Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr PIECHOTA"

Ultradźwiękowe pomiary strumieni jednofazowych za kolanem rurociągu DOI:10.15199/13.2017.6.3


  W pomiarach strumieni przepływu bardzo często wykorzystuje się metody bezkontaktowe, szczególnie w przypadku gdy niemożliwa jest ingerencja w przepływ [1, 2, 3]. Metody te nie zaburzają przepływu, nie powodują zatem dodatkowej straty ciśnienia, a nadają się do pomiaru w rurociągach o bardzo dużych średnicach. Podstawowym przepływomierzem, który wykorzystywany jest w bezkontaktowych pomiarach strumieni przepływu jest przepływomierz ultradźwiękowy z nakładanymi głowicami na rurociąg Jego błąd graniczny w zasadzie nie przekracza 2% wartości wskazanej, ale wartości te osiągane są dla długich odcinków prostych rurociągów wynoszących kilkanaście jego średnic. Jednak bardzo często brak jest tak długich odcinków i pomiar wykonuje się w odległości kilku średnic rurociągu za zaburzeniem przepływu. W takim przypadku we wskazaniu przepływomierza uwzględnić należy dodatkowy współczynnik, który zmniejsza błędy systematyczne związane z niezachowaniem odpowiednio długich odcinków prostych. Celem artykułu jest obliczenie tych współczynników poprawkowyc[...]

Analiza dokładności wskazań przepływomierza ultradźwiękowego w pomiarze za kolanem rurociągu DOI:10.15199/48.2017.09.27

Czytaj za darmo! »

W przemysłowych pomiarach bilansowych mających na celu pomiar strumienia przepływu występującego w różnych instalacjach, miedzy innymi energetycznych, coraz częściej wykorzystywane są urządzenia bezinwazyjne. Do tego typu urządzeń zaliczyć można przepływomierze ultradźwiękowe oraz elektromagnetyczne. W artykule rozważane będą pomiary wykonywane metodą ultradźwiękową, jako podstawowa metoda bezinwazyjna, nie wprowadzająca strat ciśnienia oraz dodatkowych zaburzeń przepływu. Stosowanie tego typu rozwiązań jest ekonomicznie uzasadnione, ze względu na brak konieczności zatrzymania urządzeń pracujących w trybie ciągłym do montażu innych urządzeń pomiarowych, ingerujących w strukturę rurociągu. Deklarowana przez producentów dokładność przepływomierzy ultradźwiękowych wynosi 2% wyświetlonej wartość strumienia przepływu. Taka dokładność jest porównywalna z innymi urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanymi do pomiarów przepływu, które ingerują zarówno w rurociąg, jak i w strumień przepływu [1] [2]. Uzyskanie takiej dokładności obarczone jest warunkiem zachowania odpowiedniego rozwinięcia profilu prędkości. Pomiar strumieni objętości metodami ultradźwiękowymi może napotkać na trudności techniczne. Urządzenia te są wrażliwe na zburzenia przepływu związane z niezachowaniem deklarowanych przez producentów odcinków prostych zarówno przed jak i za punktem pomiarowym [3]. Celem pracy jest sprawdzenie możliwości pomiaru strumienia przepływu cieczy za elementem zaburzającym profil prędkości, którym jest łuk hamburski, w przypadku niezachowania zalecanych przez producenta przepływomierza odcinków prostych. Badania doświadczalne wykonano dwoma przepływomierzami ultradźwiękowymi: Prosonic Flow 92 oraz Prosonic Flow 93T. Zasada pomiaru Oba przepływomierze, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia pomiarów pracują w oparciu o zasadę Transit-Time, jest to metoda pracy urządzenia, która polega na pomiarze różnicy czasu przejścia fali ultr[...]

