Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Marcin JARACZEWSKI"

Reaktancyjne kompensatory czwórnikowe dla przebiegów monoharmonicznych DOI:10.15199/48.2017.05.10

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę pełnej kompensacji biernego prądu źródła rzeczywistego, monoharmonicznego przy pomocy czwórnikowego układu dopasowującego. Czwórnik, w przeciwieństwie do kompensatora dwójnikowego, potrafi uniezależnić obwód zasilania od obwodu odbiornika i zapewnić źródłu optymalne warunki pracy przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych wartości napięcia i prądu odbiornika. Przez optymalne warunki pracy źródła należy tu rozumieć całkowitą minimalizację wartości skutecznej prądu źródła zasilania do tzw. prądu aktywnego niosącego całą moc czynną do odbiornika. Abstract. This paper presents method for full compensation of reactive current of the real monoharmonic power source with the use of a four - terminal network as a matching circuit . The four-terminal network, as opposed to the two-terminal network compensator, is capable to make power supply circuit independent from the receiver circuit. Then it ensure optimum source operating conditions maintaining at the same time unchanged voltage and current of the load. Obtaining the optimum source operating condition usually means the total minimization of the source current RMS value as to get so called active current of source, that transmits the all active power to the receiver. ( Four-terminal network reactive compensators for sinusoidal signals). Słowa kluczowe: moc czynna, kompensacja, źródło monoharmoniczne, czwórnik. Keywords: active power, compensation, monoharmonic source , four-terminal network. Wstęp Stosowana powszechnie kompensacja prądu biernego źródła jednym kondensatorem równoległym nie minimalizuje strat przesyłu ani wartości skutecznej prądu źródła. Jeżeli uwzględni się znane parametry zastępcze źródła energii to minimalizacja prądu i strat przesyłu nie daje się zrealizować za pomocą dwójnikowego kompensatora biernego [2,3,4,5]. W pracy został przedstawiony czwórnikowy układ kompensujący prąd źródła, który zapewnia optymalne warunki pracy źródła, nomina[...]

The source optimal current calculation according to the instant power exceed criterion

Czytaj za darmo! »

One advantage of electric energy comparing to the others types of energy is its ease and convenience in transmission over long distances. From the other hand the electric power is delivered by means of fast changing signals which results in fluctuation of instant power flux which is redundant. This power fluctuation is worth eliminating, because it is in some way harmful. In the case of sinusoidal signals the power is given by the simple formula. In the case of nonsinusoidal signals the power fluctuation is given by more complex formula. One criterion of power transmission quality improvement consists in minimization of this power fluctuation. Because such criterion was never before undertaken, we present the algorithm of power fluctuation minimization for non-stiff and nonsinusoidal [...]

The three-phase source optimal current calculation according to the instantaneous power exceed criterion

Czytaj za darmo! »

This paper describes the time control theory of the instantaneous power of N-phase lossy and lossless source. The instantaneous pulsating power minimization problem is discussed in detail. It was shown, that to receive the optimal power control in the case of non-stiff (lossy) source, the recursive digital filter method must be used, whereas when the source is stiff (losless) the simple FIR filter method is sufficient. Most of solved hereby problems wasn’t presented before in the literature, especially those concerning the lossy supply systems. Streszczenie. W pracy opisano procedurę sterowania w czasie rzeczywistym mocą chwilową N-fazowego źródła niesztywnego i sztywnego, zawierającego liniowy operator impedancji wewnętrznej. W szczególności rozpatrywany jest problem minimaliza[...]

Zasada podobieństwa w równaniach optymalizacyjnych teorii mocy i energii

Czytaj za darmo! »

260 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 11a/2010 Maciej SIWCZYŃSKI, Marcin JARACZEWSKI Politechnika Krakowska, Wydział Elektryczny Zasada podobieństwa w równaniach optymalizacyjnych teorii mocy i energii Streszczenie. Artykuł nawiązuje do zagadnień optymalizacyjnych teorii mocy i energii elektrycznej, oraz do równań operatorowych rozwiązujących te zagadnienia. Formułuje równoważne zagadnienia optymalizacyjne, które rozwiązywane są za pomocą tzw. równań podobnych. W tych równaniach operator stratności wewnętrznej źródła energii jest zastępowany przez liczbę dodatnią zwaną "rezystancją normatywną". Dzięki temu równania podobne są znacznie łatwiejsze do rozwiązywania. Rozważono kilka zagadnień optymalizacyjnych Abstract. Article refers to the optimization theory problems of electric power and energy, and to the operational equations solving these issues. Formulates equivalent optimization problems that are solved using the so-called similar equations. In these equations, the inner loss operator of the source is replaced by a positive number called the "normative resistance". Thanks to this the similar equations are much easier to solve. Several issues of optimization were considered. (Principle of similar equations for optimization of theory of electric power and energy) Słowa kluczowe: teoria mocy i energii, optymalizacja, zasada podobieństwa. Keywords: Power and energy theory, optimization, similarity principle . Wstęp W pracy [1,3] i wcześniejszych pracach autorów rozpatruje się kilka zagad[...]

