Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ZYCH"

Wpływ obecności wybranych związków utleniających Al na właściwości ochronne amorfi cznych powłok fosforanowych na stopie Al 2024-T3

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było określenie wpływu wybranych związków utleniających Al na właściwości ochronne amorfi cznych powłok fosforanowych na powierzchni stopu 2024-T3. Proces fosforanowania amorfi cznego przeprowadzono w roztworze fosforanów z dodatkami anionów molibdenianowych, nadmanganianowych oraz jako niezależny wariant roztwór z dodatkiem kwasu cytrynowego. Odporność korozyjną wytworzonych powłok oceniono na podstawie wyników pomiarów impedancyjnych oraz polaryzacyjnych, które wykonano w mieszaninie siarczanu sodu z chlorkiem sodu bez oraz z wodnym ekstraktem antykorozyjnego pigmentu fosforanu cynku. Najlepszą odporność na korozję wżerową wykazała powłoka wytworzona w roztworze z dodatkiem soli manganu(VII), natomiast najlepszą odpornością na korozję ogólną powłoka uzyskana w roztworz[...]

Możliwości modyfi kacji chemicznej obróbki powierzchniowej powierzchni stopu AA2024-T3 w celu podwyższenia właściwości ochronnych amorfi cznych powłok fosforanowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było uzyskanie poprawy właściwości ochronnych amorfi cznych powłok fosforanowych na powierzchni stopu Al 2024-T3 przez modyfi kację całej technologii procesu. Przeprowadzone badania woltamperometryczne i impedancyjne wykazały, że elektrochemiczna obróbka powierzchni stopu AA2024-T3 powodująca w pewnym stopniu usunięcie Cu z powierzchni przed procesem fosforanowania amorfi cznego, wpływa na podwyższenie właściwości ochronnych wytworzonej powłoki. Jednakże dopiero fi nalne uszczelnienie powłoki fosforanowej, hybrydową warstwą związków Si z wbudowanym inhibitorem korozji Cu, uzyskane w procesie zol-żel prowadzi do porównywalnych z chromianowaniem wyników. Słowa kluczowe: stop aluminium, amorfi czna powłoka fosforanowa, odporność korozyjna Modifi cation of chemical surface treatment of AA2024-T3 alloy to increase protective properties of amorphous phosphate coating The aim of the work was a modifi cation of phosphating technology of AA 2024-T3 for the improvement of the protective properties of amorphous phosphate coatings. From the results of voltammetric and impedance measurements it is indicated that electrochemical de-smutting along with partial Cu removal from the surface prior to phosphating increases corrosion resistance of the coating. However, only a combination of electrochemical pre-treatment and phosphating with a sealing post-treatment by means of hybrid coating formed in sol-gel process provided a corrosion protection assessed by electrochemical methods similar to chromate coatings. Keywords: aluminium alloy, amorphous phosphate coating, corrosion resistance ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Obowiązujący w wielu gałęziach przemysłu zakaz stosowania obróbki powierzchniowej w roztworach zawierających Cr(VI) wygenerował szereg nowych preparatów i rozwiązań technologicznych wprowadzających tzw. bezchrom[...]

WPŁYW CHEMICZNEJ OBRÓBKI WSTĘPNEJ STOPÓW ALUMINIUM SERII 2000 NA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE POWŁOK ORGANICZNYCH

