Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Damian GRZECHCA"

Wykrywanie osób w obszarze zadymionym na podstawie obrazu z kamery termowizyjnej

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano sposób detekcji osób w obszarach silnie zadymionych na przykładzie komory kopalnianej. Obraz z kamery termowizyjnej jest wprowadzany do bloku wstępnego przetwarzania obrazu, po czym zastosowano dwa sposoby segmentacji, tzn. za pomocą wartości progowej (histogramu) oraz z wykorzystaniem triangulacji Delaunaya. W celu wyodrębnienia osoby zastosowano segmentację metodą rozrostu obszaru z określeniem punktu należącego do obiektu. Zaimplementowano trzy tryby analizy obrazu termowizyjnego, tj. ręczny, półautomatyczny i automatyczny, które w zależności od stopnia zadymienia mogą służyć do automatycznego powiadamiania o występujących zagrożeniach. Uzyskane wyniki służyć mogą do wsparcia osób monitorujących pracę w obszarach trudno dostępnych, np. w kopalniach węgla kamiennego, odciążając je od ciągłej i żmudnej analizy obrazu wizyjnego. Abstract. The article proposes a method for people detecting in smoke areas on the example of a mine chamber. Image of a thermal imaging camera is placed on the image pre-processing block, and then two segmentation methods have been applied, ie, using the threshold value (histogram) and the Delaunay triangulation. In order to isolate an object (person) the region growing segmentation method has been used with custom starting point. The procedure has been written in Matlab where three modes of image analysis have been implemented: manual, automatic, and semiautomatic. Depending on the degree of smoke they can be used for automatic notification about any threats. These results may serve to support the guard which monitors workers in such areas, such as coal mines in freeing them from the continuous and painstaking analysis of the video image. (People detection in the smoke area based on image taken by infrared camera). Słowa kluczowe: ratownictwo, obszar zadymiony, segmentacja, kamera termowizyjna. Keywords: rescue, smoke area, segmentation, infrared camera. Wstęp Termowizja zwana także termo[...]

Dobór pobudzenia testującego PWL za pomocą algorytmu SA z neuronową funkcją celu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób doboru pobudzenia testującego dla analogowego układu elektronicznego z wykorzystaniem algorytmu symulowanego wyżarzania (SA) z funkcją celu opartą na samoorganizującej się sztucznej sieci neuronowej (SOM). Podstawowym celem metody jest wykrycie wszelkich pojedynczych uszkodzeń parametrycznych za pomocą sygnałów mierzonych w 3 węzłach dostępnych z zewnątrz układu. Optymalizacji podlega odcinkami liniowy kształt napięcia, który podawany jest na wejście układu filtra. W artykule przedstawiono ideę wykorzystania hybrydowej metody optymalizacyjnej, która przeszukuje przestrzeń rozwiązań za pomocą algorytmu SA, natomiast ocena rozwiązania dokonywana jest na podstawie analizy SOM. Zaprojektowano pobudzenie wejściowe dla filtru aktywnego Sellen-Key’a, a ponadto przeanalizowano skuteczność metody dla różnych modeli uszkodzeń parametrycznych. Wyniki symulacji wskazują na wysoką skuteczność proponowanej metody. Abstract. The paper presents a selection of the PWL test excitation for analog electronic circuit using the simulated annealing algorithm (SA) with the objective function based on self-organizing artificial neural network (SOM). The primary objective of the method is to detect any single parametric fault using signals measured at three outer accessible nodes of the system. Optimization is subjected to PWL input voltage which is fed to the input of the filter. The idea of a hybrid optimization method consists of SA algorithm (searches the space of solution) but the assessment is based on SOM analysis. It has been designed test stimuli for the filter Sellen-Key, and analyzed the effectiveness of this method for various parametric fault models. The simulation results indicate the high effectiveness of the proposed method. (Selection of the PWL excitation using SA algorithm with neural goal function). Słowa kluczowe: diagnostyka układów analogowych, sieć neuronowa samoorganizująca, algorytm symulowanego wyżarzan[...]

Ewolucyjny dobór częstotliwości sygnałów testujących z rozmytą inicjalizacją systemu

Czytaj za darmo! »

Do osiągnięcia wysokiej jakości produktu oraz niezawodności systemów analogowych i mieszanych niezbędna jest kontrola ich sprawności na etapach wdrożenia, produkcji i użytkowania. Metody testowania ukierunkowane na wykrywanie uszkodzeń (ang. fault driven testing) można generalnie podzielić na dwie klasy: z symulacją przedtestową (ang. simulation before test) i z symulacją potestową (ang. sim[...]

Zastosowanie układu FPAA do diagnostyki i testowania układów analogowych

Czytaj za darmo! »

Diagnostyka, a szczególnie testowanie zintegrowanych układów analogowych lub mieszanych jest zagadnieniem trudnym, a zarazem koniecznym w procesie wytwarzania pojedynczego układu scalonego (IC - Integrated Circuit). Podstawowym zadaniem testowania jest redukcja kosztów, towarzyszący ciągłej produkcji uszkodzonego układu, jak również minimalizowanie nakładów na ich późniejszą dystrybucję. Hi[...]

