Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Artur ANDRUSZKIEWICZ"

Modyfikacja metodyki pomiarów parametrów przepływów dwufazowych ciecz-gaz ultradźwiękową metodą echa

Czytaj za darmo! »

Jednym ze sposobów identyfikacji przepływów dwufazowych ciecz-gaz, ciągle udoskonalanym i rozwijanym, jest ultradźwiękowa, impulsowa metoda echa. Podstawową jej zaletą jest to, że nie ingeruje ona w przepływ, nie zaburza go, a zatem nie powoduje dodatkowej straty ciśnienia. Wykorzystując ją, można z dużą precyzją wyznaczyć główne wielkości charakterystyczne dla przepływów: -[...]

Przepływomierz kolanowy do pomiaru strumieni przepływu gazu DOI:10.15199/ELE-2014-040


  Wśród wielu typów przepływomierzy do ciągłego pomiaru strumieni przepływu na uwagę zasługują przepływomierze kolanowe. Ich zaletą jest to, że są przepływomierzami bezinwazyjnymi - nie ingerują w przepływ i nie powodują dodatkowej straty ciśnienia. Można nimi mierzyć strumienie przepływu zarówno cieczy i gazów, a także wykorzystać je w transporcie pneumatycznym do pomiaru strumienia fazy stałej np. w układach transportujących mączkę wapienną do fluidalnych kotłów energetycznych. W każdej instalacji transportu znajduje się kolano, a mierząc ciśnienie różnicowe między zewnętrzną i wewnętrzną stroną kolana oraz wyznaczając współczynnik przepływu możliwy jest ciągły pomiar strumienia medium. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu pomiaru strumienia powietrza tego rodzaju przepływomierzem i wyznaczenie jego charakterystyk metrologicznych. Zasada pomiaru przepływomierzem kolanowym Zasada pomiaru polega na proporcjonalności strumienia przepływu do pierwiastka kwadratowego z różnicy ciśnień płynu między zewnętrzną, a wewnętrzną strona kolana. Różnica ta spowodowana jest silą odśrodkową działająca na poruszający się [...]

Określenie strumienia masy gazu z wykorzystaniem przepływomierza oscylacyjnego

Czytaj za darmo! »

W technikach laboratoryjnych i przemysłowych pomiar strumienia masy i objętości jest jedynym z najważniejszych zagadnień. Istnieje potrzeba prowadzenia prac mających na celu opracowanie przepływomierzy niestandardowych przystosowanych najczęściej do określonych warunków pomiarowych [1, 2]. W Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej prowadzone są prace nad przepły[...]

Model przepływomierza tarczowego DOI:10.15199/ELE-2014-028


  W Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej prowadzone są prace dotyczące wyznaczenia charakterystyk metrologicznych różnego typu przepływomierzy. Zbudowano m.in. model przepływomierza oscylacyjnego i wyznaczono jego charakterystykę [1], przeanalizowano pracę przepływomierza ultradźwiękowego w niestandardowych warunkach pracy i dla wysokiej temperatury przepływającego płynu [2]. Aktualnie prowadzone są prace nad przepływomierzem tarczowym. Zbudowano jego model, a także wyznaczono jego charakterystyki metrologiczne. Przepływomierze te charakteryzują się tym, że można je wykorzystywać do pomiarów płynów zabrudzonych zanieczyszczeniami stałymi, a także pęcherzami gazu [3]. Można je również stosować w pomiarach płynów o wysokich ciśnieniach i temperaturach, a jego dokładność jest rzędu dokładności klasycznych przepływomierzy np. zwężkowych. Celem artykułu jest opisanie budowy przepływomierza tarczowego wraz ze sposobem rejestracji sygnału od siły naporu hydrodynamicznego płynu na tarczkę, a także przedstawienie przykładowych jego charakterystyk. Model przepływomierza tarczowego Rysunek 1 przedstawia szkic przepływomierza tarczowego, który służy do wyprowadzenia równania pomiaru. Pisząc równanie Bernoulliego dla przekrojów 1-1 i 2-2, równanie ciągłości oraz wzór na siłę naporu na tarczkę kołową umieszoną w środku rurociągu, strumień objętości czy masy przepływającego płynu w rurociągu można wyznaczyć z równania 1 lub 2 [4]: (1) (2) q =  [...]

