Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Śladowski"

Modele sieciowe o strukturze niezdeterminowanej pomocne w planowaniu rewaloryzacji obiektów zabytkowych DOI:10.15199/33.2018.03.25


  Określenie szacunkowej wartości nakładów czasu i kosztów rewaloryzacji budynku zabytkowego nie jest zadaniemłatwym, ponieważ rewaloryzacja budynkówzabytkowych jest procesemspecyficznymzewzględu na: ● trudny do określenia zakres prac ze względu na możliwe w toku realizacji robót odkrycia skutkujące dodatkowymi badaniami archeologicznymi oraz pracami budowlano-konserwatorskimi; ● skomplikowany przebieg prac projektowych i mało przewidywalny proces uzyskiwania określonych prawem opinii i uzgodnień; ● niepewność w oszacowaniu parametrów (prawdopodobieństwo wystąpienia, czas i koszt realizacji) poszczególnych prac. Wymienione problemy powodują, że próba szacowania nakładów na realizację takich przedsięwzięć wymaga uwzględnienia ich losowego charakteru ze względu na różne sytuacje, jakiemogą powstać podczas prac projektowych oraz na etapie wykonania robót rewaloryzacyjnych. Typowym narzędziem do planowania i kontroli przedsięwzięć budowlanych są tzw. sieci zależności, będące graficznym odwzorowaniem planu przedsięwzięcia o konkretnej strukturze powiązań technologiczno- organizacyjnych. Z doświadczenia jednak wynika, że używanie tradycyjnych sieci do modelowania specyficznych przedsięwzięć budowlanych, jakimi są prace w obiektach zabytkowych, jest błędem planistycznym, ponieważ zdeterminowana struktura logiczna tych sieci umożliwia jedynie modelowanie jednego scenariusza realizacji planowanego przedsięwzięcia. Tymczasem w przedsięwzięciach związanych z rewaloryzacją budowli zabytkowych nale[...]

Metoda planowania rewaloryzacji obiektu zabytkowego z wykorzystaniem rozmytej sieci stochastycznej DOI:10.15199/33.2016.06.15


  W zaproponowanej przez autorów metodzie planowania przedsięwzięć rewaloryzacyjnych obiektów budowlanych do modelowania niezdeterminowanej struktury takich przedsięwzięć użyto sieci stochastycznych, a na potrzeby modelowania niepewności oszacowania parametrów prac rewaloryzacyjnych - elementów logiki rozmytej typu II.Autorzy przyczynili się do zautomatyzowania obliczeń przez implementację komputerową opracowanej metody, współtworząc praktyczne narzędzie dla inwestorów i innych osób zainteresowanych rewaloryzacją obiektów zabytkowych. Słowa kluczowe: budowle zabytkowe, prace rewaloryzacyjne, planowanie przedsięwzięć budowlanych, GERT, zbiory rozmyte typu II.Rewaloryzacja budowli zabytkowych jest procesemspecyficznym i trudnym w realizacji (trudny do określenia jest zakres prac ze względu na ograniczone możliwości rozpoznania struktury obiektu zabytkowego). Na etapie wstępnego planowania takiego przedsięwzięcia konieczne jest więc uwzględnienie różnych scenariuszy prac rewaloryzacyjnych, których charakter występowania jest losowy.Dodatkowo nietypowe warunki wykonania prac budowlano-konserwatorskich oraz skomplikowane technologie generują trudnościwszacowaniu kosztu i czasu realizacji [16]. Potrzebne jest zatemnarzędzie, które uwzględniając specyfikę procesu rewaloryzacji budowli zabytkowych, ułatwi inwestorowi w początkowej fazie podejmowania decyzji prawidłowe zaplanowanie przedsięwzięcia oraz właściwe oszacowanie jego parametrów (prawdopodobieństwwystąpienia różnych scenariuszy jego realizacji, jak również czasu i kosztu związanych z daną realizacją).Wliteraturze opisano wielemetod planowania sieciowego, w szczególności: CPM (Critical Path Method) i jej probabilistyczną odmianę PERT (Program Evaluation and Review Technique). Obie metody są rozwijane [3, 7, 11], a ich podstawą jest graf o zdeterminowanej strukturze logicznej powiązań. Jednak biorąc pod uwagę charakter rewaloryzacji obiektów zabytkowych, konieczne j[...]

