Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna M. Moczydłowska"

Zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe chemików DOI:10.15199/62.2018.11.25


  Analiza popytu na kwalifikacje i kompetencje najczęściej prowadzona jest w wymiarze regionalnym lub zawodowym, czego wynikiem są rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych w poszczególnych województwach oraz zalecenia dla sektora edukacji dotyczące tzw. zawodów przyszłości. Bada się perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy1). Poszukuje się sposobów na zmniejszenie luki między oczekiwaniami pracodawców i podażą na rynku pracy. Analizuje się transfer kompetencji z uczelni do biznesu2). Owocem takich działań jest powstanie Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK), czyli próba wyłonienia tych kwalifikacji, które są kluczowe dla realizacji zadań konkretnej branży gospodarki3). Kwalifikacje nie mogą być jednak utożsamiane z kompetencjami zawodowymi pracowników. Dlatego mimo wymienionych wcześniej badań brakuje aktualnych danych na temat popytu na kompetencje w konkretnej grupie przedsiębiorstw, w tym reprezentujących przemysł chemiczny. Jest to o tyle istotne, że przemysł chemiczny w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Jak wynika z opublikowanego w 2017 r. raportu4), sektor chemiczny jest drugim pod względem wartości produkcji i trzecim pod kątem zatrudnienia sektorem polskiego przemysłu. Zatrudnia 292 tys. pracowników, co stanowi prawie 11% całkowitego zatrudnienia w przemyśle w Polsce5). Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. wartość przemysłu chemicznego wyniosła ok. 206 mld zł, czyli niemal 17% rocznej polskiej produkcji przemysłowej. Rozwój tej gałęzi przemysłu pozwala wnioskować, że będzie także rósł popyt na nowych pracowników o określonym profilu kompetencji zawodowych. Co więcej, znalezienie tych pracowników może stanowić podstawowy warunek rozwoju tej gałęzi gospodarki. Dlatego celem pracy jest identyfikacja oczekiwań pracodawców reprezentujących przemysł chemiczny dotyczących specyficznych kompetencji pracowników. Kompetencje na inne stanowiska pracy, np. operator wózka widłowego, czy specjalista [...]

 Strona 1