Pomiary strumieni przepływów metodami ultradźwiękowymi za rozszerzeniem rurociągu DOI:10.15199/13.2016.9.24


  Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów metodami ultradźwiękowym przy zniekształconym rozkładzie prędkości. Zaburzeniem rozkładu przepływu było rozszerzenie przewodu przepływowego. Wykonano pomiary strumieni przepływu wody dla kilku odległości od początku rozszerzenia, jak również rozmieszczano głowice ultradźwiękowe w różnych miejscach na obwodzie przewodu. Dla tak wykonanych pomiarów obliczono współczynniki poprawkowe, które eliminują błędy związane z wystąpieniem zaburzenia przepływu. Słowa kluczowe: strumień przepływu, przepływomierz ultradźwiękowy, błąd pomiaru.Przepływomierze ultradźwiękowe są podstawowymi, bezinwazyjnymi urządzeniami wykorzystywanymi do ciągłego pomiaru strumieni przepływów płynów jednofazowych [1]. Dokładność ich wskazań, porównywana jest z dokładnościami, innych przepływomierzy i wynosi ok 2% wartości wskazanej strumienia przepływu. Jest ona osiągana w przypadku pomiaru na odpowiednio długim odcinku prostym przewodu, a wynoszącym ok. 20 jego średnic. W wielu instalacjach przemysłowych dotrzymanie takiego warunku jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe, gdyż w instalacjach tych występują zawory, zasuwy kolana czy nagłe zwężenia lub rozszerzenia pola przekroju przepływowego. W takich przypadkach nie zachowanie odpowiednio długich, prostych odcinków pomiarowych powoduje dodatkowe błędy wskazań przepływomierza, a wartość wskazaną strumienia przepływu należy pomnoży[...]

Pomiary strumieni przepływów dwufazowych metodami ultradźwiękowymi za kolanem rurociągu DOI:10.15199/13.2016.9.27


  Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów dwufazowych woda-powietrze metodami ultradźwiękowym przy zniekształconym rozkładzie prędkości. Zaburzeniem rozkładu przepływu było pojawienie się drugiej fazy oraz kolano rurociągu. Wykonano pomiary strumieni przepływu dla kilku odległości od osi kolana , jak również rozmieszczano głowice ultradźwiękowe w czterech miejscach na obwodzie przewodu. Dla tak wykonanych pomiarów obliczono błędy związane z wystąpieniem zaburzeń przepływu. Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, metoda ultradźwiękowa, błąd pomiaru.Kontrola strumieni przepływu w instalacjach przemysłowych wymaga zastosowania do pomiaru metod bezkontaktowych. Do pomiaru wykorzystuje się najczęściej przepływomierze ultradźwiękowe z głowicami nakładanymi na rurociąg. Przepływomierze te nie ingerują w przepływ, a więc nie zaburzają go, a dokładność ich pomiaru jest rzędu 2-3% wartości wskazanej strumienia. Warunkiem zachowania tej dokładności jest zamontowanie głowic przepływomierza na dość długim odcinku prostym o długości kilkunastu- kilkudziesięciu średnic rurociągu przepływowego. Nie zachowanie tego warunku powoduje dodatkowe błędy wskazań. Ponadto, w badanych przepływach znajduje się często druga faza - zazwyczaj powietrze, które odbija falę ultradźwiękową i ją bardzo tłumi , a przez to zniekształca wynik pomiaru. W artykule zajęto się problemem pomiaru strumienia przepływu wody z powietrzem za kolanem rurociągu, a więc w przy[...]

