Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof POSOBKIEWICZ"

Problem pomiaru sprawności energetycznej układów energoelektronicznych

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy pomiaru sprawności energetycznej układów impulsowego przetwarzania energii. Omówiono klasyczny sposób pośredniego pomiaru sprawności w oparciu o zmierzone wartości zaciskowych napięć i prądów rozważanej klasy układów. Przeanalizowano specyfikacje techniczne wybranych multimetrów, zaprezentowano wyniki pomiarów ich charakterystyk częstotliwościowych oraz zależności błędów pomiaru od kształtu mierzonego sygnału. Przedyskutowano wpływ dokładności pomiaru napięć zmiennych na błąd wyznaczenia sprawności energetycznej układów impulsowego przetwarzania energii. Abstract. The paper refers measurements of watt-hour efficiency of power electronic circuits. The classical manner of the indirect measurement of the efficiency basing on measured values of terminal voltages and currents of considered class of circuits was described. Technical data of chosen multimeters are analysed and results of measurement of their frequency characteristics and dependences of errors of the measurement on the shape of measured signal are shown. Influence of the correctness of the measurement of ac voltages on the error of the watt-hour efficiency of power electronic circuits was discussed. (The problem of the measurement of watt-hour efficiency of power electronic circuits) Słowa kluczowe: sprawność energetyczna, układy energoelektroniczne, pomiary Keywords: watt-hour efficiency, power electronic circuits, measurements Wprowadzenie Jednym z najważniejszych parametrów eksploatacyjnych układów energoelektronicznych jest ich sprawność energetyczna [1, 2]. Konstruktorzy rozważanej klasy układów walczą o zwiększenie wartości tego parametru o kolejne procenty [3, 4]. Tymczasem pojawia się pytanie, o wiarygodność i błąd pomiaru tego parametru. Zgodnie z definicją, sprawność energetyczna układu  mierzona jest metodą pośrednią i stanowi iloraz mocy dostarczanej przez badany układ do obciążenia przez moc pobieraną przez ten układ ze źródła sygnału wejści[...]

Wpływ zastosowania elementów półprzewodnikowych z węglika krzemu na charakterystyki przetwornicy buck

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy wpływu doboru elementów półprzewodnikowych na charakterystyki przetwornicy buck. Zaprezentowano konstrukcję trzech układów testowych z przetwornicami buck zawierającymi elementy półprzewodnikowe wykonane z krzemu lub z węglika krzemu oraz układy sterujące. Przedstawiono wyniki pomiarów skonstruowanych układów oraz przedyskutowano różnice w przebiegu charakterystyk badanych przetwornic buck zawierających diody Schottky’ego oraz tranzystory polowe wykonane z rozważanych materiałów. Abstract - The paper refers the influence of the selection of semiconductor devices on characteristics of the buck converter. The constructions of three investigated circuits with the buck converters containing semiconductor devices produced from the silicon or from the silicon carbide were presented. Some results of measurements of the investigated circuits are shown. The differences observed between the course of the measured characteristics obtained for the investigated buck converters including the Schottky diodes and the field effect transistors manufactured from the considered materials, are discussed. (Influence of the use of silicon carbide semiconductor devices on characteristics of buck converters) Słowa kluczowe - elementy z węglika krzemu, przetwornica buck Keywords - silicon carbide semiconductor devices, buck converters Wprowadzenie Przetwornice dc-dc są powszechnie wykorzystywane w elektronicznych układach zasilających. Jedną z najpopularniejszych jest przetwornica buck, która umożliwia obniżenie wartości napięcia [1, 2, 3]. Przetwornica ta, której schemat pokazano na rys.1, zawiera tranzystor kluczujący (bipolarny lub polowy), diodę, dławik, kondensator oraz rezystancję obciążenia. Typowymi elementami półprzewodnikowymi wykorzystywanymi przy konstrukcji przetwornic dc-dc są tranzystory MOSFET oraz dioda Schottky’go. Rys.1. Schemat przetwornicy buck Od kilku lat na rynku dostępne są półprzewodnikowe ele[...]

 Strona 1