Pomiary strumieni przepływów metodą ultradźwiękową "transit-time" bezpośrednio za kolanem rurociągu DOI:10.15199/13.2017.11.8


  Ze względu na praktyczny aspekt zastosowania w pomiarach przepływu różnych czynników stosowanych w przemyśle preferowane są bezinwazyjne metody pomiaru. Do tej grupy zalicza się metoda ultradźwiękowa pomiaru strumienia przepływu. Jej podstawową zaletą jest brak zaburzeń przepływu oraz strat ciśnienia spowodowanych użyciem urządzenia, co pozwala na wyznaczenie równania matematycznego opisującego przepływ. Użycie przepływomierza ultradźwiękowego jest także uzasadnione ze względów ekonomicznych, ponieważ w celu przygotowania procesu pomiarowego nie jest konieczne zatrzymanie pracy instalacji, na której dokonuje się pomiarów. Umieszczenie na powierzchni zewnętrznej rurociągu głowic ultradźwiękowych odbywa się bez ingerencji w strukturę rurociągu. Wyniki pomiaru przepływu uzyskane przy użyciu przepływomierza ultradźwiękowego są obarczone stosunkowo niewielkim błędem. Dokładność urządzeń tego typu, podawana przez producentów, wynosi 1,5-2% wyświetlanej wartości strumienia przepływu. Taka dokładność jest porównywalna z dokładnością urządzeń ingerujących w przepływ lub w strukturę rurociągu [1, 2]. Uzyskanie takiej dokładności pomiaru jest możliwe przy zachowaniu sugerowanych przez producenta odpowiednich odcinków prostych rurociągu bezpośrednio przed i za punktem pomiarowym. Istotne błędy w pomiarze przepływomierzem ultradźwiękowym mogą występować, gdy: ● przekrój poprzeczny rurociągu ma kształt odbiegający od kołowego, ● na dnie rurociągu występują osady, ● w rurociągu występują duża chropowatość ścian wewnętrznych, ● przepływający czynnik nie wypełnia w całości rurociągu. Ponieważ wymienione powyżej przypadki występują w praktyce pomiarowej, wskazane mankamenty takie jak nadmierna chropowatość, czy niecałkowite wypełnienie rurociągu uwzględniane są w modelach matematycznych opisujących przepływ [3]. Cel i zakres prac W pracy rozważany jest przepływ o zaburzonym rozkładzie prędkości. Zaburzenie to spow[...]

Własności metrologiczne przepływomierza Coriolisa DOI:10.15199/48.2018.09.17

Czytaj za darmo! »

Pomiar strumienia masy i objętości jest powszechnym i podstawowym pomiarem wykonywanym we wszystkich gałęziach przemysłu. Postępowi technologii towarzyszy również postęp w dziedzinie przepływomierzy, które stają się bardziej uniwersalne i dokładniejsze. Uważa się, że przepływomierzem o szerokim spektrum pomiarowym jest przepływomierz oparty na zjawisku opisanym przez Coriolisa, mierzący bezpośredni strumień masy przepływającego płynu. Główną zaletą tych przepływomierzy jest dokładność pomiarów sięgająca dla najdokładniejszych modeli ±0,1% dla strumienia masy, jak również dokładność pomiaru gęstości do 0,0005 g/ml. Takie dokładności uzyskiwane są przy fabrycznej kalibracji i co ważne bez konieczności dokonywania jej po zamontowaniu urządzenia na instalacji docelowej. Dodatkowo zaletą jest brak wymagań odcinków prostych, zarówno przed, jak i za urządzeniem, możliwość pomiaru dwukierunkowego oraz możliwość stosowania masowców dla szerokiego spektrum mediów: od gazów, poprzez ciecze, po zawiesiny i pasty [1]. W związku z tym, że ten typ przepływomierza jest coraz częściej wykorzystywany w instalacjach przemysłowych, podjęto badania nad właściwościami metrologicznymi tego typu przepływomierzy w celu wyznaczenia błędu wskazania w specyficznych warunkach pomiaru. Charakterystyka przepływomierza Przepływomierze Coriolisa są jednymi z nowoczesnych rozwiązań przepływomierzy, przeznaczonych do pomiaru bezpośrednio strumienia masy płynów o różnych gęstościach i lepkościach. Zasada działania oparta jest na wykorzystaniu zjawiska Coriolisa, które powoduje występowanie sił bezwładności w przypadku występowania jednoczesnego ruchu obrotowego i postępowego ciała. Kierunek działania siły bezwładności wyznaczony jest iloczynem wektorowym prędkości liniowej i prędkości obrotowej. W przepływomierzach wykorzystujących to zjawisko, ruch obrotowy został zastąpiony ruchem drgającym rur pomiarowych [2]. Co do wartości siły bezwładności, zw[...]

