Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Kolasińska"

Ocena uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych z zastosowaniem olfaktometrii terenowej DOI:10.15199/62.2017.6.31


  Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego jest związana z funkcjonowaniem różnych obiektów przemysłowych, rolnych i komunalnych, wśród których istotną rolę odgrywają oczyszczalnie ścieków komunalnych1). Postępujący rozwój cywilizacyjny jest przyczyną powstawania coraz większej ilości ścieków. Ścieki dopływające do każdej oczyszczalni mogą znacznie różnić się właściwościami fizycznymi i chemicznymi, co definiuje stosowaną technologię. To powoduje, że na każdym etapie procesów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych mogą być wytwarzane różne grupy zanieczyszczeń powietrza. Alkohole, lotne kwasy tłuszczowe, aldehydy i ketony są produktami rozkładu węglowodanów. Amoniak powstaje na skutek rozkładu tłuszczów i białek. Siarkowodór generowany jest podczas beztlenowego rozkładu białek zawierających siarkę. Procesy gnilne warzyw mogą powodować emisję disiarczku węgla i merkaptanów. Procesy gnilne ryb, mięsa oraz ostre przyprawy mogą przyczyniać się do emisji etyloaminy oraz amin indolowych2). Jakość powietrza atmosferycznego ma duży wpływ na komfort i zdrowie społeczeństwa3). U ludzi odnotowano liczne objawy psychosomatyczne, takie jak nudności, bóle głowy, uczucie dyskomfortu, choroby układu oddechowego i alergie4-6). Nieprzyjemne wrażenie zapachowe wywołane na skutek emisji odorów z terenów oczyszczalni ścieków komunalnych jest przyczyną wzrastającej liczby skarg lud96/ 6(2017) 1371 Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1340. Dr inż. Tomasz DYMERSKI w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2013 r. jest adiunktem w Katedrze Chemii Analitycznej na tym samym wydziale. Specjalność - rozwój technologii elektronicznych nosów i ich zastosowań, analiza złożonych matryc (przede wszystkim żywności i środowiskowych) z wykorzystaniem dwuwymiarowej chromatografii gazowej. ności zamieszkującej pobliskie ter[...]

Identyfikacja substancji zapachowych w powietrzu atmosferycznym w pobliżu zakładów przemysłowych zlokalizowanych na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej DOI:10.15199/62.2018.7.29


  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat emisja odorów, szczególnie na obszarach miejskich, stała się istotną kwestią dotyczącą problematyki ochrony środowiska. Osiągnięcie jak najlepszej jakości życia na tych obszarach jest przedmiotem dyskusji w środowisku akademickim oraz w środowisku gremiów odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne obszaru, na którym występuje zjawisko uciążliwości zapachowej1). Na etapie planowania przestrzennego nowych obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe konieczne jest uwzględnienie nie tylko aspektów urbanistycznych, ale także środowiskowych. W wielu krajach uwzględnia się aspekty prośrodowiskowe w strategii rozwoju miast. Jednoczesne uwzględnienie aspektów środowiskowych i urbanistycznych w procesie planowania przestrzennego 1178 97/7(2018) Dr hab. inż. Jacek GĘBICKI w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2009 r. pracował na stanowisku adiunkta, a od 2017 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej na tym samym wydziale. Specjalność - czujniki chemiczne (elektrochemiczne) oraz technologia wytwarzania i eksploatacji elektronicznych nosów. Dr inż. Tomasz DYMERSKI w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest adiunktem w Katedrze Chemii Analitycznej na tym samym wydziale. Specjalność - nowoczesne techniki analityczne. jest często trudnym zadaniem, m.in. ze względu na zmienność emisji odorów w czasie2). Negatywne oddziaływanie odorów na zdrowie i życie człowieka jest powodem skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego. Odczuwanie nieprzyjemnego zapachu jest spowodowane interakcją lotnych cząsteczek odorantów z węchowymi neuronami czuciowymi usytuowanymi w górnym odcinku jamy nosowej3). W konsekwencji powstaje sygnał elektryczny, który jest przekazywany przez aksony komórek nerwowo-zmysłowych do opuszki węchowej. Następnie sygnał przekazywany jest z komórek nerwowo-[...]

 Strona 1