Analiza możliwości wykorzystania przepływomierza kolanowego do pomiaru strumienia masy w przepływie gaz - ciało stałe DOI:10.15199/13.2016.10.22


  Analysis of the possibilities of using elbow flowmeter to measure the mass flow in the flow of gas - solid Streszczenie Tematyka artykułu dotyczy pomiaru strumienia masy fazy stałej transportowanej pneumatycznie. Do pomiaru wykorzystano kolano w rurociągu. Mierząc różnicę ciśnień statycznych między zewnętrzną, a wewnętrzna stroną kolana można wyznaczyć charakterystykę strumienia masy przepływającej fazy stałej od pierwiastka z tej różnicy. W artykule przedstawiono te charakterystyki oraz obliczono błąd pomiaru strumienia masy fazy stałej. Słowa kluczowe: transport pneumatyczny, przepływomierz kolanowy, błąd pomiaru Abstract The measurement of the mass flow of the solid-phase transported pneumatically have been discussed in this paper. Pipeline elbow was used for the measurement. The characteristics of the mass flow of the flowing solid phase can be determinated by measuring the difference of static pressures between outside, and internal side of an elbow and calculating the square root from this difference. The article presents these characteristics and the calculated error of measurement of the mass flow of the solid phase. Keywords: pneumat[...]

Wielopłaszczyznowy pomiar strumienia objętości cieczy jednofazowej za dyfuzorem w badaniach bilansowych instalacji hydraulicznych – pierwsza ćwiartka rurociągu DOI:10.15199/13.2016.10.23


  Multidimensional measurement of the flow rate of the liquid-phase after diffuser in the study of balance sheet hydraulic systems - The first quarter of pipeline Streszczenie Tematyka artykułu dotyczy ultradźwiękowych pomiarów strumienia objętości w badaniach bilansowych instalacji hydraulicznych. Rozpatrywanym problemem jest wykonanie pomiaru za dyfuzorem w różnych płaszczyznach rurociągu poziomego. Wykonano pomiar w różnych odległościach od dyfuzora oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane w pierwszej ćwiartce rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60 i 90 stopni. Wykonano obliczenia odchylenia standardowego oraz współczynnika poprawkowego eliminującego błędy wskazania przepływomierza, związane z występującymi zaburzeniami. Słowa kluczowe: strumień objętości, przepływomierz ultradźwiękowy, analiza błędu, korekcja błędu Abstract This Article applies ultrasonic measurement of the flow rate in the study of balance sheet hydraulic system. Considered problem is to measure the diffuser in different planes of horizontal pipeline. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic probes around the circumference on the pipe. The heads are arranged in the first quadrant of the pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60 and 90 degrees. Taken calculate the standard deviation and coefficient of correction to eliminate errors indicate flowmeter related from occurring disorders. Keywords: volume flow, ultrasonic flowmeter, error analysis, error corection Podstawowymi urządzeniami pomiarowymi strumienia objętości cieczy w technice bezinwazyjnej są przenośne przepływomierze ultradźwiękowe. Tego typu roz[...]

Badanie przepływomierza ultradźwiękowego z nakładkami izolującymi od wysokiej temperatury przepływającego czynnika i w niestandardowych warunkach pracy DOI:10.15199/ELE-2014-016


  Niniejsza publikacja jest kontynuacją wcześniejszego artykułu [1], którego tematyka dotyczyła pomiarów strumieni przepływów płynu przy użyciu przepływomierza ultradźwiękowego z podkładkami separującymi głowice od wysokiej temperatury przepływającego czynnika. W poprzednim artykule wskazano najlepszą konfigurację parametrów jakie należy wprowadzić do jednostki centralnej przepływomierza w celu minimalizacji błędu spowodowanego wprowadzeniem podkładek separujących pod czujniki ultradźwiękowe. Przeprowadzone pomiary pokazały, że najlepszym rozwiązaniem jest dodanie do zmierzonej wartości średnicy połowy grubości nakładki teflonowej i wprowadzenie tej wartości jako średnicy do jednostki centralnej przepływomierza. Należy wprowadzić również rzeczywistą grubość ścianki rurociągu, a odległość czujników przepływomierza ustawić zgodnie z obliczoną wartością przez jednostkę centralna przepływomierza. Pomija się całkowicie materiał z jakiego składa się nakładka. Prace pomiarowe zostały przeprowa[...]

 Strona 1  Następna strona »