Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Ajdukiewicz"

"Zielony beton" w konstrukcjach - aspekty materiałowe i technologiczne


  Konstrukcje z "zielonego betonu", inaczej określane jako konstrukcje betonowe zrównoważone środowiskowo (ang. environmentally sustainable concrete structures), są definiowane w nowych dokumentach międzynarodowych, np. [1], jako "konstrukcje wznoszone w taki sposób, że całkowity wpływ na środowisko podczas pełnego cyklu istnienia, włączając w to okres użytkowania, jest zredukowany dominimum".To oznacza, że konstrukcja powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby była dostosowana do przeznaczenia obiektu (tailor-made for use), czyli do określonego okresu użytkowania, obciążeń, wpływu na środowisko, strategii utrzymania, potrzeby ogrzewania itp.Ogólne zasady projektowania konstrukcji z betonu z uwzględnieniem wpływu na środowisko zawierają m.in. dokumenty [2] i [3]. Beton stosowany w takich konstrukcjachmusi spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości, trwałości, a także np. pojemności cieplnej, a jego składniki powinny być pozyskiwane, produkowane i stosowane w sposób przyjazny dla środowiska. Czyli "zielony beton" nie jest zdefiniowany uniwersalnie, alema być odpowiednio wyspecyfikowany do konkretnego zastosowania i do określonego użytkownika, wmyśl zasady "właściwy beton dowłaściwego zastosowania". Należy podkreślić, że zasady technologii "zielonego betonu" i jego zastosowania podlegają ciągłej ewolucji stosownie do postępu wiedzy, nowych norm i zaleceń oraz lokalnych zasad technologicznych, a także - co niezmiernie istotne - pojawiających się przydatnych materiałów odpadowych. Wtej sytuacji stworzono systemy oceny budynków, a w tym konstrukcji betonowych, rozpowszechnione już niemalwcałym świecie, pozwalające na obiektywne ustalenia dotyczące spełnienia aktualnych wymagań ograniczenia wpływu na środowisko. Są to m.in.: LEED w Stanach Zjednoczonych, BREAM i CEEQUAL w Wielkiej Brytanii, SEVE we Francji i GREEN STAR w Australii. Systemy te dotyczą przede wszystkim obiektów zrealizowanych, a więc w różnym stopn[...]

"Zielony beton" w konstrukcjach" aspekty projektowe i przykłady


  Umowny termin "zielony beton" oznacza nie tylko materiał i jego składniki, ale beton odpowiednio zastosowany w konstrukcji, czyli tak, aby jego wpływ na środowisko podczas pełnego cyklu życia konstrukcji, włączając w to okres powstania, użytkowania i rozbiórkę, był zminimalizowany. To narzuca świadome współdziałanie wszystkich uczestników procesu powstawania konstrukcji, jeszcze bardziej skoordynowane niż w dotychczasowych sytuacjach, gdy celem były przede wszystkim funkcjonalność i ekonomia, a czasem estetyka. Schemat współdziałania poprzedzający użytkowanie pozostaje w zasadzie tradycyjny (rysunek 1), ale współcześnie wszystkie "tryby" w tym schemacie muszą być zorientowane także na problemy środowiskowe. Wskazania dotyczące rozważania kwestii środowiskowych w przypadku konstrukcji betonowych są sukcesywnie uściślane w dokumentach międzynarodowych, np. [1], [2]. Niektóre z nich przedstawiono w artykule. Wybór kryteriów funkcjonalnych Kryteria funkcjonalne wyrobu lub całej konstrukcji wynikają z ich roli i wymagań związanych z obiektem. Racjonalny wybór tych kryteriów ma zasadnicze znaczenie przy minimalizacji wpływu na środowisko naturalne. W przypadku budynku są to przede wszystkim wymagania wymiarowe, zakładana trwałość (w latach), procesy utrzymania, walory estetyczne, możliwości modernizacji itp. W doborze kryteriów pomocne są zalecenia, a nawet normy, dotyczące pewnej klasy obiektów. Przykłademmoże być norma amerykańska [3] dotycząca wymagań inżynierii środowiskowej wobec dużych obiektów z betonu, przede wszystkim hydrotechnicznych, takich jak zapory, jazy, kanały, a także zbiorniki, osadniki itp. Przykłady kompleksowego bilansu środowiskowego Analiza oddziaływania konstrukcji na środowisko jest bardzo trudna, nawet wtedy, gdy beton jestmateriałemdominującymw danej konstrukcji. Zużycie energii i emisja CO2 stanowią główne parametry kompleksowego bilansu środowiskowego w całym okresie istnienia k[...]

Zagrożenia wielkowymiarowego dachu o konstrukcji drewnianej

Czytaj za darmo! »

Wjednym z dużych zakładów przemysłowych Śląska w sezonie zimowym 2005/2006 zawaliła się znaczna część stalowego dachu dwunawowej hali produkcyjnej. Spadająca stalowa konstrukcja uszkodziła skrajne dźwigary przyległego dachu drewnianego. Podczas ekspertyzy okazało się, że drewniana konstrukcja wykazuje wiele wad i uszkodzeń zagrażających jej nośności. W artykule przedstawimy stan konstrukcji[...]

 Strona 1