Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Rafał KRÓLIKOWSKI"

HFC network return path performance modeling

Czytaj za darmo! »

The paper presents a complete model of a HFC cable TV return path, which allows for calculation of ratio of carrier to cumulative noise and interference at important points of network. Return path transmissions are carried out using multiple M-QAM carriers. The model was verified using real-life measurements and a variety of simulations allowed for assessment, which return path parameters have the highest influence onto performance, as well as, the parameter values, which allow for the highest data capacity. (Modelowanie wydajności kanału zwrotnego w sieciach HFC). Streszczenie. W artykule przedstawiono kompletny model toru zwrotnego sieci telewizji kablowej budowanej w technologii hybrydowej HFC, pozwalający obliczyć odstęp nośnej od skumulowanych szumów i zakłóceń w istotnych punktach sieci. Transmisja w torze zwrotnym odbywa się z wieloma podnośnymi M-QAM. Model poddano weryfikacji pomiarowej. Przeprowadzono szereg badań symulacyjnych mających na celu pokazanie, które parametry toru zwrotnego mają największy wpływ na jego pracę oraz jakie wartości tych parametrów maksymalizują jego pojemność informacyjną ograniczoną poziomem szumów i zakłóceń. Keywords: hybrid CATV networks, return path transmission, performance modeling Słowa kluczowe: hybrydowe sieci TVK, transmisja w torze zwrotnym, modelowanie wydajności sieci Introduction Modern cable TV systems apply HFC (Hybrid Fiber Coax) (fig.1) technology, where the coaxial network segments have a hierarchical (tree) topology and where the coax subscriber links branch out from the ONU (Optical Network Unit) nodes. As for ONU nodes, these are connected through a star optical network to the network’s headend. Besides standard broadcast TV and radio, cable TV networks also provide an increasing number of various two-way services using the return path (uplink), such as: Internet access, e-mail, voice/telephone services or video on demand. Considering the increasing use of return path [...]

HFC network return path data capacity

Czytaj za darmo! »

In this paper we discuss HFC cable TV return path analytical model, which allows for calculation of data capacity. Return path transmissions are carried out using multiple M-QAM carriers. Based on the suggested analytical model we calculate maximum theoretical and then practical information capacity of the return path depending on the spatial density of subscribers in the considered coaxial network segment. (Pojemność informacyjna kanału zwrotnego w sieciach HFC). Streszczenie. W artykule przedstawiono rozważania na temat pojemności informacyjnej toru zwrotnego sieci telewizji kablowej budowanej w technologii hybrydowej HFC. Transmisja w torze zwrotnym odbywa się z wieloma podnośnymi M-QAM. Na podstawie zaproponowanego modelu analitycznego obliczono maksymalną teoretyczną, a następnie praktyczną pojemność informacyjną toru zwrotnego w zależności od gęstości przestrzennej abonentów w rozpatrywanym segmencie sieci współosiowej. Keywords: hybrid CATV networks, return path transmission, information capacity Słowa kluczowe: hybrydowe sieci TVK, transmisja w torze zwrotnym, pojemność informacyjna Introduction In this paper in reference to our earlier publication [1] we present the results of the HFC network simulations based on the proposed in [1] model of the return path. The main aim of this work is to demonstrate that the information capacity of the return path depends of the spatial distribution of subscribers. To remind the background, cable TV systems apply HFC (Hybrid Fiber Coax) (fig.1) technology, where the coaxial network segments have a hierarchical (tree) topology and where the coax subscriber links branch out from the ONU (Optical Network Unit) nodes. As for ONU nodes, these are connected through a star optical network to the network’s headend. Besides standard broadcast TV and radio, cable TV networks also provide an increasing number of various two-way services using the return path (uplink), such as: high speed Int[...]

Modernizacja sieci hybrydowej HFC w kierunku sieci całkowicie optycznej DOI:10.12915/pe.2014.06.043

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienie dotyczące modernizacji sieci kablowej zbudowanej w technologii hybrydowej HFC w kierunku sieci całkowicie optycznej. Autor przedstawił jedną z możliwych ścieżek modernizacji sieci kablowej przy założeniu rozłożenia procesu modernizacji sieci na etapy. W podsumowaniu zestawiono podstawowe parametry funkcjonalne modernizowanych sieci dla kolejnych etapów przebudowy. Abstract. The article discusses the issue concerning the modernization of the cable network technology built into the HFC optical network. The author presents one of the possible paths of modernization cable network assuming distribution network modernization process steps. The summary lists the basic parameters of the functional network upgraded for the subsequent stages of reconstruction. (Modernization of the HFC networks towards all optical networks). Słowa kluczowe: sieci dostępowe następnej generacji, hybrydowe sieci TVK, sieci RFoG, modernizacja sieci dostępowej Keywords: next generation access networks, hybrid CATV networks, RFoG networks, access network update doi:10.12915/pe.2014.06.43 Wstęp Sieci dostępowe w standardach HFC (Hybrid Fiber Coax) i FTTH (Fiber to the Home) są uważane za główne technologie sieci przewodowych na których będą oparte sieci dostępowe następnej generacji NGAN (Next Generation Access Networks) [1,2]. Główną przyczyną takiej klasyfikacji jest ich duża pojemność informacyjna, znaczny zasięg i niezawodność. Dla sieci klasy NGN przyjmuje się, że w warstwie dostępu należy dostarczyć pasmo transmisyjne wynoszące minimum 50Mb/s na pojedynczego abonenta z niewielkim opóźnieniem i jego fluktuacją. Aby dostarczyć takie pasmo nie wystarczy zmienić sposobów transmisji sygnału (zastosowanie bardziej efektywnych modulacji i korekcji błędów). Konieczna staje się modyfikacja struktury fizycznej sieci obejmującej okablowanie, topologię w tym lokalizację węzłów dostępowych. Modernizacje sieci dostępowej i uwalnianie pasma[...]

 Strona 1