Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz SZAFRAN"

Badanie wpływu działania przełącznika zaczepów transformatora na stabilność napięciową DOI:10.12915/pe.2014.03.018

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy wpływu działania przełącznika zaczepów na wartość napięcia strony wtórnej transformatora oraz zapas stabilności napięciowej węzła odbiorczego. Na wstępie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące stabilności napięciowej oraz przełącznika zaczepów. Wartość napięcia strony wtórnej transformatora może być regulowana wykorzystując przełącznik zaczepów. Regulacja ta powoduje również modyfikację parametrów modelu Thevenina widzianego z zacisków wtórnych. Zmiany tych parametrów odzwierciedlają zmiany warunków stabilności napięciowej. Przeprowadzono analizy symulacyjne tego wpływu a wybrane wyniki zaprezentowano w artykule. Abstract. The paper concerns influence of transformer tap changer regulation on secondary voltage level and voltage stability margin of receiving node. At the beginning there are presented general information about voltage stability and tap changer. Voltage value of secondary terminals of transformer can be regulated using tap changer. This regulation also affects the calculation of Thevenin equivalent parameters seen from the secondary terminals. Changes of equivalent parameters cause a change of voltage stability conditions. Simulation studies of this influence have been done. Selected results are presented in the paper. (Analysis of influence of transformer tap changer operation on voltage stability). Słowa kluczowe: stabilność napięciowa, przełącznik zaczepów transformatora. Keywords: voltage stability, transformer tap changer. doi:10.12915/pe.2014.03.18 Wstęp Energia elektryczna dostarczana do odbiorców powinna posiadać odpowiednią jakość. Wymagane parametry jakości zdefiniowane są w standardzie EN 50160 [1]. Jednym z parametrów jest wartość napięcia zasilania. Wahania tej wartości mogą być powodowane przez normalne działanie systemu elektroenergetycznego - zmiany konfiguracji lub parametrów obciążeń. W celu zapewnienia odpowiedniej wartości napięcia niektóre węzły systemu powinny posiadać regulacj[...]

Non-linear load model for the local stability studies

Czytaj za darmo! »

This paper presents the non-linear load model which can be used to study the local stability of the power system node. There have been shown the initial assumptions and implemented functions. Model based on Thevenin theory allows to present set part of the power system as voltage source and series impedance. This approach lets perform simple analysis of the influence of the voltage regulation on the local stability margin. In addition prepared program can also plot PU, QU, SU and load curves for the graphical representation of the node condition. Streszczenie. Artykuł prezentuje nieliniowy model obciążenia wykorzystany do badania stabilności lokalnej węzłów systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono założenia wstępne oraz realizowane funkcje. Model bazując na teorii Thevenina pozwala zadany fragment systemu, zamodelować jako źródło oraz impedancję systemową. Podejście takie umożliwia przeprowadzenie prostej analizy wpływu regulacji napięcia na wartość zapasu stabilności. Program umożliwia również wykreślanie krzywych nosowych i krzywych typu obciążenia w celu graficznego przedstawienia stanu węzła. (Nieliniowy model obciążenia wykorzystany do badania stabilności lokalnej). Keywords: non-linear load model, local stability, Thevenin equivalent, voltage regulation. Słowa kluczowe: nieliniowy model obciążenia, stabilność lokalna, ekwiwalent Thevenina, regulacja napięcia. Introduction In the analysis of the power system safety, there are two basic factors: global and local stability. Local stability is also called voltage stability. Global stability is associated with a pair of values: active power P - frequency f, while the local stability: reactive power Q - node voltage U [1]. Studies of these factors can be determined using power flow analysis. To perform this there should be prepared entire power system model. This approach is not suitable for using in protection and automation devices installed in substations. Global stability relat[...]

 Strona 1