Analiza metrologiczna zastosowania przepływomierza ultradźwiękowego w niestandardowych warunkach wykonywania pomiarów za przepustnicą DOI:10.15199/13.2018.10.11


  Pożądaną cechą urządzenia pomiarowego jest wysoka dokładność pomiaru, co pozwala na osiągnięcie z dużym prawdopodobieństwem wyniku pomiaru zbliżonego do rzeczywistej wartości wielkości mierzonej. Istotne jest także, aby zastosowana metoda pomiarowa nie powodowała zaburzeń badanego zjawiska czy procesu. Montaż urządzenia pomiarowego lub czujników pomiarowych również nie powinien być problematyczny i nie powinien znacząco ingerować w budowę instalacji lub urządzenia na/w którym dokonujemy pomiarów. Wymienione powyżej wymagania spełnia ultradźwiękowa metoda pomiaru przepływu płynu. Przepływomierze ultradźwiękowe pozwalają na bezinwazyjny pomiar przepływu z dużą dokładnością - jak podają producenci mieszczą się one w zakresie 1-2% w zależności od typu zastosowanego urządzenia. Taka dokładność jest porównywalna z dokładnością urządzeń ingerujących w przepływ lub w strukturę rurociągu [1, 2]. Przepływomierze ultradźwiękowe dzieli się ze wzglądu na zjawisko wykorzystane w celu otrzymania wartości prędkości przepływu. Wyróżniamy, dwa zasadnicze typy tych urządzeń: przepływomierze ultradźwiękowe typu transit-time oraz przepływomierze ultradźwiękowe typu Dopplera. W celu wykonania badań posłużono się przepływomierzem typu transit- time, w którym wartość prędkości przepływu cieczy wyznaczana jest na podstawie zmierzonej różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej z zgodnie z kierunkiem i przeciwnie do kierunku przepływu. W zależności od wybranego przez użytkownika wariantu głowice przepływomierza są położone względem siebie skośnie (ustawienie typu Z) l[...]

Stanowisko do badań przepływu za elementami armatury hydraulicznej, zaburzającymi przepływ DOI:10.15199/13.2018.10.13


  Olbrzymim problemem dla przemysłu jest wykonywanie dokładnych pomiarów przepływu medium, co jest bardzo mocno związane z ekonomicznym aspektem procesu produkcyjnego. Powyższe przekłada się bardzo mocno na cenę finalnego produktu. Przykładem jest konieczność chemicznego przygotowania wody do procesów technologicznych w obiektach energetyki zawodowej. Proces ten jest bardzo kosztochłonny, dlatego zastosowanie technik pomiarowych obarczonych najmniejszym błędem pomiarowym w bilansie gospodarki wodnej jest bardzo ważny. Podstawowymi urządzeniami pomiarowymi strumienia objętości cieczy obecnie stosowanymi w obiektach energetyki zawodowej są urządzenia ingerujące w konstrukcję rurociągu. Takie rozwiązania wiążą się z wieloma niedogodnościami technicznymi, jakimi są np. konieczność odstawienia bloku w celu możliwości ingerencji w strukturę instalacji hydraulicznej oraz do prawidłowego montażu konieczne są odpowiednie odcinki proste rurociągu. Zastosowanie odpowiedniej długości odcinków prostych rurociągu związane jest z koniecznością uzyskania homogenicznego profilu prędkości. Aby uzyskać efekt ujednolicenia profilu prędkości konieczny jest dystans zależny od elementu zaburzającego. Odcinek ten może sięgać nawet do pięćdziesięciokrotności średnicy nominalnej rurociągu. W przypadku instalacji o średnicy nominalnej liczącej kilkadziesiąt milimetrów problem montażu praktycznie nie istnieje, natomiast w przypadku rurociągów o średnicy nominalnej liczącej od kilkuset milimetrów do kilku tysięcy milimetrów pojawia się problem natury technicznej. Związane jest to z brakiem miejsca na poprowadzenie rurociągu [...]

 Strona 1