Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Sobotka"

Podejście strategiczne we wdrażaniu innowacji DOI:10.15199/33.2017.08.29


  Wliteraturze są prezentowane różne definicje innowacji poprawiających efektywność przedsiębiorstw.Zgodnie z [5] innowacja to zbiór działań o charakterze naukowym, technicznym, komercyjnym i finansowym, niezbędnych do powstania iwprowadzenia na rynek nowego albo ulepszonego produktu, komercyjnego zastosowania nowego lub ulepszonego procesu lub elementu wyposażenia technicznego, a takżewdrożenia nowego podejściawświadczeniu usług społecznych.Wprowadzanie innowacji wymaga dużej wiedzy i konsekwencji ze strony przedsiębiorców i obejmuje następujące fazy: ● identyfikację innowacji,m.in.: potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego klientów, a także technologii, dzięki której można te potrzeby zaspokoić; ● planowaniewdrożenia innowacji,wtym selekcję i wybór technologii, negocjacje związane z zakupem technologii, zlecenie przygotowania innowacji oraz planuwdrożenia technologii; ● wdrożenie innowacji, m.in.: zmiany organizacji i procesów, motywacje, finansowanie wdrożenia; ● monitoring i modyfikację innowacji - produkcji oraz zbytu, badanie opinii klientów, wprowadzanie zmian organizacyjnych, procesowych lub marketingowych itp. Proces wdrożenia innowacji jest analogiczny do wdrażania nowej strategii przedsiębiorstwa, dlatego też może być wykorzystana, sprawdzona i rozwijana metodyka opracowywania i wdrażania strategii ogólnej oraz planu strategicznego osiągnięcia celów, w tym wdrożenia z sukcesem innowacji (innowacyjności przedsiębiorstwa - zarządzania innowacjami). W analizowanym przypadku - wytwórni wyrobów (konstrukcji) budowlanych ze szkła, jest wiele powodów przemawiających za innowacyjnością. Są to: korzystna polityka gospodarcza państwa dotycząca innowacji, rozwój technologii produkcji szkła, popyt na nowoczesne wyroby/konstrukcje ze szkła w budownictwie, zwiększenie wymagań w odniesieniu do zastosowania wyrobów ze szkła itd. Gospodarka innowacyjna i wprowadzenie innowacji wymagają analizy [...]

Logistyka odzysku w remontach obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.58


  W artykule omówiono logistykę odzysku wyrobów i surowców budowlanych podczas robót remontowych i rozbiórkowych obiektów. Szczegółowe aspekty ekonomiczne i organizacyjne występujące w obsłudze logistycznej takich przedsięwzięć zostały zaprezentowane na przykładzie kapitalnego remontu jednego z domów studenckich AGH w Krakowie. Analiza zastosowanych sposobów utylizacji odpadów (materiałów) z rozbiórki pozwoliła na ich ocenę i wykorzystanie doświadczeń tego przedsięwzięcia w zarządzaniu logistyką odzysku w budownictwie. Słowa kluczowe: zarządzanie odpadami, logistyka odzysku, roboty remontowe.Nowa Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zobowiązuje nas wszystkich do realizacji zintegrowanych i powiązanych ze sobą oraz niepodzielnych siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju. Jeden z nich - dwunasty w kolejności, wymaga prowadzenia zrównoważonej konsumpcji oraz rozwijania i utrwalania zrównoważonych wzorców produkcyjnych [7]. Sposobem na realizację dwunastego celu agendy w budownictwie jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki materiałowej, np. przez uruchomienie łańcuchów zwrotnych surowców i wyrobów budowlanych, tzn. logistyki odzysku. W ten sposób 1) Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 2) Mostostal Warszawa S.A. *) Adres do korespondencji: e-mail: sobotka@agh.edu.pl jesteśmy w stanie substytuować zużycie nieodnawialnych surowców używanych w produkcji wyrobów budowlanych produktami pochodzącymi z odzysku, a tym samym minimalizować [...]

Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju DOI:10.15199/33.2018.03.24


  Wartykule przedstawiono ogólną koncepcję metody oceny robót remontowych z punktu widzenia spełnienia wymagań budownictwa zrównoważonego. Zaproponowano podejście do oceny właściwości środowiskowych, ekonomicznych i socjalnych, przy czym szczegółowy zakres, wytyczne i poziomy odniesienia podano jedynie w przypadku aspektu socjalnego. Koncepcja oceny zrównoważoności procesów remontowych Upowszechnianie zrównoważonych wzorców nie powinno obejmować jedynie rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcyjno- materiałowych, ale także technologiczno- organizacyjne procesów budowlanych. Ich kompleksowa analiza iwielokryterialna ocena, obejmująca kryteria społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, umożliwiają wybór wariantu, który w największym stopniu spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju (rysunek). W analizie kryteria reprezentowane są przez zbiór wskaźników będących wyrazemnp. stopnia spełnienia obowiązujących norm. Biorąc pod uwagę istotność poszczególnych wskaźników/cech (wg preferencji decydenta), ocenę i-tego wariantu rozwiązania (procesu remontowego) Pi można uzyskać, stosującmetodę sumyważonej: (1) gdzie: aij - wartośćmiary i-tego wariantu wg j-tego kryterium: j = 1, 2,…; n; i = 1,…, m; wj - waga j-tego kryterium. Podstawy do analiz środowiskowych budynków w cyklu życia ujęte są w normach [3, 11]. Opracowania np. [1] uzupełniają treść normometody normalizacjiwskaźników środowiskowych i ustalania ich wag. Analiza ekonomiczna procesów remontowych sprowadza się do kalkulacji kosztów oraz odniesienia ich wartości do średniego statystycznego kosztu remontu lub budżetu. Specyfika robót remontowych stwarza natomiast konieczność opracowania podstaw metodycznych analizy i oceny socjalnej. Ogólne zasady i wymagania, dotyczące oceny socjalnej budynków w fazie eksploatacji, na którą składają się procesy remontowe, zawiera [12]. Norma podaje kategorie wskaźników oceny, wśród których szczególnie istotna w prz[...]

 Strona 1