Szacowanie czasu i kosztów rewaloryzacji fragmentu Dziedzińca Zewnętrznego na Wawelu z użyciem rozmytej sieci stochastycznej DOI:10.15199/33.2016.06.17


  Opracowana metoda oraz jej implementacja komputerowa została wykorzystana do modelowania i analizy rewaloryzacji fragmentuDziedzińca Zewnętrznego na ZamkuKrólewskimnaWawelu, jako typowego przykładu przedsięwzięcia o niezdeterminowanej strukturze. Otrzymanewyniki porównano z rzeczywistymi rezultatami rewaloryzacji, co potwierdziło przydatność opracowanej metody. Słowa kluczowe: Dziedziniec Zewnętrzny naWawelu, prace rewaloryzacyjne, planowanie przedsięwzięć budowlanych, GERT, zbiory rozmyte typu II.Zakres prac rewaloryzacyjnych fragmentu Dziedzińca Zewnętrznego naWawelu obejmował wymianę infrastruktury podziemnej oraz nawierzchni kamiennych ciągów pieszo-jezdnych, a także konserwację obiektów małej architektury. Miejsce, jak również specyfika prac determinowały uwzględnienie wielowariantowości ich przebiegu. Dokumentacja projektowa nie zawierała wariantów realizacji prac wprzypadkuwystąpieniawyjątkowych sytuacji, np. odkryć archeologicznych. Planowane koszty i czas realizacji prac oszacowane na podstawie projektumogą byćwięc obarczone dużym błędem. Budowa modelu sieciowego remontu Na rysunku 1 przedstawiono model sieciowy [1, 2, 4] rozważanego przedsięwzięcia, który oprócz zaprojektowanych działań zawiera także inne wariantowe prace, które mogą wystąpić z określonym prawdopodobieństwem. Planuje się prace remontowe rozpocząć od robót przygotowawczych (W1). Następnie mają być prowadzone wykopy liniowe związane z wymianą elementów infrastruktury podziemnej (sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), realizowane pod ścisłym nadzorem archeologicznym( W2) oraz roboty rozbiórkowe warstw istniejących nawierzchni (W3). Demontowane płyty z piaskowca sukcesywnie musz[...]

Stosowanie wielokryterialnego podejścia wspomagającego wybór funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego DOI:10.15199/33.2017.08.39


  Zgodnie z [19] budynek zabytkowy to nieruchomość, jej część lub zespół, będący dziełem człowieka lub związany z jego działalnością i stanowiący świadectwo minionej epoki, obiekt, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.Większość wybudowanych w przeszłości budynków zabytkowych utraciła pierwotne funkcje użytkowe i wiele z nich ulega procesom degradacji. Szansą na zmianę takiej sytuacji jest, po odpowiedniej adaptacji, przystosowanie obiektów zabytkowych do odmiennych celów niż te, którym służyły wcześniej [4]. Formy przekształceń adaptacyjno- modernizacyjnych są różne w zależności od wielkości obiektów, ich stanu technicznego, wartości kulturowych, a także cech wynikających z pierwotnych funkcji. Na podstawie przeprowadzonych badań sondażowych, w artykule przedstawiono ocenę praktycznego stosowania analizy wielokryterialnej w procesach decyzyjnych związanych z wyborem funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego. Modele decyzyjne wspomagające wybór funkcji użytkowej W tabeli zebrano i scharakteryzowano modele decyzyjne związane z adaptacją wybranych budynków zabytkowych do nowych funkcji użytkowych. Przedstawione w literaturze metody analizy wielokryterialnej wspomagające wybór funkcji użytkowej w adaptacji budynków zabytkowych różnią się między sobą budową modeli decyzyjnych i sposobami ich analizy. Zasadniczym ograniczeniem dotychczas proponowanych sposobów analizy wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego jest brak uwzględniania niepełnego, nieprecyzyjnego i niepewnego charakteru informacji, które związane są z analizowanym obiektem zabytkowym [16, 17]. Ponadto w większości zaproponowanych metod analizy wielokryterialnej powiązania między rozważanymi elementami (kryteria, warianty decyzyjne) przyjmują układ hierarchiczny, a nie sieciowy, co jest dużym uproszczeniem w tego typu rozwiązaniach decyzyjnych. Ba[...]

 Strona 1