Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Gara"

Studies on a two-stage granulation process of fine waste Badania procesu dwustopniowej granulacji drobnoziarnistych odpadów DOI:10.15199/62.2015.9.11


  Fine grains of 3 wastes from fertilizer prodn. were agglomerated by cold pressing, seasoned for 48 h, studied for mech. strength, shredded, sieve classified and analyzed for phase and chem. compn. The waste samples differed significantly in ability for agglomeration. Podczas wytwarzania nawozów sztucznych powstają pyliste lub drobnoziarniste odpady, które można wykorzystać gospodarczo po odpowiednim przygotowaniu i nadaniu im formy scalonej w postaci granulatu. Granulacja dwustopniowa jest jedną z metod scalania materiałów pylistych i drobnoziarnistych. W ten sposób otrzymuje się gotowe produkty lub komponenty, które coraz szerzej stosowane są w przemyśle chemicznym, energetycznym, farmaceutycznym oraz spożywczym. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu granulacji dwustopniowej z uwzględnieniem procesu sezonowania trzech materiałów odpadowych, które mogą być wykorzystane do produkcji nawozów sztucznych. Dla materiału najbardziej podatnego do procesu scalania wykonano podstawowe badania właściwości fizykochemicznych. Obecnie obserwuje się duże zainteresowanie dwustopniową granulacją wieloskładnikowych nawozów sztucznych1-4). Również w przypadku odpadów powstających przy produkcji nawozów sztucznych ta metoda scalania jest obecnie stosowana po odpowiednim uzupełnieniu określonego składu chemicznego1). Jakość oraz koszty wytwarzania granulatu w znacznej mierze zależą od sposobu zbrylania materiału wyjściowego. Wcześniejsze badania laboratoryjne5), jak i dane literaturowe6-8) wskazują, że materiał tego typu powinien być scalany w prasie walcowej z odpowiednio dobraną konfiguracją układu zagęszczania9). Istotne znaczenie ma także kształt powierzchni roboczej walców oraz ich prędkość obrotowa. W prowadzonych dotychczas badaniach materiał rozdrabniano natychmiast po jego zbryleniu, mając na uwadze możli-jednak, że w większości przypadków sezonowanie scalonego materiału powoduje wzrost jego wytrzymałości mechanicznej, [...]

Modyfikacja tekstury wodorotlenku wapnia stosowanego do usuwania SO2 w dwustopniowej granulacji DOI:10.15199/62.2017.8.7


  Stosowany w procesach usuwania SO2 1) i/lub innych kwaśnych zanieczyszczeń ze spalin2) wodorotlenek wapnia jest otrzymywany w postaci pylistej poprzez kalcynację węglanu wapnia i hydratację powstałego CaO. Większość suchych metod3) usuwania kwaśnych zanieczyszczeń.wymaga sorbentów o określonym uziarnieniu. Jednym ze sposobów otrzymywania materiału o wymaganym uziarnieniu jest dwustopniowa granulacja4) polegająca na jego scaleniu w prasie walcowej5), a następnie rozdrobnieniu w urządzeniu kruszącym. Wcześniejsze badania6) wykazały, że istnieje możliwość scalania wodorotlenku wapnia w operacjach mechanicznych. W pracach tych niezależnie stwierdzono, że w trakcie procesu scalania następuje rozbudowa tekstury rozumianej jako wielkość powierzchni właściwej (SBET), objętość całkowita porów (Vcałk) oraz rozkład objętości porów w funkcji ich promienia7-9). Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych określające wpływ ilości dodawanego do materiału wyjściowego lepiszcza (wody) na parametry tekstury sorbentu. Badano próbki drobnoziarnistego sorbentu wapniowego z dodatkiem 17,5% i 20% lepiszcza w stosunku do jego masy. Wpływ wartości nacisku jednostkowego na teksturę oceniano, badając sorbent uzyskany poprzez dwukrotne scalanie tego samego materiału zawierającego 20-proc. dodatek wody. Wykonano także próbę, w której podziarno zawracano do procesu kompaktowania. Właściwości sorpcyjne otrzymywanego sorbentu określono poprzez porównanie sorpcji SO2 dla próbki wodorotlenku wyjściowego, dehydratyzowanego w temp. 800°C przez 0,5 h, z sorpcją tego gazu zmierzoną dla sorbentu otrzymanego z wodorotlenku z dodatkiem 20% wody, który poddano takiej samej obróbce termicznej. Wszystkie te próbki otrzymywano w procesie dwustopniowej granulacji, wykorzystując laboratoryjną prasę walcową LPW 450 wyposażoną w symetryczny układ zagęszczania z gładkimi pierścieniami. Kolejny etap badań, mający na celu uzyskanie określonej frakcji ziarnowej, polegał na rozdrob[...]