Zasada podobieństwa w równaniach optymalizacyjnych teorii mocy i energii - zadania łączone

Czytaj za darmo! »

Artykuł nawiązuje do poprzedniego dotyczącego zagadnień optymalizacyjnych teorii mocy i energii elektrycznej, oraz do równań operatorowych rozwiązujących te zagadnienia . Formułuje rozszerzone zagadnienia optymalizacyjne, które rozwiązywane są za pomocą tzw. równań podobnych. W tych równaniach operator stratności wewnętrznej źródła energii jest zastępowany przez liczbę dodatnią zwaną "rezystancją normatywną". Dzięki temu równania podobne są znacznie łatwiejsze do rozwiązywania. Rozważono kilka zagadnień optymalizacyjnych Abstract. Article refers to the optimization theory problems of electric power and energy raised in the previous article. Formulates complex optimization problems that are solved using the so-called. similar equations. In these equations, the inner loss operator of the source is replaced by a positive number called the "normative resistance". Thanks to this the similar equations are much easier to solve. Several issues of optimization were considered (Principle of similar equations for optimization of electric power and energy theory - combined tasks) . Słowa kluczowe: teoria mocy i energii, optymalizacja, zasada podobieństwa. Keywords: Power and energy theory, optimization, similarity principle . Wstęp We wcześniejszej prac[...]

Zastosowanie operatorów różniczkowania rzędu ułamkowego do wyznaczania przepięć wywołanych prądami udarowymi w długich uziomach

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano nową metodę wyznaczania przepięć , które w długich uziomach wywołują udarowe prądy piorunowe Uziom traktowany jest jak linia długa. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano podejście czasowe a nie jak dotąd częstotliwościowe. W rozważaniach pojawia się operator różniczkowania rzędu ułamkowego . Abstract. In the article a new method for calculating the overvoltages in transmission lines is described. In earth electrodes (treated as a transmission lines) the overvoltages are caused by lightning surge currents. To solve the problem the time domain method has been applied instead of frequency domain used so far. In calculations the fractional order differential operator is used . (Application of differential operators of fractional order to determine the lightning surges voltages induced in earth electrode). Słowa kluczowe: operatory rzędu ułamkowego, linia długa, uziom, przepięcia Keywords: fractional order operators, transmission line, earth electrode, overvoltages Wstęp Uziemienia odgromowe mają za zadanie odprowadzać do ziemi prądy udarowe o bardzo dużej stromości narastania przekraczającej nawet 100 kA/μs. W większości przypadków uziomy należy traktować jako linie długie w których zachodzą zjawiska falowe. Dobrze znana teoria linii długiej opracowana w dziedzinie częstotliwości nie nadaje się jednak do analizy zjawisk udarowych, które zachodzą przy impulsowych kształtach napięć i prądów. Sygnały takie mają bardzo szerokie widmo częstotliwościowe co powoduje, że analiza Fouriera w zastosowaniu do długich uziomów traktowanych jako układy o parametrach rozłożonych staje się nie[...]

