Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JULIA FERENC"

Modyfikacja powierzchni cząstek proszków α-Al2O3 cząstkami ZrO2 uzyskanymi techniką chemiczną

Czytaj za darmo! »

W procesie wytwarzania części turbin silników lotniczych powszechnie stosuje się precyzyjne odlewanie wielowarstwowych form ceramicznych, co umożliwia powtarzalne odtwarzanie skomplikowanych kształtów części lotniczych, z jednoczesnym uzyskaniem właściwości gwarantujących bezpieczeństwo oraz wymagane parametry eksploatacyjne. W procesie odlewania precyzyjnego istotna jest budowa form ceramicznych, a od składu chemicznego form oraz ich właściwości fizykochemicznych zależy jakość odlanego produktu. Przykładem wad dyskryminujących odlew jest przenikanie składników formy ceramicznej do stopu. Powszechnie znane są dwa sposoby eliminacji tego problemu. Jednym jest zmiana składu chemicznego materiału formy, w opisywanym w pracy przypadku zmiana z Al2O3 na ZrO2. Drugim, zmiana stosowa[...]

Charakterystyka i kontrola właściwości technologicznych mieszanek ceramicznych do wytworzenia form odlewniczych do odlewania precyzyjnego części turbin lotniczych metodą Bridgmana

Czytaj za darmo! »

W procesie precyzyjnego odlewania krystalizowanych kierunkowo i monokrystalicznych odlewów części lotniczych techniką Bridgmana [1] powszechnie stosowane są wielowarstwowe formy ceramiczne. Formy te umożliwiają precyzyjne i powtarzalne odtwarzanie skomplikowanych geometrycznie przestrzennych kształtów części lotniczych z jednoczesnym uzyskaniem wymaganych właściwości gwarantujących bezpieczeństwo oraz wymagane parametry eksploatacyjne. Pomimo wielu podobieństw do konwencjonalnego odlewania precyzyjnego, technika krystalizacji kierunkowej wymaga znacznie większego zaawansowania technologicznego, wysoko wykwalifikowanego zaplecza badawczego oraz stosowania w poszczególnych etapach procesu materiałów najwyższej jakości o ściśle zdefiniowanych właściwościach [2]. Wytwarzanie odpow[...]

Porowatość i wytrzymałość form ceramicznych wykorzystywanych w procesie odlewania precyzyjnego metodą Bridgmana

Czytaj za darmo! »

Proces odlewania precyzyjnego metodą Bridgmana stosowany jest do otrzymywania skomplikowanych geometrycznie i odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń. Zastosowanie tej techniki umożliwia uzyskanie odlewów monokrystalicznych oraz o strukturze ziaren kolumnowych i żądanej orientacji krystalograficznej. Krytycznym i zarazem jednym z najważniejszych etapów w procesie odlewniczym jest wytworzenie formy ceramicznej [1]. Wymagania stawiane formom odlewniczym obejmują szereg specyficznych właściwości materiałowych. Od materiałów stosowanych na pierwsze powłoki wymaga się niereaktywności w kontakcie z odlewanym metalem, czystości chemicznej i żaroodporności. Natomiast materiał zastosowany na konstrukcyjne warstwy formy musi zapewnić im wytrzymałość, gazoprzepuszczalność, odporność na pełzanie, wysoką przewodność cieplną i dobrą wybijalność. Formy ceramiczne schną od 3 do 7 dni, w zależności od liczby warstw oraz warunków przyjętych w procesie suszenia form (temperatura i wilgotność powietrza) [2]. Ze względu na czas wytwarzania form ceramicznych i stawiane im wymagania, od etapu formierskiego zależy szybkość przebiegu procesu odlewniczego jak i jakość odlanych części. Od porowatości wytworzonych form zależy ich wytrzymałość w procesie zalewania roztopionym metalem, szybkość stygnięcia odlewu oraz stopień zagazowania. Porowatość form opisywana jest przez różne parametry, takie jak: rozkład średnicy porów, ich kształt, stopień połączenia porów, całkowita ich ilość oraz objętość [3]. Praca dotyczy badań właściwości wytrzymałościowych i porowatości dwóch rodzajów form ceramicznych stosowanych w procesie odlewania precyzyjnego łopatek turbin silników odlewniczych metodą Bridgmana [4]: na osnowie tlenku glinu i mulitu. W pracy przedstawiono parametry opisujące ilościowo porowatość oraz gęstość form. Zmierzono także właściwości wytrzymałościowe form metodą trójpunktowego zginania. Wyznaczono wytrzymałość na zginanie, moduł Younga i moduł W[...]

 Strona 1