Otrzymywanie w operacjach mechanicznych złożonego sorbentu wapniowego do jednoczesnego usuwania SO2 i NOx DOI:10.15199/62.2018.9.7


  Jedną ze strategii obniżania emisji SO2 na etapie spalania jest wprowadzanie CaCO3 lub Ca(OH)2 do komory paleniska, w miejscu gdzie temperatura jest najkorzystniejsza dla procesu rozkładu sorbentu wapniowego. Pomimo niższej temperatury rozkładu termicznego, wodorotlenek wapnia jest sorbentem bardziej skutecznym niż węglan wapnia, zarówno w metodach FSI lub LIMB, jak i w przypadku spalania fluidalnego1, 2). W przypadku palenisk fluidalnych stosowanie sorbentu wapniowego jest jednak ograniczone jego rozdrobnieniem, wynikającym ze sposobów jego otrzymywania. Niezależnie od techniki spalania i stosowanej metody usuwania SO2 3, 4), ograniczanie emisji NOx polega z reguły na stosowaniu odpowiednich katalizatorów (metody SCR) lub na wprowadzaniu roztworu amoniaku lub mocznika (metody SNCR)5, 6). Niezależnie od wyboru metody zmniejszania emisji NOx, każda z metod wymaga budowy odpowiedniej instalacji do jej realizacji W Katedrze Systemów Wytwarzania AGH opracowano metodę otrzymywania sorbentu wapniowego do palenisk fluidalnych, polegającą na operacjach mechanicznych. Materiałem wyjściowym do jego produkcji jest wodorotlenek wapnia. Po dodaniu do niego odpowiedniej ilości wody i rozprowadzeniu, poddaje się go procesowi scalania, sezonowania, a następnie rozdrabniania do określonej frakcji. Otrzymany w ten sposób sorbent wapniowy charakteryzuje się rozbudowaną teksturą w porównaniu z materiałem wyjściowym4, 7, 8). W prowadzonych wcześniej pracach4, 7) stwierdzono, że niezależnie od techniki scalania otrzymuje się sorbent wodorotlenkowy o rozbudowanej teksturze, różniącej się głównie wielkością i rozkładem mezoporów. Stwierdzono również, że ta grupa porów jest odpowiedzialna za wielkość sorpcji SO2 4, 7). Biorąc pod uwagę wpływ takich dodatków do sorbentu kompozytowego, jak MgO, Al2O3, Fe2O3 8), sprawdzono jak dodatek mocznika będzie wpływał na teksturę sorbentu, a w konsekwencji na wielkość sorpcji SO2. W tym celu Ca(OH)2 wraz z lepisz[...]

Zagospodarowanie pyłów stalowniczych z uwzględnieniem odzysku cynku


  Racjonalne zagospodarowanie pyłów stalowniczych jest obecnie jednym z ważniejszych problemów w przemyśle hutniczym. W Polsce generowanych jest rocznie ponad 60 tys. Mg pyłów stalowniczych. Zważywszy na bardzo dużą zawartość cynku, ołowiu i żelaza w przed- miotowych odpadach, istotnym wydaje się być opracowanie ekonomicznego procesu pozwalającego na odzysk cennych pierwiastków i wykorzystanie wsadu żelazonośnego z odpadów. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza technologiczna pierwszego etapu wykorzystania odpadów, a mianowicie dobranie optymalnego składu brykietów oraz analiza termiczna procesu suszenia uzyskanych brykietów i granuli. Rational development of steel dust is nowadays one of the most important problems in the steel industry. In Poland are generated each year more than 60 thousand. tons of steel dust. Given the very high content of zinc, lead and iron in these waste appears to be important to develop a process for the economic recovery of valuable elements and use of waste iron-bearing feed. The object of this work is the analysis of the first stage of technological use of waste namely the selection of the optimal composition of briquettes and thermal analysis of the drying process resulting briquettes and pellets. Słowa kluczowe: odzysk cynku, pyły stalownicze, analiza termiczna, odpady hutnicze Key words: zinc recovery, EAF dust, thermal analysis, metallurgical wastes.1. Wprowadzenie. Obecnie coraz więcej stali wy- tapia się w elektrycznych piecach łukowych. Procesy te generują duże ilości odpadów. Należą do nich przede wszystkim żużle, zużyte materiały ogniotrwałe i pyły stalownicze. Największym problemem, jeżeli chodzi o odpady hutnicze, jest ekonomiczne wykorzystanie pyłów stalowniczych. Pył z procesów prowadzonych w elektrycznych piecach łukowych zawiera m.in. ok. 30÷40% cynku oraz ok. 20% żelaza. Do stalowni tra- fiają zużyte wyroby stalowe (złom), w dużej mierze powlekane cynkiem. Około 50% światowej produkcji c[...]

