Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni

Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni DOI:10.15199/9.2019.6.4

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Stosowanie wentylacji w każdym budynku, w którym przebywają ludzie jest obowiązkowe w świetle norm i rozporządzeń obowiązujących w Polsce. Wentylacja ma zapewnić właściwe warunki higieniczne i właściwą 232 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/6 (2019) jakość powietrza. W budynkach mieszkalnych najczęściej stosowana jest wentylacja naturalna. Dopływ powietrza zewnętrznego odbywa się wówczas poprzez zastosowanie nawietrzaków okiennych, a wywiew przez kanały grawitacyjne. Jest to rozwiązanie stosunkowo proste konstrukcyjnie, któremu nie poświęca się zbyt wiele uwagi na etapie projektowania. Niewątpliwą wadą tego rozwiązania jest brak kontroli ilości dopływającego powietrza. Ponadto w okresie zimowym powietrze doprowadzane do pomieszczenia jest zimne, co powoduje dyskomfort i znacząco podnosi koszty ogrzewania. Napływ zimnego powietrza powoduje, że nawietrzaki okienne są często zaklejane przez użytkowników, w związku z czym pogarsza się jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Problem ten jest szczególnie widoczny w budynkach modernizowanych. Jednocześnie we współczesnych budynkach poprawia się szczelność powietrzą obudowy budynku poprzez izolowanie ścian zewnętrznych, co jeszcze bardziej ogranicza dopływ powietrza zewnętrznego i powoduje syndrom chorego budynku. Jakość powietrza w budynkach wyposażonych w system wentylacji naturalnej jest niska. Dotyczy to przede wszystkim budynków użyteczności publicznej, w których przebywa jednocześnie duża liczba osób np. szkół, przedszkoli, żłobków, sal konferencyjnych, urzędów czy biur. Na podstawie badań [10], [11], [16], [20] można stwierdzić, że w takich budynkach strumień powietrza zewnętrznego doprowadzany do pomieszczeń (najczęściej przez czasowe otwieranie okien) jest zwykle niewystarczający. W konsekwencji tego stężenie ditlenku węgla znacząco przekracza wymagania normatywne omówione np. w artykule [15]. Rozwiązaniem opisanych problemów jest stosowanie wentylac[...]

Wentylacja i klimatyzacja - podstawy

Czytaj za darmo! »

Nowa książka autorstwa dr inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. "Wentylacja i klimatyzacja - podstawy", wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej, sponsorowana przez Wydział Inżynierii Środowiska i firmę Smay z Krakowa, adresowana jest głównie do studentów wydziałów Inżynierii Środowiska uczelni technicznych[...]

Ocena efektywności zatrzymywania wody w wybranych konstrukcjach żaluzji czerpni powietrza DOI:10.15199/9.2019.12.5


  1. Wprowadzenie Czerpnie i wyrzutnie powietrza są stosowane jako zakończenie instalacji wentylacyjnych nisko- i średniociśnieniowych. Czerpnia najczęściej jest wyposażone w ruchome lamele, co umożliwia ich zamykanie/otwieranie ręczne lub siłownikiem elektrycznym. Czerpnie mogą być instalowane w przegrodach budowlanych lub na zakończeniach przewodów wentylacyjnych. W czerpniach z nieruchomymi żaluzjami jest standardowo montowana siatka stanowiąca zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami stałymi (liście) i ptakami. Zasady lokalizacji czerpni są zamieszczone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Paragraf 152 w punkcie 1 mówi, że czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. Na rynku dostępnych jest wiele konstrukcji czerpni. Różnice w budowie często przekładają się na odmienne parametry ich pracy. 464 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/12 (2019) 2. Charakterystyka i konstrukcja typowych czerpni powietrza Czerpnie powietrza najczęściej wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej lub ze stali nierdzewnej. W zależności od miejsca ich montażu można podzielić na: ścienne, dachowe oraz wolno stojące. Kształt otworu w czerpniach ściennych może być dowolny. Standardowo wykonuje się jako prostokątne lub okrągłe. Oba te warianty wykonania mogą występować z lamelami ruchomymi lub nieruchomymi. W czerpniach może być zastosowany mechanizm otwierania/zamykania ręcznego lub automatycznego przez zastosowanie siłownika. Uzbrojenie otworu czerpni ściennej tylko w samą siatkę, bez lamel, występuje w sporadycznych przypadkach, co wynika głównie z problemu przenikania wody do wnętrza instalacji. Czerpnia o takiej konstrukcji powinna mieć d[...]

