Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Wróbel"

Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem parametrycznych krzywych temperatura – czas wg PN-EN 1991-1-2


  Opisana w miesięczniku "Materiały Budowlane" 9/2011 norma PN-EN 1991-1-2 określa w załącznikach wiele procedur pozwalających projektantowi wykorzystać sprawdzone i zweryfikowane algorytmy przy projektowaniu konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. Jedną z istotniejszych jest procedura opisana w załączniku A, dotycząca postępowania przy wyznaczaniu parametrycznej krzywej temperatura- czas, a więc prognozowania przebiegu pożaru. Metoda ta, chociaż nie tak precyzyjna jak pracochłonne metody bazujące na numerycznych modelach mechaniki płynów, pozwala, w odróżnieniu od krzywych opisujących pożary nominalne (najczęściej opisane krzywą standardową), wprowadzić pewne charakterystyczne parametry pomieszczenia. Oznacza to, że już na etapie projektowania można przyjąć założenia dotyczące tych parametrów, w wyniku czego będzie można oszacować np. temperaturęmaksymalną, jakamoże wystąpić podczas pożaru w pomieszczeniu. Jest to dosyć istotne z uwagi na ocenę wbudowanychmateriałów konstrukcyjnych po pożarze w pomieszczeniu. Sterowanie parametrami geometryczno-materiałowymi pomieszczenia pozwala już na etapie projektowymwykluczyć pewne rozwiązania, które ze względu na bezpieczeństwo pożarowe nie wydają się optymalne. Algorytmwyznaczania krzywej parametrycznej temperatura-czas Korzystanie z parametrycznych krzywych temperatura-czas związane jest z ograniczeniami, które dotyczą m.in.: ● wielkości strefy pożarowej (pomieszczenia), która nie może być większa niż 500 m2, co odpowiada pomieszczeniu nie większemu niż np. 20 x 25 m; ● braku otworów w dachu (suficie); ● maksymalnej wysokości strefy (pomieszczenia) nieprzekraczającej 4 m. Parametrami sterującymi są m.in.: ● geometria strefy (wymiary pomieszczenia); ● powierzchnia otworów, ale i wysokości otworów w ścianach zewnętrzn[...]

Próby odbiorowe systemów oddymiania z wykorzystaniem pomiaru zasięgu widzialności


  Wartykule zaprezentowano możliwości wykorzystania urządzeń do pomiaru zasięgu widzialności na potrzeby prób odbiorowych systemów oddymiania w budynkach, w celu umożliwienia oceny skuteczności ich działania. Dzięki zastosowaniu detektora homodynowego uzyskano dobrą dokładność pomiarową, którą zweryfikowano na stanowisku testowym. Przedstawiono równieżmetodęweryfikacji dokładności pomiaróworaz przykładowe wyniki uzyskane w warunkach rzeczywistych. Słowa kluczowe: widzialność, tłumienie światła, współczynnik ekstynkcji, próby z ciepłym dymem.Wartykule zaprezentowanomożliwości wykorzystania urządzeń do pomiaru zasięgu widzialności podczas prób odbiorowych systemów oddymiania w budynkach, w celu umożliwienia oceny skuteczności ich działania. Urządzenie pomiarowe wykorzystane do badań zostało przez nas zaprojektowane iwykonane. Obecnie w większości przypadków ocena poprawności działania oraz skuteczności systemówoddymianiawobiektach budowlanychwykonywana jestwsposób niekompletny. Powoduje to, że często w sytuacji realnego zagrożenia systemywentylacji pożarowej mogą nie zadziałać poprawnie lub być nieskuteczne, a w skrajnych przypadkach nawet zwiększyć zagrożenie osób przebywających w obiektach. Nasze doświadczenia z profesjonalnych prób odbiorowych lub sprawdzających wykazały, iż w ponad 90% przypadków systemy nie działały poprawnie. Najczęściej wynikało to z nieprawidłowego realizowania scenariusza pożarowego lub braku zrozumienia zasad działania systemu przez osobywykonujące instalację. Jednymz elementów[...]

Skuteczność systemów oddymiania w halach przemysłowych DOI:10.15199/33.2018.07.05


  Nie każdy obiekt, w którym zamontowano klapy oddymiające, może być uznany za wyposażony w samoczynne urządzenia oddymiające w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych. Dlaczego? Ponieważ nie zapewniono w nim wymaganej skuteczności systemu i/lub nie spełniono wymagań wybranego standardu projektowego. Analiza wybranych normi warunków technicznych (Dz. U. 2017 poz. 2285) dotyczących projektowania systemów oddymiania wskazuje jednoznacznie, iż poprawnie zaprojektowane, wykonane i użytkowane systemy oddymiania zapewniają realizację co najmniej jednego z celów: ■ bezpieczne warunki ewakuacji przez wymagany czas; ■ prowadzenie akcji gaśniczej straży pożarnej dzięki łatwemu zlokalizowaniu i dotarciu do miejsca pożaru; ■ obniżenie temperatury (zmniejszenie wpływu temperatury na elementy budynku podczas pożaru); ■ spowolnienie rozprzestrzeniania się pożaru; ■ ochrona wyposażenia i dóbr zgromadzonych w budynku. Jednak wymienione cele coraz częściej nie są brane pod uwagę przy projektowaniu, a w przypadku systemu oddymiania podstawą staje się chęć redu[...]

 Strona 1