań prowadzonych przez zespół jest możliwość syntezy niepowiązanych technicznie danych z różnych czujników w jeden interfejs informacyjny. Abstract. The paper presents the concept of multispectral protection system for perimeter protection of stationary and moving objects. The system consists of an active ground radar as well as a thermal and visible cameras. The radar allows the system to find potential intruders and to control an observation area for system cameras. The multisensor construction of the system ensures significant improvement of intruder detection probability and reduction of false alarms. A final decision of system is worked out using image data. A method of data fusion used in the system has been presented. The system works under control of FLIR Nexus unit. The Nexus offers complete technology and components to create network-based, high-end integrated systems for security and surveillance applications. Based on unique “plug and play" architecture, the system provides unmatched flexibility and simplistic integration of sensors and devices in TCP/IP networks. Using a graphical user interface it is possible to control sensors and monitor streaming video and other data over the network, visualize the results of data fusion process and obtain detailed information about de[...]

Low voltage differential signal interface for thermal vision camera

Czytaj za darmo! »

In this article the external digital interface specially designed for thermographic camera built in Military University Of Technology is described. The aim of article is to illustrate challenges encountered during design process of thermal vision camera. This article explains main requirements for interface to transfer Infra-Red digital data and describes the solution which we elaborated based on Low Voltage Differential Signaling (LVDS) physical layer and signaling scheme. Streszczenie. W artykule opisano zewnętrzny interfejs komunikacyjny zaprojektowany do przesyłania danych pomiarowych z kamery termowizyjnej opracowanej w Wojskowej Akademii Technicznej. Omówiono opracowaną magistralę szeregową transmitującą dane w standardzie LVDS. Opisano moduł sterujący transmisją szeregową zaimplementowany w układzie FPGA oraz specjalnie opracowany protokół komunikacyjny. (Cyfrowy interfejs LVDS do kamery termowizyjnej) Keywords: Thermo-vision, Low Voltage Differential Signaling, digital interface, FPGA. Słowa kluczowe: Termowizja, interfejs cyfrowy. Introduction Today’s military and surveillance systems have to challenge a need of operating in low visibility conditions or even in complete darkness. In such applications thermal vision seems to be an attractive solution. Rapid development of Infrared detector arrays gave an opportunity to built robust thermal vision systems, but simultaneously revealed many technical issues to challenge. Typical modern Infrared (IR) cameras are built with use of a detector matrix (also called Focal Plane Array - FPA) and a digital circuit which process the signals from all detectors in the matrix. The digital circuit is designed for numerical analysis and digital signal processing of a thermal image. Finally, it makes digital correction of nonuniformities of the detectors in array and determines a signal value for previously detected bad pixels. In order to provide proper nonuniformity correction and ba[...]

Śródoperacyjna metoda obrazowania w podczerwieni ukrwienia tkanek prawidłowych i patologicznych mózgu DOI:10.12915/pe.2014.09.11

Czytaj za darmo! »

Śródoperacyjna identyfikacja tkanek mózgu objętych procesem chorobowym, precyzyjne dotarcie do nich oraz radykalne ich usunięcie stanowi istotę każdego zabiegu neurochirurgicznego. Celem podjętych badań jest ocena przydatności kamery termowizyjnej do identyfikacji i wyznaczania lokalizacji guzów mózgu oraz opracowanie metodologii obrazowania śródoperacyjnego umożliwiającego analizę zmian temperatury powierzchni kory mózgowej. Analizę termiczną przeprowadzono u sześciu pacjentów z wykrytymi w badaniach obrazowych nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Wyniki pomiarów przeprowadzonych śródoperacyjnie potwierdzają możliwość wykorzystania kamery termowizyjnej do nieinwazyjnej rejestracji temperatury powierzchni kory mózgowej oraz wskazują, że temperatura powierzchni guzów różni się od temperatury powierzchni tkanek nieobjętych zmianą chorobową. Abstract. Intraoperative identification of brain tissues affected by the disease, precise access to them and radical removal of them are essence of neurosurgery. The main goal of this work is evaluate the usefulness of intraoperative thermal imaging to determine the location and borders of brain tumors. Moreover, it is important to develop a methodology for intraoperative imaging that allows analysis of the temperature changes of cerebral cortex surface. Preliminary clinical trials were carried out on six patients with tumors of central nervous system diagnosed with magnetic resonance imaging or computed tomography. The results of intraoperative measurements confirm the possibility of using infrared camera for non-invasive record of the temperature distribution of the cerebral cortex surface. The results showed significant differences in temperature of healthy tissues of brain and temperature of tumors. Intraoperative identification of brain tissues affected by the disease Słowa kluczowe: guzy mózgu, temperatura powierzchni kory mózgowej, diagnostyka śródoperacyjna, kamera termowizyjna. Keywords: brein[...]

Analysis possibility of detection hidden object based on hyperspectral and multispectral data DOI:10.12915/pe.2014.09.12

Czytaj za darmo! »

Risks to the safety of public zones (generally available for people) are related mainly to the presence of hidden dangerous objects (such as knives, guns, etc.) and their usage. Modern system for the monitoring of such zones attempt to detect dangerous tools using multispectral cameras working in different spectral ranges: the visible radiation, near, medium and long range infrared and recently also in terahertz range. In order to develop methods and algorithms to detect hidden objects it is necessary to determine the thermal signatures of such objects of interest. Cameras used for measurements were working in spectral range 0.7-12.5 [mikro]m. An infrared imaging Fourier transform spectroradiometer was also used, working in spectral range 7.7-11.7 μm. Analysis of registered thermograms and hyperspectral datacubes has yielded the thermal signatures for: two types of guns, two types of knives and home-made explosive bombs. The determined thermal signatures will be used in the development of method and algorithms of image analysis implemented in proposed monitoring systems. Streszczenie. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w strefach publicznych (ogólnie dostępnych dla ludzi) są przede wszystkim związane z wykryciem ukrytych niebezpiecznych obiektów (takich jak noże, pistolety, itp.) oraz ich użyciem. Nowoczesne systemy monitorowania tych stref posiadające wielowidmowe kamery, pracujące w różnych zakresach spektralnych: promieniowaniu widzialnym, krótkim, średnim i dalekim zakresie podczerwieni i ostatnio również w falach terahercowych pozwalają na wykrywanie niebezpiecznych narzędzi. W celu opracowania metod i algorytmów, które umożliwiają wykrywanie ukrytych niebezpiecznych obiektów konieczne jest określenie parametrów sygnatur takich obiektów. Podczas pomiarów zastosowano pomiarowe kamery pracujące w zakresie spektralnym 0,7-12,5 [mikro]m oraz dodatkowo obrazowy Fourierowski spektroradiometr podczerwieni, pracujący w zakresie spektraln[...]

 Strona 1