Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ivan GAJDOŠ"

Effect of natural ageing on some properties of oxybiodegrading agent-containing polypropylene products Badania wpływu starzenia naturalnego na wybrane właściwości wyrobów z polipropylenu z dodatkiem środka oksybiodegradacyjnego DOI:10.12916/przemchem.2014.1983


  A com. oxybiodegrading agent was added (up to 2% by mass) to polypropylene processed by injection moulding to small lids studied then for degradability by natural ageing for 2 years. A small decrease in tensile strength and elongation at yield as well as a small increase in elasticity and hardness were obsd. during the expts. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących zmian na skutek starzenia naturalnego wybranych właściwości mechanicznych wyprasek wtryskowych wykonanych z polipropylenu z dodatkiem związku oksybiodegradacyjnego d2w. Starzenie materiałów jest zjawiskiem powszechnym, któremu poświęca się w pracach naukowo-badawczych wiele uwagi, zarówno z punktu widzenia poznania jego mechanizmów, jak i oceny wpływu starzenia na właściwości materiałów konstrukcyjnych1). Znaczenie tworzyw polimerowych, przetwarzanych przede wszystkim metodami wtryskiwania i wytłaczania2, 3), sukcesywnie rośnie od wielu lat, a wykonane z nich wyroby, o strukturze litej i porowatej4, 5) stały się niezastąpione w konstrukcji maszyn, urządzeń i produktów codziennego użytku. Od lat prowadzone są badania ukierunkowane na wyjaśnienie złożonych mechanizmów starzenia tworzyw polimerowych6, 7), określenie wpływu starzenia na ich właściwości, głównie fizyczne i chemiczne8, 9), jak również na określenie wpływu warunków przetwórstwa na przebieg procesu starzenia10). Zjawiska związane ze starzeniem tworzyw polimerowych prowadzą w konsekwencji do najczęściej nieodwracalnych zmian jego właściwości i struktury oraz pogorszenia się właściwości przetwórczych tworzywa. Mają także zasadniczy wpływ na tak podstawowe właściwości użytkowe wyrobów z tworzyw, jak ich dokładność wymiarową, funkcjonalność, trwałość i niezawodność11-13). Do zmian nieodwracalnych należą przede wszystkim przemiany chemiczne zachodzące na skutek degradacji, polimeryzacji, depolimeryzacji, sieciowania i utleniania14). Zmianami odwracalnymi są głównie przemiany o naturze fizycznej, [...]

Optimization of injection molding process by DOE


  This paper deals with determination of optimal injection molding process parameters by DOE technique. Taguchi's orthogonal table was applied to plan the simulation and the experiments. For this study plastic simulation of injection molding for specimens made of fiber glass filled PBT was performed . Determination of the optimal process parameters was based on RSM surface with goal of minimization moldings warpage. Five controlling factors of melt temperature, coolant inlet temperature, injection and packing and cooling time, packing pressure and packing time with three levels for each factor were selected. According to the results, melt temperature is the most important parameter for both moldings. Injection time and coolant inlet temperature had no significant effect on the shrinkage of either moldings. Artykuł skupia się na określeniu za pomocą metody DOE optymalnych parametrów procesu formowania wtryskowego. Do planowania symulacji i eksperymentu zastosowano ortogonalną tablicę Tagucjiego. Symulację wykonano dla procesu formowania wtryskowego włókna szklanego wypełnionego tworzywem PBT. Optymalne parametry procesu zostały przedstawione za pomocą tzw. "powierzchni odpowiedzi" (RSM) w celu określenia minimalnego zwichrowania wyprasek. W badaniach uwzględniono pięć parametrów sterowalnych: temperaturę wtrysku, temperatura chłodziwa, czas wtrysku-docisku-studzenia oraz ciśnienie i czas docisku. Wartości tych parametrów podzielono na trzy poziomy. W odniesieniu do wyników, temperatura wtrysku jest najważniejszym parametrem. Natomiast czas wtrysku oraz temperatura chłodziwa nie mają istotnego znaczenia na skurcz wypraski. Key word: injection molding, DOE, CAE Słowa kluczowe: formowanie wtryskowe, metoda DOE, CAE.1. Introduction. Injection molding represents one of the most important processes in the mass production of manufactured plastic parts with complex geometries. The quality of the injection moldings depends on the material chara[...]

 Strona 1