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu było zbadanie wpływu rodzaju powłoki konwersyjnej wytworzonej na stopie aluminium AA2024‐T3 na właściwości ochronne powłoki organicznej, w porównaniu z powłoką chromianową zawierającą Cr(VI). Uwzględniono powłokę otrzymaną w procesie zol‐żel oraz amorficzną powłokę fosforanowo‐tlenkową. Właściwości ochronne układów powłokowych badano w obojętnej mgle solnej oraz za pomocą metod elektrochemicznych, metodą potencjodynamiczną i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Pomimo że istnieją różnice we właściwościach ochronnych pomiędzy obróbką zol‐żel i chromianowaniem, to pierwsza z metod jest bardziej skuteczna od innych alternatywnych w stosunku do chromianowania procesów chemicznych. Dobór odpowiedniego inhibitora uczestniczącego w procesie zol‐żel jest istotnym krokiem w projektowaniu systemu ochronnego. Słowa kluczowe: stopy aluminium, powłoka konwersyjna, fosforanowanie amorficzne, zol‐żel, powłoka organiczna THE EFFECT OF CHEMICAL PRE-TREATMENT OF ALUMINIUM ALLOYS 2xxx SERIES ON THE PROTECTIVE PROPERTIES OF ORGANIC COATINGS The aim of this work is to investigate the effect of a type of conversion layer formed on AA2024‐T3, on the protective properties of an organic coating in comparison with chromating. Amorphous phosphating and sol gel process were taken into consideration. Protective properties of the systems were assessed by means of neutral salt spray test (NSS) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Although there is still a difference between sol‐gel pre‐treatment and chromating in terms of protective properties of the resulted coatings it seen that the former method is much more efficient than other chemical processes. A choice of the effective inhibitor included in a sol‐gel pre‐treatment is a crucial step in the design of protective system. Keywords: aluminium alloys, conversion coating, amorphouse phosphating, sol‐gel, organi[...]

Powłoki konwersyjne na wybranych wysokowytrzymałych stopach Al. Porównanie metod, technologii wytwarzania i właściwości ochronnych


  Aluminium i jego stopy w coraz większym zakresie stosowane są jako materiał konstrukcyjny w wielu gałęziach przemysłu. Z tego względu celowe jest poszerzanie asortymentu środków i technologii do ochrony tych stopów, zwłaszcza stopów o wysokiej wytrzymałości, które nie wykazują naturalnej odporności korozyjnej. W niniejszym artykule omówiono te procesy tworzenia powłok konwersyjnych, które bazują na reakcji strącania trudno rozpuszczalnych związków kontrolowanej zmianami pH. Przedstawiono podsumowanie wyników badań nad modyfi kacją technologii fosforanowania stopów serii 2000. Słowa kluczowe: stopy aluminium, seria 2000, ochrona przed korozją, powłoki konwersyjne Conversion coatings on selected high - strength Al alloys. Comparison of methods, technologies and properties of the coatings Aluminium alloys are widely used in engineering structures and components in many industrial branches. Therefore further development of means for corrosion protection, especially for susceptible to corrosion high strength alloys is needed. In the present paper the processes of conversion coatings which rely upon a precipitation of hardly soluble compounds controlled by pH changes are discussed. The summary of research on phosphating of AA2000 series is presented. Keywords: aluminium alloys, 2000 series, corrosion protection, conversion coatings ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Stopy aluminium sklasyfi kowano w 8 grupach w zależności od rodzaju dodanych pierwiastków stopowych. Dodatek tych pierwiastków wraz z obróbką wykańczającą, w tym cieplną, modyfi kuje użytkowe właściwości otrzymanego materiału, szczególnie poprawiając jego właściwości mechaniczne. Często[...]

Otrzymywanie i właściwości korozyjne elektrolitycznych powłok Co-P


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania elektrolitycznych powłok stopowych Co-P w warunkach prądu stałego. Zbadano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną powłok. Badania wykazały, że wraz ze wzrostem gęstości prądu katodowego, zmniejsza się zawartość P w powłoce, a tym samym zmniejsza się odporność korozyjna elektrolitycznych powłok Co- P. Otrzymane wyniki porównano z odpornością korozyjną powłok Co i Cr. Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, powłoka kobalt-fosfor, właściwości ochronne, badania elektrochemiczne The production and corrosion properties of electrolytic Co-P alloy coatings The results of studies on the formation of Co-P electrolytic alloy coatings under direct current are presented. The effect of cathodic current density on morphology, chemical composition and corrosion resistance of the coatings, is investigated. Protective properties are assessed by means of electrochemical measurements carried out in the sodium sulphate and sodium chloride solution. The increase in cathodic current density leads to a decrease of P in the coating, and diminishing of the protective properties of the coatings. The results are compared with corrosion resistance of Co and Cr coatings. Keywords: corrosion protection, cobalt-phosphorus coating, protective properties, electrochemical measurements ochrona przed korozja 7/2011 [...]

 Strona 1