Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Warzocha"

Wpływ kubatury sal do indywidualnych prób muzycznych na akustykę w ich wnętrzu DOI:10.15199/33.2018.08.04


  Badania i kontrole szkół muzycznych oraz instytucji związanych z muzyką wykazały znaczne przekroczenie normowych wartości parametrów charakteryzujących hałas w miejscu pracy i nauki.Wśrodowisku medycznym coraz częściej pojawiają się sygnały o złym stanie słuchu wśród zawodowych muzyków. Częsta i wielogodzinna ekspozycja na dźwięki o wysokim poziomie, już od najmłodszych lat, może skutkować znacznym ubytkiem słuchu. W artykule omówiono najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu sal do prób muzycznych oraz wskazano możliwości poprawy komfortu akustycznego ich wnętrz. W lutym 2008 r. unijna dyrektywa 2003/10/EC [1] dotycząca wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na hałas została rozszerzona na środowisko muzyczne. Podobnie jak obowiązujące w Polsce Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r., w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wyróżnia ona trzy podstawowe parametry charakteryzujące hałas w środowisku pracy i jego maksymalne dopuszczalne wartości (tabela).Wlatach 2008 - 2010 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przeprowadził pomiary na muzykach trzech różnych orkiestr symfonicznych i jednej operowej, podczas prób i występów na salach koncertowych. Badania miały na celu ustalenie ryzyka utraty słuchu spowodowanego nadmierną ekspozycją na dźwięk [9]. Uzyskane wyniki wykazały przekroczenie wszystkich trzech parametrów (tabela). Na ich podstawie oszacowano ryzyko wystąpienia ubytku słuchu, które przy założeniu 40 lat pracy w zawodzie muzyka kształtuje się na poziomie 26%. Oznacza to, iż w przypadku tej części członków orkiestry, poziom progu słyszalności przesunie się z wartości 0 dB (człowiek ze zdrowym narządem słuchu) do 35 dB. Jako jeden z trzech sposobów przeciwdziałania negatywnymkonsekwencjomnadmiernej ekspozycji na dźwięk w środowisku muzycznym wymienia się odpowie[...]

 Strona 1