Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Szwarc"

Oczyszczanie ścieków pochodzących z przydomowej oczyszczalni z wykorzystaniem Chlorella vulgaris i Arthrospira platensis DOI:10.15199/17.2018.11.3


  Stan polskich wód powierzchniowych jest niezadowalający, co wynika z obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz biogennych. Fakt ten świadczy o dostawaniu się do środowiska naturalnego nieoczyszczonych bądź niedoczyszczonych ścieków [4]. Każdy obiekt mieszkalny lub użyteczności publicznej musi mieć rozwiązany problem odprowadzenia ścieków. W miastach i dużych aglomeracjach budynki podłączone są do zbiorczych kanalizacji. Największym problemem są ścieki pochodzące z obszarów o rozproszonej zabudowie, czyli w większości obszarów wiejskich. Gospodarka wodno-ściekowa w obszarach wiejskich nie jest zrównoważona. Do tej pory jednym z najczęściej stosowanym rozwiązaniem było gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, tzw. szambach. Obecnie coraz częściej budowane są przydomowe (przyzagrodowe) oczyszczalnie ścieków [2]. Urządzenia te oczyszczają ścieki do wartości wynikających z polskiego prawa, jednak dalej obecne są w nich związki biogenne, które mogą być wykorzystane do produkcji biomasy. Algi i cyjanobakterie są w stanie rozwijać się w różnych warunkach środowiskowych, nawet na obszarach zdegradowanych bądź zanieczyszczonych [5]. Dodatkowo mogą być wykorzystywane do oczyszczania ścieków [1], [6]. Stosuję się je jako rozwiązanie technologiczne przy trzecim stopniu oczyszczania ścieków komunalnych oraz przemysłowych. Glony pobierają duże ilości substancji biogennych zawartych w ściekach, które są niezbędne do ich wzrostu. Zastosowanie ścieków, pochodzących z przydomowych oczyszczalni, do produkcji biomasy może w znaczny sposób ograniczyć koszty związane z zakupem odczynników chemicznych, wykorzystywanych do preparowania pożywki syntetycznej. Uważa się, że wykorzystanie ścieków jako medium do uprawy mik[...]

Wykorzystanie pogłębionego utleniania w procesie oczyszczania ścieków pochodzących z roszarni lnu DOI:10.15199/17.2017.6.4


  Len zaliczany jest do podstawowych źródeł wysokojakościowych włókien łykowych, które masowo wykorzystywane są do produkcji m.in. bielizny. Len jest rośliną wykorzystywana w wielu sektorach przemysłu, do produkcji takich wyrobów jak: włókna, olej lniany, olej z nasion lnu, celulozy jak również materiałów kompozytowych. Wykorzystanie lnu w przemyśle włókienniczym prowadzi do powstawania dużych ilości ścieków poprzez stosowanie procesu zwanego "roszeniem lnu". Roszenie to proces polegający na moczeniu słomy lnianej podczas którego występuje jej rozkład, pod wpływem działania bakterii, grzybów i innych organizmów, mający na celu odklejenie włókien łykowych od łodygi. W trakcie ługowania uwalniają się włókna, a do roztworu przechodzą rozpuszczalne związki pektynowe, zawarte pomiędzy włóknem a szkieletem drzewnika łodyg, znajdujące się w roślinie rozpuszczalne odmiany cukrów i barwników, jak również skrobia, białka i żywice. W praktyce, w skali przemysłowej, stosuje się roszenie mokre w komorach zamkniętych lub w kanałach o stałym przepływie wody. W trakcie beztlenowej fermentacji związków pektynowych tworzą się gazy takie jak: dwutlenek węgla, wodór, azot, siarkowodór a także różne ilości lotnych kwasów organicznych (zależnie od wieku i rodzaju rośliny), których mieszanina powoduje specyfi czny zapach procesu roszenia [7]. Skład ścieków roszarniczych determinuje zastosowanie wstępnej obróbki przed odprowadzeniem ich do środowiska. Obróbka takich ścieków zawsze była procesem kłopotliwym, ze względu na trudno rozkładalne związki organiczne, takie jak lignina. Powszechnymi metodami oczyszczania ścieków jest wykorzystanie zaawansowanych procesów utleniania (AOPs) ,w celu utlenienia słabo degradujących zanieczyszczeń organicznych. Wśród metod AOPs można wyróżnić proces utleniania Fentona (H2O2/ Fe2+), który jest jedną z najbardziej skutecznych metod usuwania zanieczyszczeń organicznych. Utlenianie metodą Fentona jest z powodzeniem sto[...]

Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych z wykorzystaniem reakcji Fentona katalizowanej jonami Fe2+ i Fe3+ DOI:10.15199/17.2018.1.4


  Procesy pogłębionego utleniania są efektywnymi metodami usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Zaawansowane metody utleniania (ang. Advance Oxigen Processes - AOP) są alternatywną dla metod konwencjonalnych. Czynnikiem utleniającym są wolne rodniki, a zwłaszcza rodniki hydroksylowe OH·, które wykazują reaktywność niemal ze wszystkimi organicznymi zanieczyszczeniami. Dzięki temu następuje destrukcja zanieczyszczeń trudno biodegradowalnych oraz związków toksycznych. Rodniki te odznaczają się bardzo wysokim potencjałem redoks 2.8 V [2,4]. Wysoka skuteczność i przydatność metod pogłębionego utleniania w oczyszczaniu ścieków w głównej mierze zależy od obecności i ilości wytworzonych wolnych rodników, które zaliczane są do jednych z najsilniejszych utleniaczy jakie dotychczas poznano [1]. Jednym ze sposobów wytwarzania rodników OH·, jest tzw. reakcja Fentona należąca do chemicznych procesów metody AOP [5,8]. Jest to popularna metoda generowania rodników hydroksylowych ze względu na prostotę rozwiązania. Mechanizm klasycznej reakcji Fentona polega na katalitycznym rozkładzie H2O2 w obecności jonów Fe2+, w wyniku którego powstają reaktywne rodniki hydroksylowe OH·. Rodniki te są w stanie utlenić prawie każdą substancje organiczną zawierającą wodór. Mechanizm reakcji Fentona obejmuje wiele etapów i są to głównie reakcje rodnikowe. Pomimo wysokiej skuteczności reakcji Fentona poszukiwane są modyfi kacje pozwalające na zwiększenie efektywności usuwanie związków organicznych. Doniesienia literaturowe wskazują na możliwość modyfi kacji reakcji Fentona poprzez zastosowanie jonów Fe3+. Reakcja ta jest dwustopniowa, gdzie jako pierwsze odtwarzane są jony Fe3+, a następnie zachodzi klasyczna reakcja Fentona, w której powstają wolne rodniki. W przypadku Fe3+/H2O2 ważną kwestią jest dobranie odpowiedniej dawki H2O2 [7]. *) Karolina Szwarc, mgr inż. - Uniwersytet Warmińsko-Mazu[...]

 Strona 1