Wentylacja wobec skażenia powietrza w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń

Czytaj za darmo! »

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach stanowią istotny czynnik w zabezpieczeniu środowiska wewnętrznego w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnego stężenia powietrza atmosferycznego czynnikami chemicznymi lub biologicznymi, wydzielonymi w sposób zamierzony lub przypadkowy. Omówiono czynniki mające wpływ na ochronę jakości powietrza wewnętrznego Keywords: ventilation and air conditioning systems, important factor, chemical or biological agents Abstract Ventilation and air conditioning systems in buildings is an important factor of internal environment security in situations of emergency atmospheric air concentration caused by chemical or biological agents emitted accidentally or deliberately. The factors affecting the protection of indoor air quality are discussed © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Wentylacja wobec skażenia powietrza w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń Ventilation to Air Pollution as a Result of Emergency Situation JERZY MAKOWIECKI*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 41/6 (2010) 213÷215 www.cieplowent.pl NORMALNE funkcje i zadania wentylacji/klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej, a zatem zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach, komfortowych i zdrowych warunków do pobytu i pracy użytkowników, a zarazem uwzględnienie wymagań odnośnie do budynków i wyposażenia pomieszczeń, zostają wzbogacone o funkcję ochrony użytkownika przed skutkami nadzwyczajnego skażenia powietrza atmosferycznego. Zagrożenie bezpieczeństwa naturalnego środowiska człowieka, a ściślej skażenie atmosferycznego powietrza może pochodzić z różnych przyczyn i źródeł, może być skutkiem przypadkowego zdarzenia, niezamierzonego działania lub też działania celowego. Zdarzenia te mogą wynikać z przyczyn naturalnych (epidemie, pożary), z osiągnięć cywilizacyjnych (katastrofy przemysłowe, awarie produkcyjne, laboratoryjne, wypadki komunikacyjne i w transporcie), z aktó[...]

Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową Część 1. Równomierność rozpływu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania modelowe powietrznych gruntowych wymienników ciepła w układzie Tichelmanna w skali 1:4 oraz układów o zmodyfikowanym sposobie podłączenia czerpni i wyrzutni. Zbadano układy składające się z 3, 5 i 7 równoległych gałęzi odchodzących od kolektora pod kątem 450 i 900. Zaobserwowano znaczący wpływ sposobu podłączenia czerpni i wyrzutni na równomierność rozpływu powietrza na poszczególne gałęzie. Zaproponowano prostą zmianę sposobu podłączenia powodującą istotną poprawę równomierności rozpływu. Keywords: ground earth-to-air pipe-type heat exchangers, ventilation, flow uniformity Abstract Several experiments using models of ground earth-to-air pipetype heat exchangers in Tichelmann 1/4 scale structure and structures with modified air handling system were carried out. Structures with 3, 5 and 7 parallel pipes connected to main pipe with angles of 450 and 900 were investigated. Significant influence of air inflow and outflow locations on uniformity of airflow in particular pipes was observed. Simple method improving flow rate uniformity in parallel pipes is suggested. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową Część 1. Równomierność rozpływu Experimental Investigations Concerning Influence of Supply System of Ground Earth-to-Air Pipe-Type Heat Exchanger on its Flow Characteristics Part 1. Flow Uniformity ŁUKASZ AMANOWICZ*) JANUSZ WOJTKOWIAK**) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja [...]

Straty ciśnienia w gruntowych powietrznych wielorurowych wymiennikach ciepła o kącie odejścia 45 stopni

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: gruntowe wymienniki ciepła, wentylacja, straty ciśnienia Streszczenie Przeprowadzono badania modelowe powietrznych gruntowych wymienników ciepła w układzie Tichelmanna w skali 1:4 oraz układów o zmodyfi kowanym sposobie podłączenia czerpni i wyrzutni. Zbadano układy składające się z 3, 5 i 7 równoległych gałęzi odchodzących od kolektora pod kątem 450. Przedstawiono wymiarowe i bezwymiarowe charakterystyki przepływowe. Zauważono niejednoznaczność zależności całkowitych strat ciśnienia od sposobu zasilania wymiennika. Keywords: ground heat exchangers, ventilation, pressure loss Abstract Experimental model investigations have been carried out by using ground earth-to-air pipe-type heat exchangers (EAHE). The Tichelmann structure in a scale 1:4 with the modifi ed connection system of air intakes/exhausters have been examined. The models with 3, 5 and 7 branches, having the connection angle of 450 with respect to the collector, have been taken into account. Dimensional and non-dimensional fl ow characteristics are presented. Depending on supply mode of the exchanger, the ambiguity of the total pressure loss (i.e. both positive and negative effects) has been observed. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved OGRZEWNICTWO Rys. 1. Rozpatrywane warianty, wymiennik: 3, 5 i 7 gałęzi 452 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/12 (2010) ce) oraz układ 2, zwany dalej układ[...]

