Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marcin SKÓRA"

Analiza wpływu uszkodzeń falownika na trajektorie pojazdu mobilnego z silnikami PM BLDC DOI:10.12915/pe.2014.06.026

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych uszkodzeń falownika na położenie i orientację dwusilnikowego pojazdu mobilnego z silnikami PM BLDC. Opisano model układu napędowego i kinematyki pojazdu. Przedstawiono sposób sterowania prędkością pojazdu za pośrednictwem drążka sterowniczego oraz wybrane wyniki symulacji wpływu uszkodzeń falownika na trajektorie pojazdu. Abstract. This paper presents an analysis of the impact of selected inverter failures to the location and orientation of the mobile vehicle with two PM BLDC motors. The vehicle kinematic model and PM BLDC motor principles were described. The control method of the speed the vehicle via the joystick was demonstrated and the results of simulation the effect of failures were shown. (Analysis of inverter faults influence on trajectories of mobile vehicle powered by PM BLDC motors). Słowa kluczowe: dwusilnikowy pojazd mobilny, kinematyka ruchu, silnik PM BLDC, uszkodzenia falownika. Keywords: two motors mobile vehicle, mobile vehicle kinematics, brushless DC motor, inverter faults. doi:10.12915/pe.2014.06.26 Wstęp Atrakcyjna cena nowych, wydajnych mikrokontrolerów z rozbudowaną ilością układów we/wy, czujników, przetworników, układów półprzewodnikowych mocy, takich jak tranzystory IGBT czy MOSFET skutkuje pojawieniem się wielu profesjonalnych i amatorskich konstrukcji, służących zarówno do transportu osobowego (np. elektryczne wózki inwalidzkie, pojazdy typu Segway itp.), jak i towarowego. Aby umożliwić płynne sterowanie prędkością i momentem napędowym pojazdów, wyposaża się je najczęściej w mikroprocesorowe układy sterujące falownikami silnikowymi (lub mostkami H) na podstawie informacji z odpowiednich czujników. Uwaga konstruktorów skupia się w równej mierze na zapewnieniu płynności sterowania, komfortu użytkowania, intuicyjnego interfejsu użytkownika, jak i na zapewnieniu bezpieczeństwa w momencie zaistnienia uszkodzenia. Badania przedstawione w tym referacie mają n[...]

Praca napędu z silnikiem PM BLDC w warunkach awarii tranzystora komutatora elektronicznego DOI:10.15199/48.2016.06.09

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pełnego procesu diagnostycznego sterownika silnika PM BLDC - od wykrycia uszkodzenia, jego identyfikacji i izolacji aż do działania napędu po dokonaniu kompensacji uszkodzenia. Wyniki zilustrowano przykładowymi przebiegami uzyskanymi podczas eksperymentu na stanowisku badawczym. Abstract. The paper presents a complete diagnostic process of PM BLDC motor driver - from detection of the transistor fault, the fault identification, isolation and finally compensation of damage. The results are illustrated with examples of waveforms obtained during an experiment on laboratory stand. (PM BLDC motor drive under electronic commutator transistor faults conditions). Słowa kluczowe: silnik bezszczotkowy, awarie tranzystorów, kompensacja uszkodzeń, falownik czterotranzystorowy. Keywords: brushless motor, open switch fault, fault compensation, four switch inverter. Wstęp Współczesne urządzenia stają się coraz bardziej skomplikowane ze względu na coraz większe wymagania jakościowe, eksploatacyjne i niezawodnościowe. Jedną z ich ważniejszych części składowych jest układ napędowy. Często wyposażony jest on w maszyny elektryczne, na które przepisy w ostatnich latach zwracają szczególną uwagę. Rosnące wymagania co do sprawności silników elektrycznych powodują wzrost popularności konstrukcji z magnesami trwałymi. W tej grupie można wyróżnić silniki z magnesami trwałymi: synchroniczne (PMSM) i bezszczotkowe prądu stałego (PM BLDC). Integralną częścią takiego napędu jest dodatkowy układ energoelektroniczny pełniący funkcję komutatora elektronicznego. Jednakże mimo zastosowania nowocześniejszych silników elektrycznych, lista potencjalnych problemów eksploatacyjnych nie ulega skróceniu, a wręcz się wydłuża, właśnie z powodu wzrostu skomplikowania budowy układu napędowego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie postępowania, jakie należy przeprowadzić, by przejść cały proces diagnostyczny od detekcji uszkod[...]

