Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Bęben"

Ochrona chemiczna metali przed korozją na przykładzie wybranych kopalń gazu ziemnego


  Zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę korozyjną metali w ostatnich latach pozwala na: kontrolę postępów korozji, zapobieganie awariom, zmniejszenie kosztów eksploatacji. Coraz większa świadomość kadry zarządzającej obiektami narażonymi na korozję poprawia bezpieczeństwo i wydłuża czas pracy urządzeń. W artykule opisano czynności obsługowo-eksploatacyjne gazociągów kopalnianych, w celu zapewnienia chemicznej ochrony antykorozyjnej. Przeprowadzono laboratoryjne badania środków chemicznych, inhibitorów korozji oraz dwufunkcyjnych inhibitorów korozji i hydratów, a następnie poddano ich próbom w kopalniach. Słowa kluczowe: korozja metali, chemiczna ochrona korozyjna, testy laboratoryjne, kopalniane zapobieganie korozji Chemical protection of metals against corrosion in a case study of selected natural gas wells The increased interest in the corrosion protection of metals, which has been witnessed in the last several years, has made it possible to monitor the progress of corrosion protection, prevent failures and reduce operating costs. The increasing awareness of staff responsible for managing the corrosion protection process of various structures has led to an improvement of safety and an increase in the functional life span of the structures in question. The article describes various maintenance and operating practices employed in protecting natural gas well structures against corrosion. Chemical agents, corrosion inhibitors, dualfunction corrosion inhibitors and hydrates have been tested in the laboratory and then in the wells. Keywords: corrosion of metals, chemical corrosion protection, laboratory tests, corrosion protection in gas wells 1. Przyczyny korozji - procesy korozyjnego niszczenia metali Z procesami korozji metali mamy do czynienia na co dzień, gdyż nie można ich całkowicie wyeliminować, chociaż można je znacznie ograniczyć. Prawidłowe rozpoznanie zagrożeń korozyjnych i metod ochrony przed korozją zwiększa przy tym bezpiecze[...]

Wpływ pH roztworów na korozję wybranego gatunku stali DOI:10.15199/40.2016.7.7

Czytaj za darmo! »

Podczas eksploatacji odwiertów gazowych dochodzi do ubytku stali w otworze przy styku rur wydobywczych z rurą okładzinową, z czego wynika konieczność przeprowadzonych badań wpływu pH na intensywność korozji stali w miejscu styku rur okładzinowych i rur wydobywczych. Badania przeprowadzono w symulowanych warunkach temperatury i ciśnienia panujących w wytypowanym odwiercie. Wyniki badań potwierdziły, że płyn nadpakerowy powinien mieć odczyn pH ok. 12, co zmniejsza do minimum ubytki materiału konstrukcyjnego orurowania odwiertu na styku rura wydobywcza - rura okładzinowa. Słowa kluczowe: korozja wżerowa stali, płyn nadpakerowy, inhibitory korozji Impact of solutions’ pH on the corrosion of a selected steel grade When using gas wells there is a loss of steel in the wellbore in the contact area between the production tubing and the casing string. Therefore, research on how pH influences the corrosion intensity along the contact point should be conducted. The research was carried out under simulated conditions of temperature and pressure in a selected wellbore. The results show that the pH of the packer fluid should be ca. 12, which helps to significantly reduce the loss of structural material at the interface between the pipes. Keywords: pitting corrosion of steel, packer fluid, corrosion inhibitors.1. Wstęp Orurowanie odwiertu gazowego jest cementowane w celu ustabilizowania rur w otworze wiertniczym i odizolowania od poszczególnych warstw geologicznych. Wewnątrz rur tzw. okładzinowych (zacementowanych) znajduje się kolumna rur eksploatacyjnych, która może stykać się z rurami okładzinowymi. Przestrzeń pomiędzy tymi rurami wypełnia płyn nadpakerowy. Płyn nadpakerowy jest to roztwór soli kamiennej, glikocelu, wodorotlenku sodu i inhibitora korozji. Powinien charakteryzować się wysoką temperaturą wrzenia. Jego zadaniem jest w zabezpieczenie przed powstawaniem niebezpiecznego ciśnienia wewnątrz kolumny rur okładzinowych i w przestrzeni [...]

Test inhibitorów obniżających temperaturę wytrącania parafiny z ropy naftowej DOI:10.15199/62.2018.7.10


  Parafina jest mieszaniną stałych węglowodorów nasyconych otrzymywanych z ropy naftowej. Jest to biała lub bezbarwna masa, bez zapachu i smaku, nierozpuszczalna w wodzie i etanolu, natomiast rozpuszczalna w benzenie, chloroformie i eterze.Ropa naftowa jest mieszaniną parafin, aromatów, naftenów, asfaltenów i żywic1, 2). Parafiny o dużej masie cząsteczkowej (n-parafiny i izoparafiny) oraz asfalteny są odpowiedzialne za problemy związane z zapewnieniem przepływu przez rurociąg parafinowej ropy naftowej3, 4). Podczas przepływu ropy naftowej następuje zmiana warunków ciśnienia i temperatury, wówczas to cząsteczki parafiny krystalizują i stają się ciałem stałym łączącym się w większe aglomeraty, które przylegają do ścianek rurociągu, powodując zmniejszenie przepływu. Powstawanie parafiny w rurociągu n-Parafiny (C12-C35) występują w złożu w postaci ciekłej. Podczas wydobycia następuje obniżenie temperatury poniżej temperatury początku wytrącania się osadów parafinowych WAT (wax appearance temperature). Powstawanie kryształów parafiny następuje w etapach obejmujących (i) nukleację (zarodkowanie), czyli tworzenie małych cząstek skrystalizowanego materiału, z którego wyrosną pierwsze kryształy parafiny, (ii) wzrost polegający na transporcie masy roztworu w kierunku jąder powstałych podczas etapu zarodkowania oraz (iii) aglomerację, w ramach której rosnące kryształy łączą się ze sobą, dzięki czemu powstają większe kryształy. W zależności od składu ropy naftowej oraz towarzyszącej jej wody złożowej, jak i składu gazu, podczas wydobycia, w wyniku oddawania ciepła do środowiska zewnętrznego temperatura ropy spada i zmienia się rozpuszczalność olejów lekkich, wykrapla się woda oraz powstają pęcherze gazu. Takie warunki wydobycia powodują wzrost lepkości ropy naftowej, co prowadzi do powstawania hydratów, wytrącania się parafin oraz tworzenia emulsji. Powstawanie hydratów jest uwarunkowane składem gazu, ilością wody oraz zmianami temperatury [...]

 Strona 1