Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Maciołek"

Wpływ warunków środowiskowych na transformację zanieczyszczeń mineralnych obecnych w odciekach składowiskowych DOI:10.15199/62.2018.9.23


  Odcieki generowane zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu eksploatacji składowisk odpadów komunalnych zawierają wiele zanieczyszczeń mineralnych. Stanowią one potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych1-3). Duży wpływ na te procesy ma rodzaj gruntu oraz zawartość w nim substancji organicznych i minerałów ilastych. Migracja ich do wód podziemnych zależy również od aktywności procesów biochemicznych zachodzących w samych odciekach oraz w podłożu składowiska, jak też w wodach podziemnych4-8). Część doświadczalna Materiał Badano zmiany właściwości fizyczno-chemicznych odcieków jednego ze składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Pomorza Środkowego9-11). Do badań pobierano próbki odcieków z dwóch miejsc: z uszczelnionej kwatery składowiska oraz z kwatery zrekultywowanej. Metodyka badań Badania podstawowych składników chemicznych odcieków składowiskowych prowadzono na przestrzeni 10 lat eksploatacji składowiska (2007-2016), z różną intensywnością, głównie w miesiącach kwiecień-maj oraz październik-listopad, zgodnie z procedurami obowiązującymi w ustawodawstwie polskim. Badania zostały wykonane w laboratoriach Katedry Gospodarki Odpadami Politechniki Koszalińskiej. Badania w latach 2013-2015 prowadzono, gdy jedna z wcześniej eksploatowanych, nieuszczelnionych kwater składowiska była już zamknięta i zrekultywowana, a nowa kwatera posiadała już wszystkie elementy techniczne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie zaleceniami (m.in. uszczelnione podłoże składowiska, instalację do odbioru gazu składowiskowego i odcieków, system piezometrów monitorujących). Próbki odcieków poddano mineralizacji mieszaniną HNO3 (65%) i H2O2 (30%) przy użyciu energii mikrofalowej (aparat Milestone 1200 Mega). Zawartość wybranych metali ciężkich oznaczono techniką FAAS (iCE 3500Z Thermo Scientific SOLAAR). Podstawowe parametry fizyczno-chemiczne odcieków wyznaczono, stosując standardowe techniki analityczne. Przy opracowaniu w[...]

 Strona 1