Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Kaliszuk"

Niezmienniczość analizy niezawodności realizowanej hybrydową metodą Monte Carlo DOI:10.15199/33.2016.11.13


  Na przykładzie analizy niezawodności stalowego dźwigara przedstawiono problem niezmienniczości hybrydowej symulacji Monte Carlo (HMC), wykorzystywanej do wyznaczenia wartości indeksu niezawodności β. Obliczenia realizowano w dwojaki sposób, tj. na podstawie: ESM (Empirical Second Moment), czyli aproksymowanych wartości dwóch pierwszych momentów rozkładu prawdopodobieństwa przyjętej funkcji stanu granicznego g(X) oraz ECD (Empirical Cumulative Distribution), czyli empirycznej dystrybuanty wartości funkcji stanu granicznego g(X). Każdą analizę realizowano w przypadku dwóch, tożsamych postaci funkcji stanu granicznego g1(X) i g2(X). Porównano otrzymane wyniki i stwierdzono, że: wartości indeksu niezawodności β, obliczone metodą ECD są takie same niezależnie od przyjętej postaci funkcji stanu granicznego gi(X), natomiast obliczone metodą ESM są na ogół różne. Oznacza to, że analiza realizowana wg procedury ESM jest niezmiennicza w odróżnieniu od procedury ECD. Słowa kluczowe: niezawodność,metodaMonte Carlo (MC),metoda elementów skończonych (MES), sztuczne sieci neuronowe (SSN), dźwigar stalowy.Trwałość obiektów budowlanych jest bezpośrednio związana z klasą niezawodności przyjętąwfazie projektowania. Poszczególnym klasom przypisane są minimalne warości wskaźnika niezawodności β, zdefiniowanegow[ 4].Wprzypadku złożonych konstrukcji, wartośćwskaźnika β jest często obliczana metodami symulacyjnymi Monte Carlo (MC), opisanymi np. w [2, 5]. Za najefektywniejszą obliczeniowo uznaje się hybrydową metodę MC (HMC). Polega ona na generowaniu symulacyjnej próby za pomocą sztuc[...]

Renowacja drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych DOI:10.15199/33.2018.03.17


  Na przykładzie drewnianego stropu w zabytkowym obiekcie z początku XX w. (fotografia) przedstawiono propozycję sposobu renowacji tego typu konstrukcji zwykorzystaniem zespolonych płyt stropowych stalowo-betonowych iwzmocnienia drewnianych belek elementami stalowymi. Podana propozycjawzmocnienia drewnianych stropówpozwala na zachowanie ich pierwotnych walorów estetycznych, a także umożliwia zmianę funkcjiużytkowejobiektu.Dokładnyopis analizowanegoobiektu oraz stropów drewnianych znajduje sięwopracowaniu [3]. Przekrój przez istniejący strop pokazano na rysunku a. W[3] oszacowano, że nośność belek drewnianych uległa zmniejszeniu o ok. 20%, co spowodowało, że nie spełniają one stanu granicznego nośności i użytkowalności. Przywrócenie funkcji użytkowych stropów jest możliwe tylko przez ich gruntowną renowację. Propozycja renowacji Przywyborzemetody renowacji kierowano się:możliwością zachowania walorów architektonicznych i estetycznych istniejącego stropu;możliwością zmiany przewidywanego sposobu użytkowania budynku; łatwością i elastycznością wykonania; minimalizacją ciężaru własnego konstrukcji przy jak największej jej nośności. Kryteria te mogą być spełnione przy wykorzystaniu zespolonych płyt stropowych [2, 6, 7]. W proponowanym rozwiązaniu, istniejący układ warstw stropu oparty na belkach drewnianych zastąpiono stropową płytą zespoloną stalowo-betonową Cofrastra 40, którą oparto na wzmocnionych stalowymi ceownikami belkach drewn[...]

 Strona 1