Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adrian Kadłubowski"

Wpływ parametrów oraz orientacji okien na zapotrzebowanie na energię użytkową budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2018.08.10


  na 1) Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: a.swiecicki@pb.edu.pl Streszczenie. Na podstawie eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministycznymodelmatematyczny zapotrzebowania na energię użytkową jednorodzinnego budynku mieszkalnego QH, nd (funkcja Y) w zależności od pola powierzchni poszczególnych okienAoi (czynnik X1), ich współczynnika przenikania ciepła Uoi (czynnik X2), współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego oszklenia ggl (czynnik X3), orientacji okien α (czynnik X4) dla klimatu Białegostoku. Za pomocą tego modelu oszacowano efekty wpływu wymienionych czynników oraz określono ich wartości optymalne. Słowa kluczowe: zapotrzebowanie na energię użytkową; charakterystyka cieplna okien; deterministyczny modelmatematyczny. Abstract. Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model of the demand for usable energy for heating of the selected residential building QH,nd (Y function) was developed depending on the area of the individual Aoi windows (factor X1), Uoi window heat transfer coefficient (fac[...]

 Strona 1