Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz KRAKOWSKI"

Zastosowanie trzpienia wewnętrznego w procesach przepychania obrotowego


  W opracowaniu przedstawiono technologię przepychania obrotowego wyrobów stopniowanych typu osie i wały. Potencjalne zastosowania tej metody mogą być poszerzone poprzez zastosowanie dodatkowego narzędzia obrotowego w postaci trzpienia o zarysie okrągłym bądź kształtowym. W analizach numerycznych wybranego procesu kształtowania wykonano obliczenia dla zastosowanych trzpieni o przekroju okrągłym oraz sześciokątnym w kształtowaniu wyrobu stopniowanego ze stopu tytanu Ti6Al4V. Uzyskane rezultaty obliczeniowe w zakresie rozkładów naprężeń, odkształceń wskazały na możliwość praktycznego stosowania tego rozwiązania. Analiza parametrów siłowych pozwo- liła na określenie założeń do przeprowadzenia prób doświadczalnych wybranych procesów kształtowania. In this paper the rolling- extrusion technology of stepped parts as shafts and axles is presented. Potential scope of application of this method may be extended by internal mandrels with circular and shaped form application. In numerical simulations of chosen case of forming the calculations for applied mandrels with circular and hexagonal shapes for stepped shaft from Ti6Al4V alloy are presented. Obtained results in the case of stresses and strains showed possibility of practical application of this process. The load parameters analysis permits to take assumptions for laboratory tests of calculated cases. Słowa kluczowe: przepychanie obrotowe, MES, stop Ti6Al4V Key word: rolling - extrusion, FEM, Ti6Al4V alloy.1. Wprowadzenie. Jednym ze sposobów kształ- towania plastycznego jest metoda przepychania obro- towego. Polega ona na połączeniu zalet walcowania poprzeczno-klinowego za pomocą trzech narzędzi - rolek z dodatkowymi możliwościami, jakie daje po- pychacz, który wprowadza wsad do przestrzeni robo- czej. Długość wałka uzyskiwane[...]

 Strona 1