Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Gałczyńska"

Substancje i preparaty chemiczne wykorzystywane do inaktywacji fosforu w ekosystemach jeziornych DOI:10.15199/62.2018.1.19


  Na świecie od dłuższego czasu prowadzi się działania, których celem jest ograniczenie skutków złej jakości wód powierzchniowych1-3). Jest to związane z potrzebą zabezpieczenia zasobów wody pitnej i zachowania dobrego stanu ekologicznego wód. O wadze problemu decyduje fakt, że chociaż 70% powierzchni Ziemi zajmują wody powierzchniowe, to wód zdatnych do picia jest jedynie ok. 1%4). W wielu krajach niewystarczająca ilość wody pitnej zmusza do kilkakrotnego używania tej samej wody, ale po jej podczyszczeniu2, 5). W krajach o wysokim wzroście gospodarczym, jak np. Chiny, proces eutrofizacji jezior dotyczy już ponad 66% badanych zbiorników wodnych6). Zanieczyszczenie wód ogranicza ich możliwości użytkowania (gospodarcze, rekreacyjne, sportowe i turystyczne), jak również bytowania w nich wielu organizmów7). Procesy zachodzące w jeziorach w naturalny sposób dążą do wypłycenia zbiornika w wyniku odkładania się obumarłych szczątków roślin i zwierząt (osady denne) i jego zanikania. Wzrost liczby ludności na świecie wpływa na zwiększenie ilości zanieczyszczeń komunalno-bytowych oraz przemysłowych odprowadzanych do wód, które gwałtownie przyspieszają te procesy. W związku z tym, w krótkim czasie w zbiorniku dochodzi do przenawożenia, inaczej zwanego hipereutrofizacją8). Najbardziej groźne są zrzuty nieoczyszczonych ścieków (bytowych, przemysłowych) bogatych w związki azotu, fosforu i węgla9, 10). Równie niebezpieczne mogą być zanieczyszczenia pochodzące z terenów rolniczych11, 12), ponieważ stosowane przez rolników nawozy mineralne są wymywane z pól przez opady atmosferyczne i trafiają do zlewni13, 14). Nadmiar składników odżywczych stymuluje zakwity fitoplanktonu15), co sprzyja również powstawaniu warunków beztlenowych, w których organiczny materiał jest remineralizowany16) i dochodzi do uwolnienia fosforu zgromadzonego w osadach dennych (wewnętrzne zasilanie)17). Negatywne efekty eutrofizacji jezior (toksyczne zakwity glonów, warunki beztl[...]

Long-term analysis of the impact of a mining-chemical enterprise "Sulfur" at Jaworów (Ukraine) on the content of sulfates(VI) and chlorides in transboundary Szkło River Wieloletnia analiza wpływu przedsiębiorstwa górniczo-chemicznego Siarka w Jaworowie (Ukraina) na stężenie siarczanów(VI) i chlorków w wodzie transgranicznej rzeki Szkło DOI:10.15199/62.2016.2.25


  The variability of the SO4 2- and Cl - contents in Szkło River water was detd. At distance of 20 km from the Polish border, there is a former mining-chemical enterprise “Sulfur" in Jaworów. This can have the impact on the water quality in the Polish section of the Szkło River. Long-term water quality data (1990-2013) in two sites were studied. In the last years, some favourable changes of the water quality were obsd. as a result recultivation carried out in 2003-2006 in the former mine. A significant decrease in the av. content si of SO4 2- took place after reclamation at the estuary point of the Szkło River, compared to previous period, and in relation to the border point. An increase in the efficiency of self-purification of the river on Polish territory was assumed. Przedstawiono zmienność zawartości siarczanów( VI) i chlorków w wodzie w granicznym i ujściowym punkcie rzeki Szkło w latach 1990-2013. Wskaźniki zasolenia wód porównano w czterech przedziałach czasowych związanych z oddziaływaniem Państwowego Górniczo- Chemicznego Przedsiębiorstwa Siarka w Jaworowie (Ukraina). Ustalono, że korzystne zmiany jakości wody zostały spowodowane rekultywacją terenów po zlikwidowanym przedsiębiorstwie. Zaobserwowany znaczny spadek średniej zawartości siarczanów(VI) w punkcie ujściowym rzeki Szkło w stosunku do poprzednich okresów może wskazywać na wzrost efektywności samooczyszczania się rzeki na terenie Polski. Siarka jest obecnie na świecie pozyskiwana przede wszystkim z odsiarczania spalin i paliw1), ale jeszcze w II połowie XX w. eksploatacja złóż siarki stanowiła główne źródło tego pierwiastka. Działalność kopalni siarki na ogół wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze2), prowadząc do zanieczyszczenia gleb3), wód powierzch- The variability of the SO4 2- and Cl - contents in Szkło River water was detd. At distance of 20 km from the Polish border, there is a former mining-chemical enterprise “Sulfur" in Jaw[...]

 Strona 1