Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Piotr KATARZYŃSKI"

Prototypowe dwuwymiarowe filtry żyratorowo-pojemnościowe DOI:10.12915/pe.2014.09.13

Czytaj za darmo! »

Niniejsze opracowanie przedstawia koncepcję zunifikowanego opisu struktury obwodu dla dwuwymiarowej filtracji. Wprowadzono sposób podziału obwodu o parametryzowanej strukturze oraz dużej elastyczności w zakresie wyrażania topologii, rzędu układu filtrującego oraz liczby zmiennych niezależnych, wyznaczającej wymiar struktury. Opisano sposób relizacji analizy symbolicznej tego typu struktur z uwzględnieniem możliwości jej zaimplementowania w formie oprogramowania komputerowego klasy CAD/EDA. Przedstawiono także koncepcję syntezy obwodu w oparciu o wyniki analizy symbolicznej, która stanowiłaby etap wyjściowy do zrealizowania projektowanego układu w postaci scalonej. Omówiony został również przegląd potencjalnych zastosowań takiej metodologii projektowania w kontekście realizacji układów klasy System on Chip (SoC). Na koniec przedstawiono możliwe uogólnienie podanej metodologii projektowania na układy wielowrotników wielowymiarowych. Abstract. The following paper presents a method of unified description for circuits' structure for two-dimensional filtration. The structure may be parameterized by altering the number of used operators giving making the description flexible and easy to use. VHDL-AMS language was proposed for expressing the structure. Additionally CAD/EDA class software was elaborated for perfoming symbolic analysis of the elaborated structures. The paper gives a brief overwiev of the software capabilites and limitations. This may be considered as the initial step for making circuit synthesis. This approach may be easily extended for analysis of multidimensional multiport circuits. (Two dimensional, gyrator-capacitor prototype filters). Słowa kluczowe: CAD, EDA,VHDL-AMS, filtry dwuwymiarowe, układy prototypowe. Keywords: CAD, EDA,VHDL-AMS, two dimensional filters, prototype filters. doi:10.12915/pe.2014.09.13 Wprowadzenie Filtracja sygnałów jest jedną z podstawowych operacji realizowanych we współczesnych układach elektroni[...]

Graphical model editing for 3D electromagnetic devices

Czytaj za darmo! »

The paper presents an application designed for rendering and editing discrete models for PROFI System. There are shortly described the principles of modelling in the mentioned software system, as well as the requirements for creating a model representation. The authors proposed the interface for the mentioned application that will combine different approaches to model edition. This paper is focu[...]

Automated Testing System for Digital Servo Amplifiers

Czytaj za darmo! »

This paper presents the modular testing system investigating a proper functionality of digital servo amplifiers supporting quality testing process. The system design enables electrical testing of input/output channels and power stages in terms of eventual short circuits, current efficiency and assumed functionality. Streszczenie. W pracy przestawiono modułowy system testujący poprawność działania cyfrowych sterowników napędu, jako urządzenie wspierające proces kontroli jakości produkcji. System umożliwia testowanie parametrów elektrycznych układów wejścia/wyjścia oraz stopni mocy pod kątem ewentualnych zwarć, wydajności prądowej oraz założonej funkcjonalności. (Automatyczny system testujący poprawność działania cyfrowych sterowników napędu). Keywords: servo amplifier, quality assura[...]

Parallel methods for matrix computations obtained in FEM

Czytaj za darmo! »

The paper presents methods which could be used to accelerate solving models of electromagnetic devices. The modelling technique is discussed both with the most crucial parts of modelling process. The most cost-effective computational issues are spread to solve them using several parallel solvers. Two libraries for distributed computing were used in calculations to compare their speed and effecti[...]

SI filter pair design with the use of topological analysis

Czytaj za darmo! »

The special role, because of its applications to image processing and telecommunication, play so called filter banks. The simplest method to design of filter banks is to realize them as independent two-port filters and to connect these filters to the common port in parallel or in series. Such an approach was developed at an early stage of ladder filter theory [1], in the case of so called filter pairs: the filter banks composed of two filters. The filter pair design is based on the transfer functions Hl(s), Hh(s), for low-pass and high-pass bands, respectively, described by: where: Ho(s), He(s) correspond to stable all-pass filters obtained on the basis of odd and even parts of denominator polynomials of a lattice LC filter [2]. Paradoxically, this property of a lattice two-p[...]