Instalacje wentylacji i klimatyzacji zdecentralizowane, rozdzielone, split i multi-split


  Przedstawiono opis instalacji klimatyzacyjnej z jednostkami zewnętrznymi (agregaty skraplające ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem), które mogą działać rewersyjnie, na potrzeby klimatyzacji lub do ogrzewania pomieszczeń umożliwiając realizację procesów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w lecie i zimie.Kojarzenie lub indywidualizowanie działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uwzględnia zarówno okres letni jak i zimowy. Jest to możliwe przy odpowiednim doborze jednostek zewnętrznych (agregaty skraplające ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem), które mogą działać rewersyjnie, na potrzeby klimatyzacji lub ogrzewania pomieszczeń. Wymaga to wyposażenia w odpowiednie elementy instalacyjne oraz w systemy sterowania automatycznego i przełączania,0, 0. Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy instalacji klimatyzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia umożliwiającego realizację procesów w lecie, z oznaczeniami do ich identyfikacji na wykresie h-x powietrza wilgotnego. Dotyczy to procesów chłodzenia powietrza w obrębie pomieszczenia i osuszania powietrza zewnętrznego, przed wprowadzeniem do pomieszczenia w zakresie umożliwiającym odprowadzenie zysków wilgoci z pomieszczenia. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów usytuowane wewnątrz pomieszczenia mogą mieścić się wraz z nawiewnikami i wywiewnikami, np. w stropie podwieszonym lub w tzw. "belce klimatyzacyjnej" podstawowej. W takiej samej pozycji i obudowie, umieszczone są nawiewniki instalacji wentylacyjnej doprowadzającej powie[...]

Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania modelowe powietrznych gruntowych wymienników ciepła w układzie Tichelmanna w skali 1:4 oraz układów o zmodyfikowanym sposobie podłączenia czerpni i wyrzutni. Zbadano układy składające się z 3, 5 i 7 równoległych gałęzi odchodzących od kolektora pod kątem 900. Przedstawiono wymiarowe i bezwymiarowe charakterystyki przepływowe. Zaproponowano prosty sposób zmniejszenia strat ciśnienia w wymienniku polegający na zmianie sposobu podłączenia czerpni i wyrzutni.CELEM badań było określenie wpływu sposobu zasilania gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła typu rurowego składającego się z kilku równolegle połączonych gałęzi na występujące w nim straty ciśnienia. Podobnie jak w pierwszej części artykułu [1], w którym analizowano równomierność rozpływu powietrza na poszczególne gałęzie, także obecne badania przeprowadzono na modelowych wymiennikach ciepła wykonanych w skali 1:4 (rury z tworzywa sztucznego DN50). Zmieniano liczbę równoległych gałęzi (3, 5, 7) oraz sposób podłączenia czerpni i wyrzutni. Wyszczególniono dwa układy: układ 1 (typowy układ Tichelmanna, często stosowany w praktyce) oraz układ 2 zwany dalej układem zmodyfikowanym. Badania wykonano zgodnie z zasadami opisanymi w pracach [3 i 5] dla przepływów z liczbami Reynoldsa w kolektorze zbiorczym z zakresu (25÷80)×103, obejmującego zalecane prędkości powietrza w kolektorze wymiennika rzeczywistego DN200 równe 3÷6 m/s [4]. Schematy badanych wariantów pokazano na rysunkach 1, 2 i 3. Stanowisko badawcze Schemat i widok stanowiska badawczego przedstawiono odpowiednio na rys. 4 i 5. Rys. 1. Rozpatrywane warianty, wymiennik: 3 gałęzie Rys. 2. Rozpatrywane warianty, wymiennik: 5 gałęzi Rys. 3. Rozpatrywane warianty, wymiennik: 7 gałęzi OGRZEWNICTWO 264 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/7-8 (2010) gdzie: ρ - gęstość powietrza w kolektorze zbiorczym wymiennika, kg/m3, w - średnia prędkość powietrza w kolektorze zbiorczym wymiennika, m/s.[...]

 Strona 1  Następna strona »