Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Mikos-Szymańska"

Technology for production of NS liquid fertilizers and evaluation of their effect on maize yiel Technologia otrzymywania nawozów płynnych typu NS oraz ocena ich wpływu na plonowanie kukurydzy DOI:10.15199/62.2015.7.14


  Liquid N-S fertilizers were produced and used for maize cultivation in field expts. The highest maize yield was achieved when urea, NH4NO3 and S were used for fertilizing. Przedstawiono technologię otrzymywania płynnych nawozów azotowo-siarkowych z roztworu saletrzano mocznikowego (RSM ®) i roztworu mocznika z siarczanem amonu. Przedstawiono wyniki badań efektywności tych nawozów w ścisłych doświadczeniach polowych. Dokonano porównania efektywności nawożenia stałymi i płynnymi nawozami azotowo- siarkowymi, a także oceniono ich wpływ na plonowanie kukurydzy. Stwierdzono, że największy wzrost plonu kukurydzy uzyskano po zastosowaniu roztworu saletrzano-mocznikowego z dodatkiem siarki (RSM®S). W rolnictwie wykorzystuje się wiele nawozów stałych i płynnych zawierających siarkę, m.in. siarczan potasu siarczan amonu, gips, tiosiarczan amonu, lub inne formy siarki elementarnej1), roztwory mocznikowe z siarką oraz roztwory saletrzano-mocznikowe z siarką. Siarka jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla roślin oraz składnikiem kluczowych enzymów w metabolizmie roślin i wchodzi w skład niezbędnych aminokwasów w białkach zapasowych nasion2, 3).Zarówno azot, jak i siarka biorą udział w syntezie białek roślinnych. Deficyt siarki w uprawach zmniejsza wykorzystanie azotu z nawozów4). Nawożenie siarką staje się coraz bardziej istotną kwestią w zarządzaniu uprawami, zwłaszcza po zmniejszeniu depozycji atmosferycznej ze względu na kontrolę uwalniania siarki5). Azot jest plonotwórczym czynnikiem w produkcji roślinnej i jest powszechnie stosowany w największej ilości1, 6). Na efektywne gospodarowanie azotem składają się m.in. dobór stosowanej dawki, źródło, termin i sposób dawkowania, które dostosowują dostępność azotu do wymagań roślin uprawnych, aby zmaksymalizować wykorzystanie azotu, zoptymalizować produkcję roślinną i zminimalizować negatywny wpływ stosowania azotu na środowisko6, 7). Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA uruch[...]

Wpływ nawozów na bazie struwitu na plon i cechy struktury pszenicy jarej DOI:10.15199/62.2018.3.24


  Struwit to minerał będący uwodnionym fosforanem amonowo- -magnezowym o wzorze chemicznym MgNH4PO4·6H2O i strukturze krystalicznej. Został odkryty w połowie XIX w. Jego największym naturalnym źródłem jest rozkładający się materiał organiczny. Obecność struwitu stwierdzono także w nerkach oraz w pęcherzu moczowym ludzi i zwierząt, gdzie może powodować infekcję. Struwit występuje często w osadach powstałych w procesach beztlenowej fermentacji ciekłych odpadów z hodowli zwierząt oraz w osadach po biologicznym oczyszczaniu ścieków. Po raz pierwszy jego obecność stwierdzono podczas prac modernizacyjnych w oczyszczalni w Los Angeles w 1963 r.1). Struwit charakteryzuje się spowolnionym uwalnianiem składników pokarmowych, a także dużą zawartością fosforu2, 3). Stosowanie konwencjonalnych mineralnych Mieczysław Borowika,*, Marzena Mikos-Szymańskaa, Marta Wyzińskab, Anna Zduneka, Sebastian Schaba, Alicja Sułekb 464 97/3(2018) Mgr inż. Anna ZDUNEK - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr. 2/2018, str. 279. Dr inż. Sebastian SCHAB - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2018, str. 280. Dr inż. Marta WYZIŃSKA w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Obecnie jest asystentem w tym Instytucie. Specjalność - uprawa roślin zbożowych. nawozów fosforowych zwiększa plonowanie roślin uprawnych, ale jednocześnie przyczynia się do eutrofizacji wód i immobilizacji fosforu w glebie. Poza tym, nawozy fosforowe są produkowane z fosforytów, których pokłady kończą się, a światowe zasoby dobrej jakości fosforytów (coraz droższe) znajdują się tylko w kilku krajach. Duża zależność rolnictwa od dostępności fosforytów oraz problemy zwiększającej się eutrofizacji w[...]

 Strona 1