Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marek Mazurek"

Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczej DOI:10.15199/9.2016.1.1

Czytaj za darmo! »

W celu poprawy efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej MPEC Kraków prowadzi badania nad zastosowaniem nowej metody regulacji sieci ciepłowniczej. Tradycyjne zawory i klapy regulacyjne mogą być zastąpione turbinowymi regulatorami ciśnienia (turbinami wodnymi), regulującymi spadek ciśnienia i natężenie przepływu wody sieciowej. Energia elektryczna wytworzona w turbinach może być wykorzystana do zasilania pomp obiegowych w wymiennikowni lub odprowadzana z komór ciepłowniczych do sieci elektroenergetycznej.1. Wstęp MPEC Kraków prowadzi prace nad poprawą efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej i bada nowy sposób regulacji hydraulicznej węzła ciepłowniczego nazwany jako: "System Dystrybucji Cieczy lub Gazu"(SDCG). Polega ona na zastąpieniu reduktora ciśnienia turbiną wodną, na łopatkach której następuje spadek ciśnienia, zapewniający regulację przepływu czynnika grzewczego. Turbinowy reduktor ciśnienia (TRC) testowany jest na stanowisku badawczym wykonanym w podstacji węzła grupowego o mocy cieplnej 1,8 MW MPEC Kraków. Badania polegające na odzyskaniu energii mechanicznej czynnika grzewczego sieci ciepłowniczej MPEC Kraków rozpoczęły się w 2011r. (rys. 1), a w sierpniu 2015r. wykonano drugie stanowisko pomiarowo badawcze umożliwiające testowanie pracy urządzenia w ruchu ciągłym. 2. Zasada działania systemu regulacji Miejski system ciepłowniczy w Krakowie zasilany jest z trzech źródeł ciepła. Czynnik grzewczy przesyłany jest za pomocą układu rurociągów o długości 811 km, a liczba węzłów zasilanych przez miejską sieć ciepłowniczą wynosi 9 681szt. (dane z Raportu Rocznego 2014). Każdy układ ciepłowniczy musi mieć zapewnioną stateczność hydrauliczną, która [...]

Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych Część 2 DOI:10.15199/9.2017.2.2

Czytaj za darmo! »

W celu poprawy efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej MPEC Kraków prowadzi badania nad zastosowaniem nowej metody regulacji sieci ciepłowniczej. Tradycyjne zawory i klapy regulacyjne mogą być zastąpione turbinowymi regulatorami ciśnienia (turbinami wodnymi), regulującymi spadek ciśnienia i natężenie przepływu wody sieciowej. Energia elektryczna wytworzona w turbinach może być wykorzystana do zasilania pomp obiegowych w wymiennikowni lub odprowadzana z komór ciepłowniczych do sieci elektroenergetycznej. Metoda regulacji sieci ciepłowniczej nosi znamiona wynalazku, została ona zgłoszona do Urzędu Patentowego w 2012 r. W lutym 2016 r. został przyznany patent nr 223602.1. Odzyskiwanie energii mechanicznej z wody sieciowej W artykule, który ukazał się w numerze COW 47/1(2016) pt. "Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczej" opisaliśmy genezę powstania stanowiska pomiarowego realizującego nową metodę odzyskiwania energii mechanicznej z wody sieciowej. Stanowisko badawcze zostało zamontowane przez MPEC Kraków w wymiennikowni grupowej na rurociągu zasilającym o mocy cieplnej 1,8 MW. Aby przypomnieć ideę pomysłu poniżej podajemy zasadę działania urządzenia opisaną w [1]. Z powodu nadwyżki ciśnienia dyspozycyjnego istnieje konieczność jego redukcji przed węzłami ciepłowniczymi. Do tej pory stosowne są różnego rodzaju zawory redukcyjne. Nowatorskie rozwiązanie polega na odzyskiwaniu energii potencjalnej wody sieciowej o wysokich parametrach i zamianie jej na energię mechaniczną do napędu wirnika generatora prądu. W rozwiązaniu tym zastosowano turbinę wodną zamiast reduktorów ciśnienia. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna może znaleźć zastosowanie w samym węźle ciepłowniczym, np. do zasilania pomp obiegowych, oświetlenia obiektu itd. 2. Stanowisko pomiarowe Budowa stanowiska pomiarowego została rozpoczęta 2 czerwca 2015 r. na mocy uchwały Zarządu MPEC Kraków. Założono, że prace będą miały charakter badan[...]