Design of elliptic filters with phase correction by using genetic algorithm

Czytaj za darmo! »

The paper presents a general algorithm of designing elliptic filters with phase correctors. The proposed algorithm uses a genetic solver to adjust the corrector's transfer function of an optimal order minimizing filter's nonlinearities and thus increasing the design immunity for signal distortion. The solution was implemented with Matlab environment and investigated using Matlab’s built-in functions as well as HSpice circuitry analysis. Streszczenie. W pracy przedstawiono ogólny algorytm projektowania filtrów eliptycznych z korektorami fazy. Zaproponowany algorytm wykorzystuje solver genetyczny celem dopasowania transmitancji stopnia korekcyjnego optymalnego rzędu minimalizując nieliniowości filtru i stąd zwiększając odporność struktury na zniekształcenia sygnału. Rozwiązanie zaimplementowano w środowisku Matlab i zbadano w oparciu o wbudowane funkcje pakietu Matlab, jak również o analizę obwodów narzędziem Hipice. (Wykorzystanie algorytmu genetycznego w projektowaniu filtrów eliptycznych z korekcją zniekształceń fazowych) Keywords: phase correction, genetic algorithm, elliptic filter. Słowa kluczowe: korekcja fazy, algorytm genetyczny, filtr eliptyczny. Introduction Elliptic filters are widely known for their relatively high selectivity combined with the ease of implementation in various techniques including both analogue and digital approaches. Structures derived from classical LC ladders have however substantial fault as we consider their phase response. Typical elliptic filter has usually phase nonlinearities which tends to increase with the filter's order as well as with the allowable passband ripple. In consequence, phase shift of particular signal being processed by the filter depends strongly on its frequency leading to signal distortions. The issue seems to be essential as we consider usage of the filter in cooperation with signal acquisition and amplification stages. Phase distortions are the essential problem in ma[...]

Generacja layoutu filtrów SI w strategii wierszowej

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia metodę automatyzacji projektowania layoutu filtrów SI w strategii wierszowej z wykorzystaniem języka AMPLE. W pracy opisano narzędzia, które w krótkim czasie pozwalają niezależnie od technologii uzyskać layout układu złożonego z integratorów i zwierciadeł prądowych. Zaproponowane zostaje podejście pozwalające redukować pobieraną przez układ moc i zajętość powierzchni chipu lub zwiększyć szybkość działania. Skuteczność metody zobrazowana jest na przykładzie pary filtrów SI zaprojektowanej w technologii TSMC 0,18μm. Abstract. The article introduces a method of design automation of an SI filter layout using the row strategy with the help of the AMPLE language. The work describes tools which, in short time and independently on the used technology, allow to obtain a layout of a circuit composed of integrators and current mirrors. The presented approach allows to minimise the power consumption, to reduce the chip area or to enhance the speed of the circuit. The efficiency of the method is illustrated with an SI filter pair example, designed in the TSMC 0,18μm technology. (Generation of SI filters layout using the row strategy). Słowa kluczowe: layout, filtr SI, układy analogowe, AMPLE, automatyzacja projektowania, strategia wierszowa. Keywords: layout, SI filter, analog circuits, AMPLE, automating the design process, row strategy. Wstęp Proces projektowania układów cyfrowych w ostatnich latach uległ znacznej automatyzacji, a uzyskanie gotowego układu wymaga coraz mniejszych nakładów czasu i wysiłku ze strony projektanta. W przypadku układów analogowych problem ten wciąż pozostaje nierozwiązany, dlatego pojawiają się liczne prace poświęcone tej tematyce [1, 2, 3]. Specyfika zagadnienia sprawia jednak, że bardzo trudno jest automatyzować poszczególne etapy projektowe. Jednym z takich etapów, który wiąże się ze szczególnym ryzykiem popełniania błędów przez projektanta, jest realizacja układu na chipie. Niemałym ma[...]

Genetic algorithms in gyrator-capacitor filters


  The ability of filtering the analogue signals is the working principle in variety of electronic devices. In general each passive filter is realized with a distinctive topology of elements like inductors, capacitors and resistors that produces a Single Input Single Output (SISO) system. The behaviour of the system may be then described with a transfer function. The most common way to approximate the transfer function of the filter is employing the approximation in Chebyshev or minimax sense [3]. This leads to a class of algorithms that are able to find the transfer function of a filter having a presumed attenuation and ripple amount. Such algorithms were proposed far before then the computer enhanced numerical analysis emerged for good [4]. The next step in such approach is to propose a topology capable of having a generic transfer function (i.e. derived by the properties of the elements and the connections between them) that may be compared to the mathematical model. The parameters for elements of the circuit with a given topology must be then choosen. Obiously it is essential to promote only these parameters that are technically feasible. The other thing is the spread between parameters’ values. Finally it is important to realize a circuit with the smallest number of applicable elements. This work is devoted to parameter fitting of elements forming a typical LC elliptic filters. In our approach the parameter fitting issue employs the genetic algorithm. This issue may be considered as a complementary solution for some papers dealing with digital filter fitting by using genetic algorithms [11]. The distinctive thing is that the genetic algorithm is used for parameter fitting at the design stage of the integrated circuit contrary to some solutions that assume the filter trimming after the filter structure was manufactured [9]. The following sections present the gyratorcapacitor modelling Then the details of our approach are [...]

 Strona 1