Wytwarzanie brykietów z drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych przeznaczonych na komponent wsadowy do procesów metalurgicznych


  Powtórne wykorzystanie w procesach metalurgicznych odpadów zawierających tlenki żelaza z produkcji surówki i stali uzależnione jest od ich składu chemicznego oraz postaci fizycznej. Znaczna część tych odpadów ma postać drobnoziarnistą i wymaga przed ich zastosowaniem przetwarzania na postać kawałkową poprzez procesy grudkowania i brykietowania. W pracy opisano proces brykietowania mieszanek su- rowców odpadowych na bazie szlamów konwertorowych. Otrzymane w laboratorium brykiety poddano analizie, która stwierdza ich techno- logiczną przydatność do zastosowania w procesach metalurgicznych. Re-use of wastes, from pig iron and steel production, containing iron oxides in metallurgical processes is dependent on their chemical composition and physical form. A significant part of this waste is a fine-grained and requires processing before their use to form of lump through pelletising and briquetting. This paper describes the process of briquetting mixtures of waste materials on the basis of sludge converter. The resulting pellets were subjected to laboratory analysis, which finds the technological suitability for use in metallurgical processes. Słowa kluczowe: odpady hutnicze, szlamy konwertorowe , brykiety, prasa walcowa Key words: metallurgical wastes, converter sludges, briquettes, roller press.1. Wprowadzenie. Powstające z produkcji surów- ki i stali odpady zawierające tlenki żelaza powinny być powtórnie wykorzystane w procesach metalurgicznych [1÷5]. Przy wykorzystywaniu odpadów należy pamię- tać, że nie są one jakościowo porównywalne z surow- cami naturalnymi. Odpady zawierające duży udział tlenków żelaza można z powodzeniem przerabiać w spiekalni rud lub w wielkim piecu, jednak należy uwzględnić czynniki mogące obniżać jakość produktu, lub utrudniać przebieg procesów technologicznych [6]. Wsad żelazodajny do procesów redukcji tlenków żelaza powinien spełniać szereg kryteriów związanych z jego składem chemicznym, między innymi zawarto- [...]

Compacting of gypsum from flue gas desulphurisation plants in roll presses Scalanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin w prasach walcowych DOI:10.15199/62.2016.8.12


  Gypsum from flue gas desulfurization plants was blended with cement by-pass dust (5-15% by mass) and compacted to saddle-shaped briquettes (vol. 4 cm3 and 6.5 cm3) in smooth forming rolls under varying moisture content in the blend. The briquettes met the strength requirements after storage for 168 h. Zaprezentowano eksperymentalne wyniki scalania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej (zamiennie) w dwa rodzaje pierścieni formujących umożliwiających uzyskanie brykietów w kształcie "siodła" o objętości 4 cm3 i 6,5 cm3. Sprawdzono również możliwość kompaktowania tego gipsu przy zastosowaniu gładkich walców. Próby przeprowadzano dla gipsu o zróżnicowanej wilgotności przy udziale by-passowych pyłów cementowych do 15% mas. Wyniki badań dostarczyły informacji o wpływie wilgotności, ilości dodawanych by- -passowych pyłów cementowych i rodzaju zastosowanej konfiguracji układu zagęszczania na jakość otrzymanych brykietów i wyprasek. Z powodu coraz bardziej zaostrzonych, określonych w Dyrektywie1), norm ochrony środowiska elektrownie i elektrociepłownie są zmuszone do zmniejszenia emisji ditlenku siarki. W polskim przemyśle nastąpił spadek tej emisji z 1040 Gg w 2000 r. do 401 Gg w 2014 r.2) Jedną z technik usuwania SOx ze spalin jest metoda mokra stosowana w energetyce konwencjonalnej w ok. 78% wszystkich instalacji na świecie3). Polega ona na absorpcji ditlenku siarki i jego reakcji w zawiesinie kamienia wapiennego. Produktem jest gips syntetyczny w postaci krystalicznego dwuwodnego siarczanu wapnia. Jego techniczne i handlowe zagospodarowanie jest obecnie trudne ze względu na dużą nadwyżkę podaży nad popytem. Równocześnie, ze względu na trudności z jego transportem, pojawiła się koncepcja scalania gipsu. O jakości brykietów i kształtek decyduje m.in. stopień wstępnego zagęszczenia materiału ziarnistego będący pochodną czasu konsolidacji, dlatego też w celu doboru konkretnego r[...]

 Strona 1