Zastosowanie czujników MEMS do sterowania napędu elektrycznego wózka inwalidzkiego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono prototyp bazujący na nowej idei, polegającej na wykorzystaniu czujników MEMS do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim, w szczególności przez osoby o znacznym stopniu upośledzenia, tj. pozbawione możliwości kontroli pojazdu za pomocą nóg oraz rąk. Artykuł opisuje również najważniejsze aspekty techniczne przedstawionego rozwiązania. Abstract. This paper presents a prototype based on a new idea, involving the use of MEMS sensors for controlling electric wheelchair, in particular by people with a severe disability, it means deprived of the opportunity to inspect the vehicle with legs and hands. The article describes the main technical aspects of the presented solution. (Application of MEMS sensors for control of wheelchair electrical drive). Słowa kluczowe: czujniki MEMS, elektryczny wózek inwalidzki, mikrokontrolery STM32-M4F Keywords: MEMS sensors, wheelchair electrical drive, STM32-M4F microcontrollers Wstęp W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój nauki i techniki w wielu dziedzinach. Powszechnie zauważalne są zmiany na rynku elektroniki konsumenckiej. Jest to skutek wprowadzania przez producentów do oferty coraz lepszych elementów półprzewodnikowych, przeważnie bardziej wydajnych, a do tego atrakcyjnych cenowo. Dotyczy to przede wszystkim rynku mikrokontrolerów, gdzie dokonała się swoista rewolucja za sprawą układów z rdzeniem ARM [1]. Dzięki temu istnieje możliwość realizacji urządzeń, które do tej pory były trudne do wykonania ze względu na skomplikowane algorytmy sterowania i kontroli, wymagające użycia wydajnych, a przez to drogich układów cyfrowych. Z kolei postępy na rynku elementów półprzewodnikowych mocy powodują coraz większe zainteresowanie budowaniem pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Mimo wielu zalet napędu elektrycznego poważną przeszkodą w rozpowszechnianiu się dużych pojazdów elektrycznych jest problem zasilania: poszukiwane są akumulatory tanie, lekkie i wydajne, a są t[...]

Analiza drgań w napędzie z silnikiem PM BLDC wywołanych uszkodzeniami sterownika DOI:10.15199/48.2017.02.29

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie silników PM BLDC w coraz liczniejszych aplikacjach powoduje, że problem diagnostyki eksploatacyjnej ich stanu zyskuje na znaczeniu. Dlatego też celowym jest podjęcie badań, które pozwolą na powiększenie wiedzy na temat zachowania się tych napędów w różnych stanach pracy, zwłaszcza awaryjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych drgań wywołanych uszkodzeniami tranzystorów w komutatorze elektronicznym i czujnika położenia wirnika, zamontowanego w silniku. Na podstawie analiz widmowych sygnału z trójosiowego akcelerometru wskazano najkorzystniejszy kierunek pomiaru drgań oraz wyznaczono częstotliwości charakterystyczne, najbardziej zmieniające się pod wpływem uszkodzeń. Abstract. This paper deals with the analysis of experimental tests of the PM BLDC motor drive vibration caused by faults of the controller transistors or position sensor faults. Basing on the spectral analysis of signal taken from a triaxial accelerometer, the most favorable direction of the vibration measurement has been determined. Besides, the characteristic frequencies dependent on the fault type have been appointed. (Analysis of vibrations caused by controller fault in PM BLDC motor drive). Słowa kluczowe: silnik PM BLDC, uszkodzenia, drgania, analiza widmowa. Keywords: PM BLDC motor, faults, vibrations, spectral analysis. Wstęp Rosnące wymagania stawiane napędom elektrycznym stosowanym w przemyśle powodują wypieranie klasycznych silników prądu stałego przez silniki bezszczotkowe z magnesami trwałymi, tzw. PM BLDC (ang. Permanent Magnet Brushless DC Motors). Wyeliminowanie mechanicznego komutatora i zwiększenie niezawodności pracy, wysoka sprawność oraz przystępne ceny sterowników energoelektronicznych powodują, że silniki PM BLDC są coraz częściej stosowane w różnorodnych nowoczesnych aplikacjach przemysłowych. Obecnie silniki te można spotkać w obrabiarkach numerycznych, robotach, sprzęcie komputerowym, w napędach pomp i wentylat[...]

 Strona 1