Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Rokicka"

Wpływ stałego pola magnetycznego na proces ozonolizy niejonowych substancji powierzchniowo - czynnych (ROKAfenol n8/n40/n8p14) w roztworach wodnych DOI:10.15199/17.2017.6.5


  Ze względu na niekorzystny wpływ, jaki wywierają związki powierzchniowo czynne na środowisko tj. ograniczenie dostępu tlenu, powstawanie defi cytów tlenowych, hamowanie samooczyszczania zbiorników oraz negatywne oddziaływanie na właściwości organoleptyczne, ważne jest skuteczne ich usuwanie ze ścieków [7,13]. Długość łacuchów węglowych oraz stopień ich rozgałęzienia znacząco wpływa na możliwość ich rozkładu. Do efektywnych metod usuwania detergentów ze ścieków należą procesy pogłębionego utleniania [12]. Procesy pogłębionego utleniania są coraz częściej stosowane w uzdatnianu wody i oczyszczaniu ścieków. W zaawansowanych metodach utleniania stosuje się różne kłady utleniające. Szczególnie intersujące są układy stosujące dwa: O3/UV, O3/H2O2, H2O2/UV lub trzy: O3/H2O2/UV, H2O2/Fe2+/UV składniki [8]. Współczesny przemysł dostarcza jednak coraz to bardziej złożone, a tym samym trudniejsze do unieszkodliwienia zanieczyszczenia. To wszystko powoduje, że koniecznym staje się opracowanie nowych lub udoskonalenie już istniejących technologii oczyszczania ścieków [12]. Zewnętrzne stałe pole magnetyczne pozwala w prosty sposób podnieść sprawność procesów pogłębionego utleniania. Obiecujące wydaje się wykorzystanie integrowanych chemiczno - fi zycznych systemów utleniania zanieczyszczeń takich jak proces ozonolizy w połączeniu z działaniem pola stałego megnetycznego w celu intensyfi kacji procesu [2]. Celem badań było określenie wpływu stałego pola magnetycznego (SPM) na sprawność procesu ozonolizy detergentów: ROKAfenol N8 (R N8), ROKAfenol N40 (R N40) oraz ROKAfenol N8P14 (R N8P14) w roztworach wodnych. Badania skoncentrowano na ustaleniu znaczenia stężenia ozonu w układzie technologicznym oraz znaczenia SPM na uzyskane efekty degradacji detergentu. 2. Metodyka badawcza 2.1. Charakterystyka substratu Rokafenol N8 i Rokafenol N8P14 stanowią najbardziej typowy podstawowy składnik detergentów płynnych i kompozycji do prania, czyszczeni[...]

 Strona 1