Możliwość regulacji sieci i węzłów ciepłowniczych za pomocą turbiny wodnej na przykładzie MPEC S.A. Kraków DOI:10.15199/9.2018.11.2


  1. Wstęp 1.1. Nowy sposób regulacji hydraulicznej MPEC Kraków prowadzi prace badawcze nad nowym sposobem regulacji sieci ciepłowniczej określonym jako: "System Dystrybucji Cieczy lub Gazu", (metoda opatentowana pod numerem 223602 na wynalazek "System dystrybucji cieczy lub gazu"). Sposób polega na zastąpieniu tradycyjnych zaworów i klap regulacyjnych przez turbinowe regulatory ciśnienia (TRC), które regulują spadek ciśnienia i przepływ czynnika grzewczego w węźle ciepłowniczym. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna może zasilać pompy obiegowe w wymiennikowni lub być odprowadzona do sieci energetycznej (rys. 1). Zmianę ciśnienia zasilania węzła, osiągamy nie za pomocą dławienia zaworem, tylko za pośrednictwem turbiny (TRC). Rozwiązanie to może zapewniać regulację przepływu czynnika grzewczego przez węzeł. Proponowane urządzenie wzorowane jest na turbinach wodnych stosowanych w energetyce, jednak ma znacznie mniejsze wymiary. Przypuszczalnie turbina (TRC) będzie mogła przejąć także funkcję zaworu pogodowego sterowanego przez regulator pogodowy, co pozwoli zastąpić wszystkie stosowane dotychczas zawory jednym urządzeniem (rys. 2). W prototypowym układzie do odzyskiwania energii mechanicznej zastosowano jeszcze jedno, nietypowe rozwiązanie polegające na tym, że regulacja przepływu czynnika grzewczego odbywa się przez zmianę momentu siły na wale generatora. Moment siły regulowany jest z kolei natężeniem prądu stałego, który uzyskuje się z prostownika. Tym samym wał turbiny zwiększa lub zmniejsza prędkość obrotową, powodując zmianę oporu hydraulicznego turbiny, a tym samym przepływ czynnika grzewczego. CIEPŁOWNICTWO ● OGRZEWNICTWO Rys. 1. Schemat sieci ciepłowniczej z zastosowaniem TRC [...]

Wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu w procesie adsorpcji


  W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych. Omówiono sposób działania agregatów adsorpcyjnych. Podstawową część pracy stanowiły obliczenia teoretyczne opłacalności zastosowania nowoczesnej technologii bazującej na procesie adsorpcji do wytwarzania chłodu z ciepła przesyłanego miejską siecią ciepłowniczą. Słowa kluczowe: sieć ciepłownicza, energia chłodnicza, klimatyzacja, proces adsorpcji Use of network heat for production of cold air in the adsorption process This paper presents the capabilities of using network heat for the production of cold air for the purposes of air conditioning systems. The method of operation of adsorption units is also discussed. The primary part of the work is made up of theoretical calculations of the profitability of the application of new technology based on utilisation of the adsorption process for production of cold air from heat transferred through the municipal heat distribution network. Key words: district heating, cooling energy, air-conditioning, adsorption process.Wstęp Miejskie sieci ciepłownicze kojarzone są jako struktury połączonych rur o różnej średnicy, którymi przepływa woda gorąca od źródeł, np. od elektrociepłowni, ciepłowni czy zakładów termicznej utylizacji odpadów do odbiorców, czyli domów, sklepów, hal widowiskowo-sportowych czy innych obiektów budowlanych. Ciepło przesyłane rurociągami wykorzystywane jest do celów technologicznych, grzewczych czy komunalnych, a w niedługiej perspektywie czasowej również "być może" do celów chłodniczych. Jeszcze kilka lat temu stwierdzenie, że z gorącej wody można wytwarzać chłód w postaci wody lodowej mogło zostać odebrane jako coś z gatunku science fiction, lub w najlepszym przypadku jako ciekawostka naukowa. Dziś istnieją już technologie, które pozwalają na zamianę energii cieplnej w energię chłodniczą[...]

 Strona 1