Ultradźwiękowa metoda określania odległości

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje innowacyjną metodę pomiaru czasu opóźnień fali ultradźwiękowej. Metody impulsowe stosowane w dotychczasowych badaniach charakteryzują się latencją, której to wady pozbawiona jest metoda splotu z sygnałem odwrotnym. Przedstawiona metoda pozwoliła uzyskać lepsze wyniki niż te uzyskane dotychczasowymi metodami. Opracowano i przetestowano algorytm pomiaru opóźnienia fali odbitej za pomocą układu mikroprocesorowego ARM CORTEX M4 sprzężonego z komputerem PC. Metoda wykorzystując sygnał z głowicy ultradźwiękowej umożliwiła precyzyjne wyznaczenie opóźnienia wywołanego czasem propagacji fali ultradźwiękowej w ośrodku. W celu weryfikacji skuteczności metody część układu pomiarowego zrealizowano w programie LabVIEW. Prezentowana metoda okazała się skuteczna, co potwierdzają zaprezentowane w pracy wyniki symulacji. . Abstract. This paper presents an innovative method for measuring the time delay of ultrasonic waves. Pulse methods used in the previous studies is characterized by latency, The method of inverse wave convolution , presented in the article is free from this disadvantages. The presented method allows to obtain better results than those obtained with previous methods. The algorithm of the delay measurement of reflected wave with the microprocessor ARM Cortex M4 coupled with a PC has been worked out and tested. This method use the signal from the ultrasonic probe to make precise determination of time delay ,caused by the propagation of the resort, possible. In order to verify the effectiveness of the method a part of the measuring system was implemented in LabVIEW. The presented method proved to be effective, as is confirmed in the presented simulation results . (Ultrasonic distance measurement metho[...]

Ukośne liczby zespolone w opisie obwodów elektrycznych przy sinusoidalnych i prawie okresowych przebiegach prądów i napięć DOI:10.15199/48.2016.06.34

Czytaj za darmo! »

W artykule wprowadzono nową definicję tzw "ukośnej liczby zespolonej" w odróżnieniu do dotychczas powszechnie stosowanej definicji "prostokątnych liczb zespolonych". Są one wektorami 2-D związanymi ze sobą regułą transformacji współrzędnych. Za pomocą takich wektorów reprezentuje się prądy i napięcia sinusoidalne w obwodzie elektrycznym. Natomiast impedancję traktuje się jako 2x2 - macierzowy operator, który wektorowi prądu przyporządkowuje wektor napięcia. Podano regułę transformacyjną operatora impedancji z prostokątnego do ukośnego układu współrzędnych. Zbadano podstawowe własności algebraiczne wektorów i operatorów w ukośnym układzie współrzędnych i zwrócono uwagę na ich analogie do praw algebry klasycznych liczb zespolonych. Abstract. The article introduces a new definition of the so-called "skew complex number" in contrast to the so far commonly used definition of a "rectangular complex numbers". These numbers can be used to represent the currents and voltages in the electric circuit of the harmonic signals. In the article the terms skew impedance and admittance have been defined. The impedance is treated as 2x2 - matrix operator that assigns a voltage vector to a current vector . It has been given the rule how to transform an orthogonal impedance operator to the skew coordinate system. It has been also examined the basic algebraic properties of vectors and operators in the skew coordinate system and it has been highlighted analogies to the rules of classical algebra complex numbers. (Skew complex numbers in application to the circuit theory of harmonic and almost harmonic signals). Słowa kluczowe: liczby zespolone prostokątne i ukośne, transformacje układów współrzędnych, reguły transformacyjne wektorów i operatorów. Keywords: rectangular and skew complex numbers, transformations of coordinate systems, rules of vector and operator transformations. Wstęp Wiadomo, że monoharmoniczny sygnał o zadanej częstotliwości jest jednoznacznie [...]

Nowy wskaźnik Parsevala mocy nieczynnej dwójnika elektrycznego DOI:10.15199/48.2018.08.25

Czytaj za darmo! »

Definicje podstawowe Splot: działanie filtru cyfrowego (FC) zachodzi wg algorytmu splotowego: (1)   m n m n m m m m n Ax A x A z x                      gdzie:   m m A   - próbki odpowiedzi impulsowej filtru, z - operator opóźnienia jednostkowego     1 m n n n n m z x x z x x      Transformacja równania FC od “n" i jako formy od “z" jest następująca   m m m A z A z     , z C, (2)     1 1 ln 2 n n z A Az z d z j      Iloczyn skalarny sygnałów lub filtrów definiowany jest następująco: (3)  ,  n n n A B A B     Filtrem sprzężonym do filtru A nazywa się filtr A*, który dla dowolnych sygnałów x, y spełnia warunek: (4)  Ax, y  x, A* y Zachodzi: A-n = An w dziedzinie 'n', oraz A*(z) = A(z-1) w dziedzinie 'z'. W obu dziedzinach działają: - twierdzenie Borela o splocie: (5)       n m m m A B z A z B z          (6)     1      1 1 ln 2 n n w A B z A zw B w d w j      - wzór Parsevala dla iloczynu skalarnego: (7)       1      1 , 1 1 ln 2 n n n n n z A B A[...]

 Strona 1  Następna strona »