Wykorzystanie układu FPAA w laboratorium przetwarzania sygnałów dla studentów kierunku inżynieria biomedycznych

Czytaj za darmo! »

Popularność i zainteresowanie abiturientów kierunkiem inżynieria biomedyczna wzrosła znacząca w ciągu ostatnich dwóch lat. Studenci na pierwszych latach zyskują wiedzę dotycząca wielu zagadnień m. in. elektroniki. Po tym kursie zaznajomieni oni są z podstawowymi prawami, zasadami i twierdzeniami elektrotechniki, jak również elementami oraz układami elektronicznymi, tj. m.in. prostowniki, zasilacze, filtry, stabilizatory. Oznacza to, że podstawy teoretyczne z zakresu elektroniki są znane. Z drugiej strony profil nauczania, czyli zakres tematyczny większości przedmiotów związany jest szeroko rozumianą informatyką, a nie sprzętem. Analizując dwa kursy, tj. podstawy elektrotechniki i elektroniki oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Studenci zazwyczaj wiedzą i rozpoznają podstawowe układu, ale z trudnością je analizują, a co najważniejsze nie wiedzą jak te układu zachowują się w rzeczywistości, jaki wpływ na sygnał wyjściowy ma zmiana wartości poszczególnych elementów układu. Z własnych obserwacji wynika, że studenci mogą być dobrze przygotowani teoretycznie, to jednak ograniczony dostęp do urządzeń i własnych eksperymentów laboratoryjnych, skutkuje małą wiedzą praktyczną na temat rzeczywistego zachowania podstawowych układów elektronicznych. Wiąże się to głównie z programowego podejścia do przekazywania wiedzy o elektronice, tj. wykorzystania symulatorów układów elektronicznych. Studenci zazwyczaj wykonują ćwiczenie poprawnie na podstawie wskazówek prowadzącego, jednak bez przekonania, że to, co wykonują może działać w rzeczywistości. Z tego powodu stworzono ćwiczenia laboratoryjne, które łączą elektronikę analogową z przetwarzaniem sygnałów. Jedno z ćwiczeń zostało opisane w tym artykule, tj. detektor QRS. Łącząc jakość nauczania oraz praktyczną wiedzę o układach elektronicznych postanowiono wykorzystać reprogramowalną strukturę FPAA, w której można zbudować podstawowe struktury układowe, do budowy detektora zespołu QRS. W[...]

Ewolucyjny projektant filtrów

Czytaj za darmo! »

Klasyczne metody automatycznej syntezy analogowych układów elektronicznych (AUE) wykorzystują optymalizację wielokryterialną na podstawie rachunku pochodnej jedno- lub wielowymiarowej (np. metody Newtona-Raphsona) [1]. Wadami takiego podejścia są m.in. konieczność zapewnienia różniczkowalności funkcji optymalizowanej w zadanym przedziale, mała odporność metody na "utykanie" w ekstremach lok[...]

Moduł czytnika kart zbliżeniowych pracujący z częstotliwością 13,56 MHz

Czytaj za darmo! »

Od pewnego czasu technika RFID (ang. Radio Frequency Identyfication) zdobywa coraz większą popularność, a szczególnie przydatna staje się tam, gdzie występują utrudnione warunki bezpośredniego kontaktu z urządzeniem. Łączność pomiędzy nośnikiem informacji (transponderem), a czytnikiem odbywa się bez fizycznego kontaktu i co istotne jest niezależna, od takich czynników jak: orientacji transpo[...]

Wykorzystanie metody symulowanego wyżarzania do doboru optymalnego pobudzenia testującego analogowe układy elektroniczne

Czytaj za darmo! »

Diagnostyka i testowanie analogowych układów elektronicznych jest istotnym zagadnieniem współczesnej elektroniki. Rosnąca złożoność i miniaturyzacja układów elektronicznych zmniejsza dostępność do punktów testowych, co w efekcie pogarsza diagnozowalność układów. O ile dla układów cyfrowych istnieją zweryfikowane standardy testowania i diagnostyki, o tyle dla układów analogowych wciąż brakuje[...]

Wykorzystanie algorytmu PSO w diagnostyce analogowych układów elektronicznych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach problem testowania analogowych układów elektronicznych (AUE) stał się znaczącą kwestią. Mimo, iż wiele artykułów zostało napisane z tej dziedziny, to ciągle nie ma wystarczająco dobrych metod testowania tych układów. Techniki testowania AUE można podzielić ze względu na różnorakie kryteria. Ze względu na to, kiedy przeprowadzana jest symulacja analizowanego układu to testowanie dzielimy na: przedtestowe SBT (Simulation Before Test) i potestowe SBT (Simulation After Test) [1]. Zaletą metody SBT jest to, że jest ona mniej czasochłonna niż SAT. Wadą metody SBT jest to, iż jest ona mniej dokładna niż SAT. Ponieważ obecnie na linii produkcyjnej czas jest najważniejszym czynnikiem, to metoda SBT jest preferowana. Testowanie też można podzielić ze względu na to, kt[...]

Ewolucyjna metoda identyfikacji diagnostycznego stanu liniowego układu analogowego

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano ewolucyjną metodę identyfikacji stanu liniowego układu analogowego. Detekcja stanu dokonywana jest na podstawie analizy odpowiedzi czasowej. System ewolucyjny wykorzystuje ewolucję różnicową do poszukiwania optymalnego rozkładu zer, biegunów i współczynnika wzmocnienia transmitancji, który zapewni odpowiedź czasową identyczną jak w układzie identyfikowanym. W trakcie oceny fenotypu obliczana jest odchyłka bezwzględna pomiędzy przebiegami, która podlega minimalizacji w toku ewolucji. Abstract. The evolutionary approach described in the paper allows to identify the analog circuit state. The analysis of a time response is used for circuit state recognition. The evolutionary system is basing on differential evolution and it is searching for the optimal zeros, pol[...]

 Strona 1  Następna strona »