Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Hys"

Społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w Polsce. Wybrane zagadnienia DOI:10.15199/62.2018.9.1


  Przedstawiono wyniki analizy danych dotyczących stosowanych przez przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego w Polsce dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (corporate social responsibility). Współczesna interpretacja CSR jest ściśle powiązana z koncepcją zrównoważonego i trwałego rozwoju. Jest ona traktowana m.in. jako filozofia funkcjonowania organizacji, koncepcja zarządzania firmą, efektywna koncepcja strategiczna umożliwiająca organizacjom długoterminowy rozwój oraz jako zbiór praktyk, których celem jest współpraca z interesariuszami firmy i jej nieustanne rozwijanie1-3). CSR jest definiowana jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji); jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania2). W tej definicji zawarte zostały priorytety koncepcji, które w szczególności koncentrują się wokół zagadnień kreowania harmonii w działaniach firmy oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wynikające z nich konsekwencje, w szczególności dla firm przemysłu chemicznego4- 12). Analizując przesłanki powstania, rozwoju i ekspansji koncepcji CSR, należy zwrócić uwagę w szczególności na (i) rolę przedsiębiorstw międzynarodowych w gospodarce światowej oraz wynikające z niej oczekiwania prosumentów dotyczące przejęcia wybranych aspektów społecznych przez biznes, które obecnie stanowią domenę aktywności państwowej, (ii) znaczenie inwestycji społecznie odpowiedzialnych oczekiwanych przez interesariuszy wobec przedsiębiorstw o[...]

 Strona 1